O Herman Hedström

Född:1867-04-04 – Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län
Död:1947-04-22 – Danderyds församling, Stockholms län

Geolog


Band 18 (1969-1971), sida 508.

Meriter

Hedström, Oscar Herman, f 4 april 1867 i Visby, d 22 april 1947 i Danderyd (Sth). Föräldrar: Johan H o Maria Elisabeth (Elise) Boman. Mogenhetsex vid h a l i Visby 12 juni 86, inskr vid UU ht 86, vid Sthlms högskola 91, e geolog vid Sveriges geologiska undersökn 90, FL vid UU 27 maj 98, bitr geolog 99, ledare av de geologiska fältarbetenas instruktionskurser 99— 05, geolog 30 juli 01, studieresa i Tyskland o Belgien 09, ordf i Geologiska fören 12, statsgeolog 31 dec 14—32, konsult geolog vid Ölands Gementab o Holmstorps ab 18 —19, fil hedersdr vid UU 16 sept 27.

G 27 nov 98 i Sthlm (Klara) m Alma Sofia Augusta Giertz, f 23 dec 70 där (ibid), d 11 juli 44 i Danderyd (Sth), dtr till sjökaptenen Lars Enhard G o Anna Emanilla (Ella) Sofia Boman.

Biografi

En återblick på Herman H:s insatser inom den geologiska forskningen visar prov på en mångskiftande verksamhet. Denna berör i första hand Gotlands stratigrafiska och pa-leontologiska förhållanden, vidare den senaste isavsmältningens förlopp samt de sv berg- och jordarternas praktiska betydelse. I hans rika produktion märkes även några mineralogiska uppsatser och bidrag till utforskandet av den prekambriska berggrunden.

H:s arbeten på Gotland inriktades i stor utsträckning på den paleozoiska stratigrafin. Vidare uppmärksammades i några uppsatser den rikliga förekomsten av block av s k östersjöporfyr i visbytraktens morän och på Gotska Sandön. Dessa lokaliserades till ett förut okänt postarkeiskt eruptivområde mellan Landsort och Gotland. H gjorde också en utredning om grundvattenförhållandena i Visby stad och dess omgivningar. Denna var baserad på vattenståndsobservationer i ett stort antal brunnar.

Bland H:s kvartärgeologiska arbeten märkes en mycket uppmärksammad uppsats om ändmoräner och strandlinjer vid Vaberget i trakten av Karlsborg. Han har även undersökt hasselns forntida och nutida utbredning i Sverige och den marina gränsens läge i siljanstrakten.

Vid den omorganisation av Sveriges geologiska undersökning, som gjordes under professor Johan Gunnar Anderssons ledning, fick H på sin lott de stenindustriella frågorna, och här kom han att göra en betydelsefull insats. Den sv stenindustrin stod i början av 1900-talet inför en mycket expansiv period. Såväl antalet firmor som arbetare och exportvolym växte för varje år. Exporten bestod i huvudsak av huggen granit. Från denna tid härstammar H:s beskrivning av sv byggnads- och ornamentstenar. Den är försedd med färgreproduktioner av polerade ytor av de vanligaste bergarterna och kompletteras med en förteckning över de många då verksamma firmorna. Särskilt värdefull är den i denna ingående redogörelsen för fasadbeklädnaden och dess ursprung hos ett stort antal offentliga byggnader och större hyreshus.

För sitt pionjärarbete rörande de paleozoiska avlagringarna på Gotland utnämndes H till fil hedersdoktor vid universitetet i Marburg 1927 och vid UU till 450-årsju-bileet s å.

Författare

Erik ÅhmanSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Dagböcker med primärmaterial till H:s geologiska fältarb o specialundersökn:ar 1890— 1926 i Sveriges geologiska undersökn:s arkiv.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se bibliografi i Inbjudning till filosofie doktorspromotionen vid Uppsala universitet . . ., Upps 1927, s 16— 18. Dessutom: Några ord om kornflugans förekomst och uppträdande i Dalarne sommaren 1891 (Entomologisk tidskrift, årg 13, 1892, Sthlm, s 201—203). — Geologiska notiser från Dalarne (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, bd 16, Sthlm 1894, s 585—593, bd 18, 1896, s 65—70). — Om Sveriges kalkstenar [kommentar till] Öfver-siktskarta öfver kalkstensförekomster [föret] (W Flach, H Juhlin Dannfelt o G Sundbärg, Sveriges jordbruk vid 1900 talets början, statistiskt kartverk, Gbg 1909, fol, s 24 + kartbl). — D:r Schulthess' kalksläckningsapparat (Sten och cement, svensk tidskrift för praktisk geologi, årg 7, 1910, Sthlm, s 2—4). — Om stenhuggaremärken (ibid, s 33—35). — Stenbrotten vid Quenast i Belgien (ibid, s 166—168). — Petrografisk beskrivning av Gotlands-, Orsa- och västgötasandstenarna (Meddelande från Svenska nationalföreningen mot tuberkulos, n:o 11 [omsl]: H Berglund, Tuberkulosens utbredning bland befolkningen inom södra Gotlands sandstensdistrikt, Sthlm 1913, s 33—35). — Georg Liljevall * 17/1 1848, t 8/12 1928 (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, bd 51, 1929, Sthlm, s 116—120). — Fos-foritbollar från Visingsöserien? Sthlm 1930. 8 s. (Sveriges geologiska undersökning, ser G. Avhandlingar och uppsatser, n:o 361 = Årsbok 23, 1929, n:o 6.) — Mobergella versus Discinella; Paterella versus Scapha & Archaeophiala (some questions on nomen-clature). Sthlm 1930. 8 s. (Ibid, 362 = Årsbok 23, 1929, n:o 7.) — Om ordoviciska fossil från Ottadalen i det centrala Norge. Oslo 1930. 10 s, 2 pl. (Avhandlinger utgitt av Det norske videnskaps-akademi i Oslo. [Omsl: 1. Matematisk-naturvidenskapelig klasse, Oslo 1931.] 1930. No. 10.)

Källor och litteratur

Källor o litt: Jordbruksdep:s registr juli— sept 1901, RA.

S Gavelin, minnesteckn över H i Geolog förenrs förhandl, bd 69 (1947); Inbjudn:ar till drspromotionerna i Uppsala domkyrka fred den 16 sept 1927 ... (1927); T Sillen, Gotländska studenter 1865—1928 (2 uppl 1929): N Zenzén, H O H (SMoK).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
O Herman Hedström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12754, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Åhman), hämtad 2022-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12754
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
O Herman Hedström, urn:sbl:12754, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Åhman), hämtad 2022-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se