Johan Peter Gustafsson

Född:1871-04-05 – Dädesjö församling, Kronobergs län (i Asby)
Död:1940-12-13 – Dädesjö församling, Kronobergs län (i Asby)

Geolog, Botanist


Band 17 (1967-1969), sida 430.

Meriter

Gustafsson, Johan Peter, f 5 april 1871 i Asby, Dädesjö (Kron), d 13 dec 1940 där. Föräldrar: hemmansägaren Gustaf Pettersson o Ingrid Maria Johansdtr. Mogenhetsex i Växjö 92, inskr vid UU ht 92, extrageolog vid Sveriges geologiska undersökn:s kartbladsarbeten i s Sverige somrarna 98—00 o 04, amanuens vid Mineralogisk-geologiska institutionen i Uppsala vt 02—vt 03. — Ogift.

Biografi

Under 1900-talets första årtionde var G verksam inom sv kvartär-geologisk forskning. Av grundläggande betydelse är hans studier över uppsalatraktens leror och småländska sjöar och mossar. Hans lerstudier omfattade såväl sedimenten själva och deras bildningsbetingelser som deras innehåll av fossil och blockmaterial. Genom den s k fläckzonens urskiljande och karaktäristik gav han uppslag, som sedan visat sig fruktbärande. G var en av de mest aktiva medarbetarna i Gerard De Geers stora lerfälttåg och svarade för arbetena kring Uppsala. Genom sina studier över strandföreteelsernas morfologi och genes bidrog han till en väsentligt ökad förståelse av vissa nivåförändringsvittnesbörd. Intressanta är hans iakttagelser och slutsatser rörande sjöisens roll för strandens detaljgestaltning. Hans torvmossestudier har på ett tidigt stadium bidragit till att urskilja och karaktärisera mossens morfologiska element. Flera av de geologiska iakttagelser och uppslag som han framlade, har fullföljts av andra och lett till goda resultat.

Någon akademisk examen avlade G ej. Delvis på grund av tilltagande ohälsa drog han sig 1913 tillbaka från studierna till sin fädernegård Asby Mellangård i Dädesjö, där han levde som lantbrukare och privatlärd. Dädesjö hembygdsförening omfattades av G med stort intresse, och han donerade medel till dess verksamhet.

Författare

Erik ÅhmanSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

G:s vetenskapl kvarlåtenskap hos Dädesjö hembygdsfören. Dagböcker (fältdagboksanteckn:ar) med material till kartbladsbeskrivn:ar från G:s extrageologtjänstgöringar i Sveriges geolog undersökn :s arkiv.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Skandinaviska Euphrasia-former (Botaniska notiser för år 1898, Lund, s 274 f). — Två svenska Alopecurus-hybrider (ibid 1900, s 103—107). — Fynd af vattenväxter i klippfördjupningar (ibid 1901, s 215 f). — Om stranden vid några småländska sjöar (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, bd 26, 1904, Sthlm, s 145—178, 1 karta). — [Medd om stubbar i småländska sjöar] (ibid 27, 1905, s 418 f). — [Karta till art av C Wiman] (Bulletin of the Geological institution of the University of Upsala, vol 6, 1902—03, Upps 19[03—]05, efter s 76). — Uber die Grenzlager des spät-glacialen Bändertons in der Gegend von Upsala (ibid, s 257—276, 1 pl). — Uber spät-und postglaziale Ablagerungen in der »Sandgropen» bei Uppsala (Geol fören:s i Sthlm förhandl 31, 1909, Sthlm 1910, s 707—724, 1 pl). — Bidrag till torfmossarnas geologi samlade från småländska torfmossar. Sthlm 1910. 45 s, 1 pl. (Sveriges geologiska undersökning, Ser C, n:o 223 = Årsbok 3, 1909, n:o 6.)

Källor och litteratur

Källor o litt: Krok; N Zenzén, JPG (SMoK); nekr över G av N G Hörner i Geolog fören :s förhandkar, 63, 1941, s 95 f, o minnesteckn av C Wiman o H Gustafsson i Dädesjö hembygdsfören:s publikationer, 1, 1943.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Peter Gustafsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13313, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Åhman), hämtad 2023-06-10.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13313
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Peter Gustafsson, urn:sbl:13313, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Åhman), hämtad 2023-06-10.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se