Abraham (Abram) Hirsch

Född:1815-08-16 – Stockholms mosaiska församling, Stockholms län
Död:1900-02-23 – Stockholms mosaiska församling, Stockholms län

Musikförläggare


Band 19 (1971-1973), sida 86.

Meriter

Biografi

1 Hirsch, Abraham (Abram), f 16 aug 1815 i Sthlm, Mosaiska, d 23 febr 1900 där, ibid. Föräldrar: köpmannen Isaac David H o Juliana Lazarus. Medhjälpare i Östergrenska bok- o musikhandeln i Sthlm 30—37, dess ägare 37—74 (Abr Hirschs musikhandel från 42), v ordf i Sv förlagsfören (Sv bokförläggarefören) 15 sept 52—19 sept 77, ordf i Bok- och musikhandlarnes pensionsfören 53—93, grundade tills med A I Seelig bokhandelsspeditionsfirman Seelig & Co 1 sept 57, led av Sthlms stadsfullm 65 —67, ekonomidir i Aftonbladet 69—79. — LMA 64, HedL i Sv bokförläggarefören 84.

G 28 maj 48 i Sthlm, Mosaiska, m Paulina Meyerson, f 3 juli 27 där, ibid, d 23 sept 08 där, ibid, dtr till grosshandl o fabrikören Lesser M o Sophia Schück.

1837 övertog H Östergrenska bok- och musikhandeln, som han drev under det gamla firmanamnet till 1842. Under hans energiska ledning utvecklades företaget till landets största i branschen. Med musiksortimentshandeln förenades musiklånebibliotek, sträng- och instrumenthandel. H:s största intresse blev förläggarverksamheten, och den omfattning denna fick, föranledde honom att anlägga ett nottryckeri och att inkalla nottryckare från Leipzig. De snabba framgångarna berodde delvis på att H insåg betydelsen av försänkningar hos kontinentens musikförlag och goda förbindelser med de sv bokhandlarna. De senares villkor försökte han förbättra. 1853 grundade han Bok- och musikhandlarnes pensions- och understödsförening, vilken han från starten till 1893 ägnade ett uppoffrande arbete. 1857 inträdde han som intressent i Seelig & Co, som rationaliserade distributions- och kommunikationsverksamheten till fördel för både bokhandlare och förläggare. Han deltog 1843 vid bildandet av Sv förlagsföreningen (den senare Sv bokförläggarefören). Hans företag var då med en förlagssumma på 253 rdr ett av de största i landet.

Som förläggare gjorde H en betydelsefull insats genom att företrädesvis ägna sig åt inhemska tonsättare. Av brev att döma stod han i ett i det närmaste faderligt förhållande till flera av kompositörerna och gav ut deras arbeten "i vackra ej alltför dyra upplagor". Till hans förlagsobjekt hörde verk av I Hallström, J A Josephson, Adolf och Otto Lindblad, E Sjögren, A Söderman och G Wennerberg. Den sistnämndes Gluntarne och kvartettsamlingen Odinslund och Lundagård blev ekonomiska framgångar i likhet med Sångbok för folkskolan, som antogs till lärobok i hela landet. Till H:s förtjänst kan nämnas, att han upphörde med pirattryck av utländsk musik, innan lagligt hinder därför existerade. Han medverkade nitiskt vid stiftandet av Musikaliska konstföreningen 1860. Denna hade till uppgift att ge ut inhemska musikverk, som av brist på riskvilliga förläggare förblivit okända. Under 1840- och 1850-talen gav H ut två musiktidskrifter, Sthlms musik-tidning och Ny tidning för musik. Den sistnämnda hade framstående medarbetare och innehåller musikvetenskapligt värdefulla uppsatser.

H var under sin krafts dagar intressent i flera affärsföretag. Som delägare i Aftonbladet och dess ekonomidirektör 1869—79 lyckades han stabilisera tidningens ekonomiskt labila ställning. Musiksortimenthandeln sålde han 1874 till J Bagge, instrumenthandeln övertogs 1880 av sonen Ivar och musikförlaget 1884 av sonen Otto.

H var en av initiativtagarna till den 1841 grundade föreningen I I (Israelitiska Intressen), vilken såg den politiska judeemancipationen som sitt mål. Till föreningen hörde en elit av dåtidens judiska ungdomar, vilka av många äldre betraktades som rabulister, då de ville reformera det religiösa livet och gudstjänsten genom att ur ärvda böner och exklusiva bruk bryta ut det som inte harmonierade med 1800-talets etiska idéer. Föreningens syften vann framgång, vilket bidrog till judarnas förbättrade ställning i det sv samhället och stärkte banden mellan judendomen och den nya judiska generationen. H hade förtroendeposter inom Mosaiska församlingen i Sthlm och var under en följd av år ordf i den Israelitiska ynglingaföreningen. Han var tolerant, hade en ljus livssyn och en naturlig älskvärdhet. I tysthet hjälpte han med ansenliga summor både trosförvanter och andra. Han var dock fast i sina principer och vägrade att förlägga sin anförvant J A Josephsons koralbok, och vid ett fördelaktigt anbud att bli medintressent i Normans förlag avböjde han och gav som skäl, att förlaget huvudsakligen förlade kristen litteratur.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

En del brev till H i MAB. Brev från H till bl a L O Josephson o Otto Lindblad i KB, till J A Josephson o G Wennerberg i UUB, o till bl a A Söderman i MAB. Strödda brev från H i SSA.

Tryckta arbeten

Utgivit: Stockholms musik-tidning, 1843—¦ 44, Sthlm, 4:o; Ny tidning för musik, april 1853—1857 [red av C W Bauck], Sthlm, 4:o.

Källor och litteratur

I A Bonnier o A Hånell, Anteckn:ar om sv bokhandlare, 2 (1935); K O Bonnier, Bonniers, en bokhandlarefamilj, 2— 3 (1930); A Davidsson, Den musikaliska tid-skriftslitt i Sverige under 1800-talet (Sv tidskr för musikforskn 1945, s 95—126); Hvad Nytt 24 aug 1895; Liber librariorum. . ., red av A Hånell, 2 (1920); S Rinman, Studier i sv bokhandel (1951); Sthlms Dagbl 22 juli 1902; Sv bokhandelstidn 1900, nr 8; H Valentin, Judarnas hist i Sverige (1924); A Wiberg, Den sv musikhandelns hist (1955).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Abraham (Abram) Hirsch, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13606, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2023-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13606
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Abraham (Abram) Hirsch, urn:sbl:13606, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2023-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se