Heideken, von, släktBand 18 (1969-1971), sida 521.

Biografi

von Heideken, släkt, enligt uppgift härstammande från Ambrosius Heyteken (levde 1509). Han fick 1492 av ordensmästaren förläningsbrev på jord, som han köpt i Burtnecks sn i Livland. Detta gods ärvdes länge av hans ättlingar, vilkas namn åtminstone från 1500-talets slut skrevs H (utan von). På 1600-talet kallades godset Heidekenshof eller Brosemoise.

Gotthard Johan H (f 1658 eller 1659; d 1710), som var född i Livland, tjänstgjorde från 1670-talets slut vid K M:ts tyska livregemente till fot o var förare åtminstone 1689—93, då han tillhörde garnisonen på Karlshamns kastell. Senare höll han skola i Karlskrona. Han blev far till Carl Fredrik v H (1693—1760), som deltog i slagen vid Hälsingborg o Gadebusch. Efter Tönningens kapitulation satt han i dansk fångenskap 1713—20 o fick löjtnants avsked 1748. Hans son löjtnanten Gotthard Johan v H (1728—84) sökte 1759—69 förgäves komma i besittning av Heidekenshof. 1778 fick han k brev på samma skattefrihet som sv adelsmän, men släkten introducerades aldrig på riddarhuset.

I äktenskap med en dtr till urfabrikören Petter Ernst (bd 14) blev han far till konstnären Pehr Gustaf v H (1781—1864). Denne var elev vid K Målar- o bildhuggarakademiens (fr 1810 FrKA) principskola från 1801, blev 1806 »conducteur» vid K Museum o 1815 agré vid FrKA, gjorde 1825—29 som dess resepensionär en resa till Tyskland, Frankrike o Italien samt blev 1831 LFrKA o 1838 lärare vid dess principskola för ornaments-, landskaps- o blomsterritning. Han var C J Fahlcrantz (bd 15) mest kände efterföljare som landskapsmålare o deltog flitigt i FrKA:s utställningar 1797—1856. Hans son kontraktsprosten Pehr Gustaf Fredrik v H (1830—99) i Bälinge (Söd) blev far till verkst direktören i Lifförsäkringsab Nordstjernan Gustaf Gotthard v H (1862—1937), som var ordf i Djursholms stadsfullmäktige 1918—26. En av Gustaf v H:s bröder blev far till vattenrättsrådet Gösta v H (f 1904) o skogsdirektören i Sv cellulosa-ab Folke v H (f 1906). Brorson till Pehr Gustaf Fredrik v H var Gunnar v H (1874—1941), som var medarbetare i SvD 1909—19 o amanuens i SSA 1921—34. Där utarbetade han flera värdefulla register, bl a över ägare till fastigheter i Sthlm i äldre tid (se SSAÅ 1934 o 1941).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Biographica, Sköldebrevsaml, Livonica II, vol 696: Brosemuise o 710: Speckzemat, Muscovitica, vol 385, Östersjöprovinsernas jordrev:handl:ar, vol 24, p 155 o 157, vol 33, f 201, Livländska red:komm:s i Sthlm res:bok 1682—83, f 176, Red:komm:s i Livland arkiv F I: 4, f 633—51, RA; rullor 1680:8, 1689:9, 1691:12—13, 1693:8—9, KrA.

A Ahnfelt, Europas konstnärer (1887); Anrep, 2; H v Bruiningk o N Busch, Livl Güterurkunden, 1—2 (1908—23); H v Hagemeis-ter, Materialien zu einer Geschichte der Landguter Livlands, 1—2 (1836—37); J W Hedberg, I minnets lund (Prot o handhar vid prästmötet i Strängnäs, 2, 1903), s 60— 63; E Hultmark, FrKA:s utställn:ar 1794— 1887 (1935); A W Hupel, Topogr Nachrichten von Lief- und Ehstland, 3 (1782), s 120; Kalender över ointrod adels fören 1942 (1941); A Kugelberg, K första livgrenadjär-reg:s hist, 5 (1930); Lewenhaupt; L Looström, Den sv konstakad . . . (1887); G Nordensvan, Sv konst o sv konstnärer, 1—2 (2 uppl, 1925—28); S Rönnow, Pehr Gustaf v H (SKL 3, 1957) o där anf källor; J Siebmacher, Grosses und allgemeines Wappenbuch, III:11:II (1901); Sthlms hm; L v Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands, 2 (1885); Strängnäs hm, 2 (1898); C H Tersmeden, Kalender öfver . . . ointrod adel, 2 (1899).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Heideken, von, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12768, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12768
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Heideken, von, släkt, urn:sbl:12768, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se