Guttorm

Död:levde 1171

Jarl


Band 17 (1967-1969), sida 497.

Meriter

Guttorm, d 14 april (år ej känt). Uppges ha blivit jarl senast 1163, levde ännu 1171.

Biografi

G:s härstamning är ej känd. Enligt Saxo var han jarl, då han sändes till Danmark för att hämta Valdemar den stores systerdtr till hennes bröllop med konung Karl Sverkersson. Han skall under vistelsen där ha stått fadder åt Valdemars son Knut, som uppges ha varit född 1163 eller något av de båda närmast föregående åren (Suhm). Möjligen är dock Saxos titulering anakronistisk, ty två påvebrev 1164 nämner en jarl Ulf tillsammans med konung Karl.

Jämte Karl Sverkersson förekommer G bland donatorerna till Vreta kloster, till vilket han uppges ha donerat jord i Dädesjö sn (Kron) m m. G nämnes vidare som adressat i ett i avskrift känt påvebrev om behandlingen av de i den kristna tron vacklande finnarna, vilket anses härröra från år 1171. Då ingen konung omtalas i detta brev, torde det ha tillkommit, innan Karl Sverkerssons baneman Knut Eriksson blev erkänd som konung. Också i början av Knuts regering synes G ha varit jarl. I ett odaterat brev av denne för Viby kloster omtalas nämligen en jarl, av vars namn endast begynnelsebokstaven G utsatts.

Enligt isländsk tradition var Birger brosa (bd 4) jarl redan 1174. Detta är troligen riktigt, ty ett påvebrev till konung Knut och Birger – där visserligen benämnd med jarltiteln »comes», ej det vanliga »dux» – har kunnat dateras till detta år eller 1176 eller 1178 (Brulin). G torde alltså ha avgått eller dött dessförinnan.

Möjligen flydde G liksom konung Karls son Sverker till Danmark. Hans dödsdatum är nämligen känt endast från en dansk källa, Soröabboten Morten Pedersens kalendarium från 1500-talet, där han dock fått det orimliga dödsåret 1129 (DG 25–29, f 189, UUB). Därtill kommer att G:s dtr Helena blev g m den danske stormannen Esbern snare, en frände till Sverker Karlssons gemål Benedicta Ebbesdotter (bd 3), och G:s vapen målades bland dennes släktingars sköldemärken i Sorö. Som änka fick hon med konung Valdemar sejr en son, hertig Knut av Reval, tillsammans med vilken hon grundade vårfrukapellet i Linköpings domkyrka.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: N Ahnlund, Vreta klosters äldsta donatorer (HT 1945), s 320, 330 f; dens, Till frågan om den äldsta erikskulten i Sverige (HT 1948), s 317 f; H Brulin, Några feldat påfvebref i SD (Bidr till Sverges medeltidshist tillegn C G Malmström, 1902), s 4 f; DS 1 (1829); H Gillingstam, Ett nytt bidr till kunskapen om Vreta klosters äldsta hist (HT 1948); K G Grandinson, Närkes medelt urk:r, 1 (1935), s 2; P Johansen, Die Estlandsliste des Liber Census Daniae (1933), s 797; J Kornerup, Skjalm Hvides Slsegts Grave og, Skjoldmserker i Sore Kirke (Aarboger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1877); N L Rasmusson, rec av H Fleetwood, Sv medelt kungasigill, 3 (PHT 1948); J Rosén, Jarl: Sverige (Kulturhist lex för nord medelt, 7, 1962); Saxonis Gesta Danorum (1931); A Schück, Från Viby till Bjälbo (Fornv 1951); H Schück, Ecclesia Lincopensis (1959), s 403; ST 1 (1877); A M Strinnholm, Sv folkets hist, 4 (1852); P F Suhm, Historie af Danmark, 7 (1800), s 135; K B Westman, Den sv kyrkans utveckling från S:t Bernhards tidevarv till Innocentius III:s (1915), s 130, 158, 167.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Guttorm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13326, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2024-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13326
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Guttorm, urn:sbl:13326, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2024-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se