Carl Wilhelm Herlitz

Född:1895-01-29 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län (enl fb för Klinte, Gotl.)
Död:1969-12-11 – Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län

Läkare (pediatriker)


Band 18 (1969-1971), sida 685.

Meriter

3 Herlitz, Carl Wilhelm, f 29 jan 1895 i Sthlm (Ad Fredr; enl fb för Klinte, Gotl), d 11 dec 1969 där (Kungsh). Föräldrar: prakt läk Carl Wilhelm H o folkskollär Sigrid Dryselius. Studentex vid h a l i Visby 16 juni 13, inskr vid UU ht 13, MK där 26 febr 17, ML vid Karol inst 17 sept 21, underläk vid barnsjukhuset Samariten 22 o 24—25, amanuens o underläk vid Karol inst:s barnklinik på Allm barnhuset 23 o 25—29, bataljonsläk i Fältläkarkåren 21 nov 24—33 o därefter i reserven, disp vid Karol inst 28 april 28, MD där 28 maj 30, prakt barnläk i Sthlm 30—42, ordf i Sv skolläkarefören 30—33, doc i pediatrik vid Karol inst 11 juni 32—55, tf överläk vid Sthlms barnavårdsnämnd 39—41, tf prof i pediatrik vid Karol inst 39—41, tf överläk vid Norrtulls sjukhus 40—41, skolöverläk hos Skolöverstyr 18 dec 42—59, ordf i 1943 års sexualunderv:sakk aug 43—46, led av 1941 års befolkningsutredn:s socialped deleg nov 43—46, prof:s namn 47. — Iqml 59.

G 3 dec 22 i Linköping m Elsa Katharina Emanuelsson, f 28 mars 94 i Dannäs (Jönk), dtr till kh Axel E o Brita Maria Lemchen.

Biografi

Sin utbildning till barnläkare började H på barnsjukhuset Samariten i Sthlm 1922. Han övergick därefter till Allmänna barnhuset, sedermera Norrtulls sjukhus, den ena av Karolinska institutets pediatriska kliniker (chef prof I Jundell). Under sin tjänst där publicerade H talrika vetenskapliga arbeten, bl a 1928 sin gradualavhandling om blodsockerregulationen hos barn.

Från 1930 var H verksam som praktiserande barnläkare i Sthlm. Han fortsatte emellertid sitt vetenskapliga arbete och publicerade undersökningar bl a om det ultravioletta ljusets effekt och om sjukdomsförloppet vid diabetes mellitus hos barn. 1932 blev han docent vid Karolinska institutet.

Redan under sin tjänstgöring vid Allmänna barnhuset började H intressera sig för skolhygieniska frågor. Skolhälsovården var av mycket växlande kvalitet i den mån den överhuvudtaget existerade. ,Genom föredrag och artiklar verkade H för en förbättring av förhållandena, bl a som ordf i Sv skolläkare-föreningen. 1941 publicerade han sitt stora arbete om den sv skolungdomens arbetsbörda, en skrift som väckte en livlig och långvarig debatt. H:s verksamhet resulterade i att riksdagen 1944 bl a beslöt att statsbidrag skulle utgå till kommuner som anordnade skolhälsovård enligt vissa givna riktlinjer. Dessa hade utarbetats av H.

Som skolöverläkare i skolöverstyrelsen från 1943 var H verksam på många områden: specialundervisning för handikappade elever, skollokalernas hygien, gymnastikundervisning m m. Han blev 1943 ordf i den kommitté som utredde frågan om sexualundervisning i det allmänna skolväsendet och satte sin prägel på de förslag till handledningar för lärare som kommittén framlade, liksom på de omarbetade handledningar som utgavs 1956.

H gjorde under sin tid som skolöverläkare talrika resor i landet, talade för lärare och föräldrar och var outtröttlig i sin propaganda för en förbättrad skolhälsovård och för införandet av sexualundervisning. 1929—65 var han lärare i barnavård på Statens di-striktsköterskeskola. Likaså anordnade han skolöverstyrelsens kurser i skolhygien för läkare, sjuksköterskor och lärare och medverkade vid dessa. — Inom skolhälsovården utförde H ett banbrytande arbete och utformade de principer för verksamheten, efter vilka denna fortfarande bedrivs.

Författare

Gösta RodheSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se SLH, 4:2, Sthlm 1932, s 377 f, 4: 5, 1935, s 564. Vidare: Studien iiber den Krankheitsverlauf und die Therapie des Diabetes mellitus bei Kindern. [Rubr.] Uppsala 1935 [omsl]. 66 s. ([Omsl:] Acta paediatrica, vol 18, Suppl 2[:1].) — Barnläkaren och den psykiska hälsovården (Svenska Röda korset, tidskr . . ., 1935, Sthlm, 4: o, s 298—306). — Nervositet hos barn (Tidens kalender 1936, Sthlm (tr Sthlm & Upps) 1935, s 143—152; även sep, 12 s). — Om svårfostrade barn (Mor och barn. En bok om barnens vård och fostran . . ., Sthlm 1936, s 329—350; 2.-3. uppl 1937, 1944, 4. omarb uppl 1946). — Läkarsynpunkter på lärarutbildningen (Svensk läraretidning, 1936, Sthlm, 4: o, s 400—403). — Frågan om den enformiga kostens betydelse för karies etiologi . . . [text] (Svenska tandläkare-sällskapets förhandlingar 1937 [medf Sv tandläkare-tidskr s å], Sthlm, s 10—21). —¦ Småbarnens hälsovård. Sthlm 1937. 32 s. [Skandia-Frejas hälso-serie, skrift n:r 1.] 2.—4. uppl s å, 5.—-6. uppl 1939, 1940. — Ubertragung der Tuber-kulose zwischen Mensch und Hund resp. Katze (Acta paediatrica, 22, 1937, Upps (tr Hfors) 1938, s 259—261). — Investigations of the G-vitamine standard in healthy children and in children suffering from gingivitis (ibid, 23, 1939, Upps, s 43—77, o 24, 1939, s 341—347; från Sv tandläkare-tidskr 1938, Sthlm, s 379—411). — Pädiatrische Arbeits-aufgaben in der Kinderzahnpflege (ibid, 25, 1939, tr Hfors, s 129—134). — Några medicinska synpunkter på omhändertagande av barn för placering i familjevård genom offentlig myndighet (Socialmedicinsk tidskrift,

1939, Sthlm, 4:o, s 7—11). — Diskussionen vid N. O. F:s möte den 4—5 juni 1938 (Odontologisk tidskrift, 1939, Gbg, s 74— 79). -— Die Ubertragung der Tuberkulose zwischen Mensch und gewissen Haustieren, besonders Hund und Katze (Acta tubercu-losea Scandinävica, vol 13, 1939, Khvn, s 125—162). — Skolläkare- och skolsköterskeinstitutionernas betydelse för rationell fostran genom kroppsövningar [även tysk övers] (Lingiaden Stockholm 1939, kongressen 24— 28 juli. Föredrag, d 1, [Sthlm, tr] Lund 1939, s 302—307). — Förebyggande tandvård i barnaåldern (Förebyggande hälsovård för moder och barn, Sthlm (tr Upps) 1940, s 182— 193, 1 pl; 2. omarb o tillök uppl 1945). — Arbetsbelastningen i de allmänna läroverken (Pedagogisk tidskrift, 1940, Sthlm (tr Upps), s 60—64). — Ungdomen, hemmet och skolan. Psykologiska synpunkter . . . (ibid, 1941, s 222—232). — Undersökning rörande den svenska skolungdomens arbetsbörda och därmed sammanhängande problem. [Sthlm, tr] Gbg 1941. 146 s, 3 kartbl. (Pedagogiska skrifter utg av Sveriges allm folkskollärarförenings litteratursällskap, h 173—174.) — Uber die Dosierung, Behandlungszeit und die Neben-wirkungen bei der Behandlung von Kindern, besonders im Alter unter 1 Jahre, mit Sul-fanilamidpräparaten (Acta pa;diatrica, 28,

1940, Upps 1941, s 173—195). — tjber Dosierung und Nebenwirkungen bei der Behandlung von Kindern mit Sulfathiazol (ibid, 29, 1941, tr 1942, s 1—36). — Några ord med anledning av W. Sjöstrands diskussionsinlägg rörande »Den svenska skolungdomens arbetsbörda» (Pedag tidskr, 1942, s 144—148). — Några synpunkter på barfotagymnastik (Tidskrift i gymnastik, 1943, Sthlm, s 54—58).

— En tuberkulosundersökning i våra skolor (Svenska nationalföreningens mot tuberkulos kvartalsskrift, 1943, Sthlm, s 116 f). — Hälsovårdsarbetet i skolorna (Kommunal skoltidning, 1943, Gävle, s 278—281). — Hälsovården i folkskolorna (Folkskolans årsbok 1944, årg 24, Sthlm (tr Trelleborg) 1943, s 367—375). — Förslag till Handledning i sexualundervisning för lärare i folkskolor. Sthlm 1944. 70 s, 4 pl. (SOU 1944:41, Ecklesiastikdep; föret, tills med G Ahlberg, E-B Nordlund o A Runestam.) — The present organization of school hygiene in Sweden (Acta paediatrica, 32, 1944—45, s 435— 438). — Handledning i sexualundervisning för lärare i folkskolor . . . Sthlm 1945. 64 s, 4 pl. [Föret, ... se Förslag 1944.] [Ny uppl] 1952. — Råd och anvisningar angående åtgärder vid fall av smittsamma sjukdomar i skolor . . . [Omsl.] Sthlm 1945. 16 s. (Meddelanden från Kungl. medicinalstyrelsen, nr 91; föret, tills med R Bergman.) 2. uppl 1946. — Skolans hälsovårdande verksamhet (Sveriges småskollärarinnor i ord och bild, 1, Sthlm 1945, 4:o, s 595—617). — Utredning rörande sexualundervisningen i högre skolor jämte förslag till Handledning . . . Sthlm 1946. 103 s, 4 pl. (SOU 1946:55, Ecklesiastikdep; föret, ... [se Förslag 1944].)

— Den skolhygieniska organisationen inom läroverken och vad den innebär (Tjugoåttonde svenska läroverksläraremötet i Stockholm 2—5 januari 1946 . . ., Lund 1946, s 194— 207). — Vår kropp. Lärobok om människokroppen och dess vård för allm lärov . . . [Sthlm, tr] Upps 1946. VIII, 166 s. (Tills med F Borg.) 2.-3. uppl 1948, 1952. VIII, 170 s. 4. uppl Sthlm (tr Upps) 1953. 5. uppl 1955. VIII, 192 s. 6. uppl .1959, 2.-3. tr 1960, 1963. Laborationer . . . 1949. 19 s. — Uppgifter rörande den statliga skolhygieniska verksamheten år 1945/46. Sthlm 1948. 38 s. [Undert; även i Sv läkartidn.] D :o för åren tom 1957/60. — Skolhygienens utveckling i Sverige under de sista decennierna (Social-med tidskr, 1948, Sthlm (tr Nyköping), s 67—70). — Skolstyrelserna och skolhälso-vården (Kommunal skoltidn, 1949, s 224— 232). — Om den centrala ledningen av den skolhygieniska verksamheten i Sverige (Skole-hygiejnisk Tidsskrift, 1949, Khvn, nr 2, s 25— 27). — Handledning i sexualundervisning för lärare i högre skolor . . . Sthlm 1949. 77 s, 4 pl. [Föret, ... se Förslag 1944.] — Några synpunkter på skolornas hållningsgymnastik (Tidskr i gymnastik, 1950, s 249—251). — Undersökning rörande kvarsittare i första klassen av den femåriga realskolan (Aktuellt från Skolöverstyrelsen, 1950, Sthlm, s 233— 240). — Vill du vara frisk? 1—2. Sthlm 1951—52. (Tills med M Frostner.) 1. 30 s. 2. 61 s. 2. tr 1955. Metodiska anvisningar . . . 1951. 18 s. — Något om den skolhygieniska arbetsorganisationen i Sverige (Finlands läkartidning, 1952, [Hfors,] s 221—229). — Anvisningar rörande medicinsk yrkesrådgivning i skolorna för ungdomens yrkesval [anon] (Aktuellt 1952, s 122—126). — Om

fostran och vård i skolhem . . . (ibid, s 147 —151). — Normalinstruktion för skolsköterskor [anon] (ibid, 1953, s 232 f). — Samarbete mellan läkare och tandläkare i skolorna [anon] (ibid, s 320—322). — Jämförelse mellan manliga och kvinnliga elevers betyg i klasserna 35, 45, 24 och 31 vid 10 allm lärov höstterminen 1951 (ibid, 1954, s 193—198). —¦ Sexualundervisningen i de svenska skolorna (ibid, 1956, s 99—103). — Hälsolära (N Linnman, B Wennerberg, C. W. Herlitz, Naturkunskap klass 7, Sthlm 1957, s 21—46, 2. tr 1960, . . . årskurs 7, 3. tr 1962; även i desamma, Naturkunskap klass 7—8, Sthlm

1958, s 21—46, ... årskurs 7—8, 2.-3. tr 1961, 1964). — Något om våra levnadsvanor (N Linnman — B Wennerberg, Enhetsskolans biologi årskurs 7—8 . . ., Sthlm 1959, s 79— 82, 2. tr 1959, 2. uppl 1960, s 87—90, 2. tr 1961, 3.—4. tr 1962; även i des, Biologi för realskolan klass l3—23 l4—3'' . . ., Sthlm

1959, s 102—105, 2. uppl 1961, s 114—117, 2. tr 1962; även anon i des, Grundskolans biologi årskurs 7 . . ., Sthlm 1963, s 149— 151, 2.-3. tr 1963, 1965). — Skolhygienens historia. En översikt främst av utvecklingen i Sverige. Sthlm 1961. 207 s. — Bidrag i Nordisk medicin, särskilt Svenska läkaresällskapets förhandl, o Sv läkartidn; rec bl a i Socialmed tidskr.

Redigerat: Skolhygien. Sthlm 1947. IV, 651 s. [Förord; flera av art förf av H.] 2. uppl 1952.

Källor och litteratur

Källor o litt: Kanslersämb :s för rikets univ arkiv, Avgjorda ärenden: Karol inst 1932. SLH. 4:2 (1932), 4:5 (1935): Sv läka- '(6S6I) 3J

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Wilhelm Herlitz, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12904, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Rodhe), hämtad 2020-04-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12904
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Wilhelm Herlitz, urn:sbl:12904, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Rodhe), hämtad 2020-04-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se