E J Gerhard Holm

Född:1853-04-19 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län
Död:1926-06-21 – Danderyds församling, Stockholms län

Geolog, Paleontolog


Band 19 (1971-1973), sida 206.

Meriter

Holm, Edvard Johan Gerhard, f 19 april 1853 i Sthlm, Ad Fredr, d 21 juni 1926 i Danderyd, Sth. Föräldrar: sekr o advokatfiskalen Carl Edvard H o Anna Lovisa Öhman. Avgångsex från Sthlms lyceum 14 maj 72, inskr vid UU 26 sept 72, amanuens vid geologisk-mineralogiska institutionen där ht 75—ht 87, FK vid UU 13 dec 79, FL där 26 febr 82, doc i geologi o mineralogi vid UU 9 mars 83—2 sept 89, FD 31 maj 83, tf prof i samma ämne där 85—87, paleontolog o bitr geolog vid Sveriges geologiska undersökn 1 okt 87, geolog där 17 dec 88, intendent o prof vid Riksmus paleozoologiska avd 9 okt 01—27 juli 23. — LVA 01, LFS 15.

G 12 juli 87 i Döderhult, Kalm, m Fredrika Olivia Palmkvist, f 26 juli 56 i Stenkyrka, Gotl, d 17 sept 53 i Danderyd, dtr till hemmansägaren Carl Anders Andersson P o Cajsa Stina Josefina Södergren.

Biografi

Redan under skoltiden kom Gerhard H:s fallenhet och håg för naturvetenskapliga studier till uttryck. Främst inriktade han sitt intresse på botanik och entomologi men fick tidigt upp ögonen även för geologi, säkerligen genom inflytande av A E Nordenskiöld och N P Angelin, med vilka han kom i beröring under besök på Riksmuseet. Sina akademiska studier ägnade H företrädesvis åt geologi och paleontologi. Gradualavhandlingen 1883 är en omsorgsfull bearbetning av de sv arterna av trilobitsläktet Illaenus. Under uppsalaåren utövade Ff en livlig vetenskaplig verksamhet. På resor i Sverige och utlandet gjorde han stora och värdefulla insamlingar av fossil. Vid besök i de ryska östersjöprovinserna fick han en nära vän i den framstående akademikern Friedrich Schmidt, till vilkens stora monografi över Ostbaltikums trilobitfauna H bidrog med en volym behandlande Ulaenidema (1886). Utom de nämnda arbetena utgav H flera smärre men viktiga uppsatser om trilobiter.

H kom efter hand att lämna synnerligen förtjänstfulla bidrag till kännedomen om ett flertal grupper av paleozoiska evertebrater, undersökningar som är mönstergilla tack vare hans noggrannhet, anatomiska insikter, stora preparativa förmåga och framstående skicklighet att rekonstruera de undersökta objektens inre byggnad och organisation. En mindre lycklig följd av H:s tekniska intresse var, att han preparerade för publicering ett omfattande material av skilda fossilgrupper, som han aldrig förmådde eller fick tillfälle att bearbeta. Vid sin död efterlämnade han inte mindre än omkr 140 tryckta planscher, till vilka figurerna framställts av den skicklige tecknaren Georg Liljevall. Tillhörande text fanns inte. Vissa av H:s illustrationer har kunnat utnyttjas av andra forskare. Särskilt bör därvid nämnas On the graptolites prepared by Holm, 1—7, av O M B Bulman (1932—36). H hade — såsom en av de första vid sidan av C Wiman — med hjälp av syror utlöst graptoliter ur kalksten och därefter i vissa fall snittat dem med mikrotom. Sedan H 1901 blivit indentent vid Riksmuseets paleozoologiska avdelning, kom hans vetenskapliga produktion att nästan helt upphöra. Sin tid och sina krafter ägnade han åt upprustning och modernisering av den samling, han fått i sin vård, först uppställd i de gamla lokalerna vid Wallingatan Sthlm, 1915 överförd till den nya byggnaden i Frescati.

H:s mest produktiva period som forskare faller mellan studie- och läraråren i Uppsala och tiden som intendent vid Riksmuseet, dvs under de år han var knuten till Sveriges geologiska undersökning (1887 —1901). Egentligt geologiskt karteringsarbete sysslade han i endast ringa omfattning med. Han utgav emellertid flera smärre uppsatser i geologiska ämnen men även en större monografi över Kinnekulles geologi (1901). Huvuddelen av hans författarskap är dock helt paleontologisk och rör sig över vida fält. Utöver redan nämnda grupper befattade sig H med ordoviciska cephalopoder med klar insikt om att dessa måste klassificeras med utgångspunkt från anatomiska karaktärer. Ett av hans största arbeten behandlar Sveriges kambrisk-siluriska Hyolithidae och Gonularidae (1893), representanter för tidigare föga kända former. En viktig grupp av arbeten behandlar de siluriska eurypteridcrna, av vilka H insamlat ett rikt material på Ösel. Med samma prepareringsteknik som i fråga om graptoliter lyckades han vinna en synnerligen detaljerad kännedom om exoskelettets byggnad hos dessa djur och därigenom klarlägga deras släktskapsförhållanden. Resultatet av dessa studier framlades bl a i Uber die Organisation des Eurypterus Fischeri Eichw (S:t Petersburg 1898; i något förkortad sv version 1899). Genom dessa och andra arbeten dokumenterade sig H som en av sin samtids främsta evertebrat-paleontologer.

En minnestecknare (K A Grönwall) fäller följande omdöme om H som person: "Hans stilla och tillbakadragna väsen gjorde, att han ej gärna syntes i större sällskap, men i en trängre krets var han glad bland de glade. Han gick helt upp i sitt arbete, och även de sena aftontimmarna ägnades åt oförtrutet arbete och studier".

Författare

Gerhard RegnéllSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Stor brevsaml efter H samt brev o kopieböcker i VA. Brev från H i KB o UUB (bl a till T M Fries o L E Walmstedt).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se VAÅ för år 1927, Sthlm (tr Upps), s 287—290.

Källor och litteratur

Källor o litt: K A Grönwall, G H, minnes-teckn (Geol fören förhandl 1927); G Wi-man, E T G H, minnesteckn (VAA 1927); UUM 1883 (1883).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
E J Gerhard Holm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13712, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gerhard Regnéll), hämtad 2021-08-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13712
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
E J Gerhard Holm, urn:sbl:13712, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gerhard Regnéll), hämtad 2021-08-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se