Hjelm (Hielm), släktBand 19 (1971-1973), sida 107.

Biografi

Hjelm (Hielm), släkt, härstammande från tygvaktaren Sven Hielm (d 1750) i Karlskrona. Son till honom var överstelöjtnanten vid sjöartilleriet Christoffer Hielm (1727— 99). En annan son, amiralitetskamreraren Johan Peter Hielm (1725—1802), var far till Lovisa (Louise) Maria H (1754—1850). Hon var i sitt första gifte mor till bl a kammarrättsrådet Gustaf Johan Billberg o presidenten Johan Peter af Billbergh (bd 4) samt svärmor till biskop Vilhelm Faxe (bd 15). I hennes andra gifte föddes sonen prof Carl Johan Schlyter.

Johan Peter och Christoffer Hielms äldre bror inspektören vid tackelverket Carl Philip Hielm (1718—77) var far till Sven Carlsson H (1752—1826), som deltog i slaget vid Högland 1788 o tillfångatogs vid "Viborgska gatloppet" 1790 samt blev major i flottorna 1812. Han har efterlämnat en handskrift, som innehåller kronologiska anteckningar om örlogsflottan i Karlskrona (jfr Hillbom). Den finns nu i Örlogsmannasällskapets bibliotek i Karlskrona. Hans brorson Carl Fredrik H (1793—1858) deltog 1814 i norska fälttåget o var på 1820-talet arbetschef vid anläggningen av Vanas (senare Karlsborgs) fästning samt 1830—40 fortifikationsbefälhavare i Kristianstad. 1841 fick H order att uppgöra förslag till nya fängelsebyggnader, leda uppförandet av dessa o i samband därmed företa en studieresa till England, Frankrike o Belgien. 1845— 55 var han indentent o chef för byggnadskontoret i styrelsen över landets fängelser o arbetsinrättningar, o 1849 blev han överste vid ingeniörcorpsen.

Carl Philip, Johan Peter o Christoffer Hielms äldste bror, penningräknaren vid amiralitetet Cornelius Hielm (1715—72), var far till Jacob Henric H (1759—1820). Han deltog i slaget vid Högland 1788 o i "Viborgska gatloppet" 1790 samt blev major i flottorna 1803. Son till honom var kommendören Pehr Gustaf H (se nedan). Dennes äldre bror kapten Claes Fredrik Cornelius H (1793—1859) i Karlskrona var far till kommendörkapten Carl Anton Edvard H (1838—1903).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: G Anreps saml, O Kugel-bergs släktant:ar, ser 3, del 2, KB; A Liljas blekingearkiv, Blekinge mus, Karlskrona. .

W Anderson, Sv stadslif under 1700-talet (1912); J Bromé, Karlskrona stads hist, 1, 3 (1930); H Börjeson, Biogr ant:ar om örlogsflottans officerare 1700—99 (1942); For-tifik, 5:1 (1952); E Hellerström, Antavla för syskonen Hellerström från Marielund (SoH 1954—55); R Hillbom, K Teatern på Varvsgatan (Blekingeboken 1950); L L v Horn, Biogr ant:ar, 2, 3 : 1, 3 (1934—37); C Hul-thander, Biogr ant:ar från Garlberg 1792— 1892 (1892); J Kleberg, Amiralitetskollegium — marinförvaltningen (1934); Lunds hm, 2: 2 (1948), s 216 f; G Stål, Carl Fredrik H (KrVAH 1859), s 12 ff; S-Ö Swahn, Gamla karlskronagårdar o deras ägare (1933); dens, Gårdar o människor i det gamla Karlskrona (1937); G Wallberg, Lovisa Maria H ... o hennes ättlingar (Genealog tidskr, 3, 1952—54); dens, Telefonkatalogen som hjälpmedel vid forskning (SoH 1956); dens, Några ant:ar om Lovisa Maria H:s fädernesläkt under 1700-, 1800- o 1900-talen (SoH 1966).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hjelm (Hielm), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13628, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13628
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hjelm (Hielm), släkt, urn:sbl:13628, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se