Sven W Hultberg

Född:1907-05-15 – Stora Hammars församling, Skåne län
Död:1965-04-24 – Danderyds församling, Stockholms län (i Djursholm)

Läkare (radiolog)


Band 19 (1971-1973), sida 448.

Meriter

Hultberg, Sven Wilhelm, f 15 maj 1907 i Stora Hammar, Malm, d 24 april 1965 i Djursholm. Föräldrar: stationsförest Carl-Otto H o Augusta Andersson. Studentex vid h a l i Malmö 12 juni 1926, inskr vid LU ht 26, MK där 21 febr 30, ML där 25 maj 35, amanuens o e läk vid Röntgendiagnostiska avd vid Lunds las 37, underläk vid konung Gustaf V:s jubileumsklinik i Lund 38—43, disp pro gradu 30 okt 43, tf bitr läk vid Radiumhemmet i Sthlm 8 nov 43, MD vid LU 31 maj 44, doc i radioterapi vid Karol inst 23 febr 50, överläk vid Radiumhemmet o prof i radioterapi vid Karol inst 1 dec 53, led av forskningsnämnden för konung Gustaf V:s jubileumsfond 53, sekr där 57, sekr i Cancerfören från 53.

G 1) 16 april 38 i Malmö, Petri, m Astrid Inga Olsson, f 12 aug 13 där, Joh, d 14 maj 58 i Djursholm, dtr till dir Robert Alexis O o Hanna Högfält; 2) 4 juli 59 i Gbg, Örgryte, m gymnastikdir Getrud Elisabet Hugosson, f 29 juni 10 där, dtr till kassören Hugo Valfrid Olsson o Hildegard Ingeborg Åsberg.

Biografi

Sven H erhöll utbildning i röntgendiagnostik under Hans Hellmer och i radioterapi under Lars Edling, båda vid Lunds lasarett, sedan fullföljd under Elis Berven vid Radiumhemmet.

I början på 1940-talet diskuterades möjligheterna att med långvågig röntgenstrålning på kort avstånd uppnå största möjliga strålverkan på ytliga förändringar, t ex hudcancer, under skonande av omgivande vävnad. Apparatur härför konstruerades i Holland och Tyskland. Förfarandet, som skulle ersätta brachyradiumbehandling, studerades ingående av H och blev ämnet för hans gradualavhandling. Metoden fick på sin tid stor användning i de nordiska länderna men numera används en annan närbestrålningsteknik.

H tillträdde ledarskapet för Radiumhemmet i en brytningstid. Den tekniska utvecklingen hade medfört betatroner, lineära acceleratorer och apparatur för användandet av radioaktiv kobolt. Härigenom kunde en mer högenergetisk strålning erhållas än vad som tidigare varit möjligt. Dessutom började andra isotoper, hormoner och cytostatika vid denna tidpunkt alltmer prövas vid behandlingen av maligna tumörer jämte strålbehandling och kirurgi, de tidigare enda behandlingsmöjligheterna. Det visade sig att kobolt, som var billigare, kunde ersätta radium. De krav på adekvat strålning, som ställdes av H, kunde emellertid dåtida apparater ej uppfylla. H konstruerade då tillsammans med Radiumhemmets fysiker och tysk industri den s k gammatronen. Därigenom kunde även djupt belägna tumörer behandlas och behandlingstiderna kunde minskas avsevärt. De sista 7—8 åren av sitt liv nedlade H mycken tid och kraft på upprättandet av en ny hög voltstation i ett annex till Radiumhemmet, men han fick inte uppleva dess färdigställande. Klart inseende radiobiologins betydelse för strålbehandlingens vidare utveckling inrymde han även en radiobiologisk avdelning i detta annex.

H understödde tidigt forskningen rörande cytostatikas användning vid maligna tumörer och angränsande sjukdomar. De svårbemästrade komplikationer från de blodbildande organen som därvid kan uppkomma medförde att han inrättade ett speciellt hämatologiskt laboratorium vid Radiumhemmet. Den ökade betydelse för tidig diagnos av cancer, som cytologin visade sig ha, medförde — väsentligen genom H:s insatser — inrättandet av ett cytologiskt laboratorium, nu inrymt inom den Radiopatologiska institutionen, och en tjänst för en radioterapeut, speciellt utbildad i punktionscytologi.

H var en utmärkt föreläsare och lärare. Den nordiska lärobok i tumörsjukdomar och strålbehandling, vars första upplaga kom 1963, var till stor del hans verk. Han utgav även en del populärvetenskapliga artiklar om tumörsjukdomar, deras behandling och förebyggande. Som ordf i Riksförbundet mot tobaken och i dess läkarråd förde han en intensiv kampanj mot rökning.

Vid sidan om sina insatser som organisatör var H emellertid framförallt kliniker. Den patientkategori en radioterapeut får ta hand om ställer stora krav inte endast på gedigna yrkeskunskaper utan även, och inte minst, på rent mänskliga egenskaper i relationen läkare—patient, på förståelse och medkänsla, på förmåga att vinna förtroende. I dessa avseenden stod H framför de flesta. Detta kom till synes särskilt under senare år. Måhända hade hans egen erfarenhet av sjukdom och dess påverkan på personligheten hjälpt honom fram till hans stora förmåga att ta hand om patientens både fysiska och psykiska bekymmer.

Författare

Erik LindgrenSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Untersuchungen iiber die Röntgennahbestrahlung, eine Studie iiber physikalische Leistungen und klinische Ergebnisse mit dem Philips Metalix-Nahstrahl-Therapie-Apparat. [Akad avh, Lund.] Sthlm (tr Lund) 1943. 4:o. 219 s. (Acta radio-logica, Suppl 54.) — Kräfta och andra svulstsjukdomar (Natur och kulturs läkar-bok. Våra sjukdomar — deras orsaker, symtom och behandling. Red: S Forssman o Åke Swensson, Sthlm 1949, s 164—185; 2. uppl 1950; 3. omarb uppl 1955, s 170—190). — Röntgen- och radiumstrålningens användning (ibid, s 738—751; 2. uppl 1950; 3. omarb uppl 1955, s 758—772). — Personskada vid röntgenundersökning av gjutgods (TT, årg 79, 1949, Sthlm, 4:o, s 567 f). — Kväve-senapsgasbehandling och indikationer för dess användning (Festskrift utgiven av Medicinska föreningen i Stockholm 1877 1952, red Peter G. Reizenstein, Lund 1953, 4:o, s 31— 38). — Radiumhemmets method of treat-ment in hypopharyngeal cancer (The British journal of radiology, N S, vol 26, 1953, London, s 224—233). — Kräftsjukdomar-nas problem (Tidens kalender, [årg 33,] 1954, Sthlm 1953, s 141—148). — De radioaktiva isotopernas betydelse för medicinen (Världen och vi, årg 7, 1954, Sthlm, 4:o, nr 4/5, s 12, 15). — Hudens och underhudens kirurgiska sjukdomar (Nordisk lasrebog i kirurgi, red af J P Strömbeck . . . , 5. omarb udg, Khvn 1955, 4:o, s 127—141; tills med H Gentéle; även förk i Nordisk lasrebog i kirurgi for tandlasger, Almen kirurgi, red af E Husted, Khvn 1956, 4:o, s 130—136). — Kombinierte Röntgen- und Radiumbehandlung bei Urethra-Carcinom (Strahlentherapie, Bd 99, Mimenen und Berlin (tr Berlin) 1956, s 171—184). — Ein Beitrag zur Strahlenbehandlung der xan-thomatösen Riesenzellengeschwiilste (ibid, Bd 100, 1956, s 489—495; tills med V Belloch Zimmerman). — Kraftigare koboltkanon i kampen mot cancer (Cancer. Organ för Riksföreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande, [årg 1,] 1956, Sthlm, 4:o, nr 1, s 10—13). — Drusenmetastasen am Hals bei malignen Tumoren im Kieferbereich (Fort-schritte der Kiefer- und Gesichts-Chirurgie, ein Jahrbuch, Bd 3, hrsg von K Schuchardt, 1957, Stuttgart, 4:o, s 191—198; tills med H Koch o G Mårtensson). — Aspects on endocrine treatment of prostatic and breast cancer (Acta endocrinologica, Suppl 31: Transactions of the second Acta endocrinologica congress, held at Fysisk institutt, Oslo, Norway, August 12th to 15th, 1956, Khvn 1957, s 261—274; tills med J Hellström, A Westman, G Birke, E Diczfalusy, C Franksson o L-O Plantin). — Environmental factors in cancer of the upper alimentary tract. A Swedish study with special reference to Plum-mer-Vinson (Paterson-Kelly) syndrome (Cancer, a journal of the American cancer society, vol 10, 1957, Philadelphia, London, Montreal (tr i USA), 4: o, s 470—487; tills med E L Wynder, F Jacobsson o I J Bross). — Bevisen för att tobak orsakar cancer är otvetydiga! (Tobaken och vi, [Organ för Riksförbundet mot tobaken,] årg 2, 1957, Sthlm (tr Jakobsberg), nr 1, s 3—7). — Nya rön i frågan tobak — cancer (ibid, årg 3, 1958, nr 1, s 3—10; även sep, 8 s). — Remarks on the nature of Kober chromogens excreted by some oophorectomized-adrenalectomized patients (Endocrine aspects of breast cancer. Proceedings of a conference held at the University of Glasgow, 8th to lOth July 1957, ed by A R. Currie, Edinburgh and London (tr Edinburgh) 1958, s 186—196; tills med E Diczfalusy, G Birke, C Franksson, J Hellström, L-O Plantin o A Westman). — On the correlation between steroid excretion and clinical response to oophorectomy plus adre-nalectomy in breast cancer (ibid, s 213—¦ 220; tills med nämnda förf). — On the excretion pattern of 17-oxosteroids and cor-ticosteroids in breast cancer (ibid, s 244— 252; d:o). — Das Kilocurie-Kobaltgerät des Radiumhemmet, genannt das Gamma-tron. Konstruktionsprinzipien, Behandlungs-abteilung, Einstellungstechnik und Strahlen-dosismessungen (Betatron und Telekobalt-therapie, internationales Symposion am Czerny-Krankenhaus . . . Heidelberg vom 1. bis 3. Juli 1957, hrsg von J. Becker und K. E. Scheer, Berlin, Göttingen, Heidelberg 1958, 4:o, s 91—102; tills med O Dahl, R Tho-raeus o K J Vikterlöf). — Alla former av tobaksrökning kan framkalla cancer! [Rubr.] Sthlm [1958]. 7 s. (Riksförbundet mot tobaken, Serie, 2.) — Vår plikt varna för tobakscancern (Vecko-journalen, årg 49, 1958, Sthlm, fol, nr 23, s 26, 34). — Folksjukdom 2: cancer (Vi tryggare, tidning för anställda inom Trygg, Brand-Trygg och Atlas, 1958, Sthlm, s 117—120). — Kilocurie cobalt 60 therapy at the Radiumhemmet. Equipment, technique and dose measurements. Sthlm (tr Upps) 1959. 286 s. (Acta radio-logica, Suppl 179; tills med O Dahl, R Tho-raeus, K J Vikterlöf o R Walstam.) — Djupterapi med den nya kilocurie koboltapparaturen vid Radiumhemmet (Riksföreningen mot cancer. The Swedish cancer society. Årsbok 1957—1959, utg av H Bergstrand, Sthlm (tr Upps) 1960, s 203—207; tills med O Dahl, R Thoraus o K J Vikterlöf). — Radiumhemmets allmänna avdelning 1950— 1960 (Karolinska mediko-kirurgiska institutets historia 1910—1960. Utg med anledning av institutets hundrafemtioårsdag av dess lärarkollegium, bd 3—4 = d III: 1—2 : Forskning och undervisning inom olika ämnen, Upps ... 1960, s 612—625). — Nikotinet, människans fiende nr 2 (Liv. Tidning för fältmännen utg av Framtiden livförsäkringsaktiebolag, 1960, Sthlm, s 261—264; även sep, 3 s). —¦ Bestrahlung bösartiger Tumoren der Mundhöhle und des Nasen-Rachen-Raumes. Irradiation treatment of malignant tumours of the oral cavity (IXth international congress of radiology, 23.7—30.7 1959 in Mimenen. Abhandlungen — transactions . . . Hrsg B. Rajewsky, Stuttgart, München—Berlin (tr Darmstadt) 1961, 4:o, s 604—609; tills med B Mårtenson). — Strålskador och deras behandling (Strålterapi, en nordisk lärobok, Upps ... 1963, s 136—139; tills med B Johanson). — Kontraindikationer mot strålterapi (ibid, s 140—144), — Mjukdelstumörer (ibid, s 155—157; tills med B Ste-ner). — Inflammatoriska och degenerativa sjukdomar i mjukdelar och leder (ibid, s 158—163; tills med O Lövgren o R Ro-manus). — Gastro-intestinalorgan, peritone-um och retroperitoneala rummet (ibid, s 240 —245; tills med K A Hultborn o R Ro-manus). — Sjukdomar hos barn (ibid, s 278—282; tills med T Ehrenpreis). — Allmänbehandling och efterbehandling (Tumörsjukdomar, en nordisk lärobok, Upps . . . 1963, s 133—137; tills med S Feigenberg, E Poppe o R Romanus). — Tumörer i pharynx och larynx (ibid, s 298—309; tills med C-A Hamberger o S Feigenberg). — Tumörer hos barn (ibid, s 451—460; tills med T Ehrenpreis o B Ivemark). — En hilsen fra Sverige (Tobakken og vi, 1963, [Oslo, tr] Sarpsborg, nr 2, s 17 f). — Electron beam technique for intraorbital tumours (Symposium on high-energy electrons, Mon-treux . . . 1964. Proceedings, ed by E. Zup-pinger and G. Poretti, Berlin—Heidelberg—¦ New York (tr Wurzburg) 1965, s 283— 286; tills med R Walstam o P E Asard). — Variation of sulphydryl content in human neoplastic tissue (The Swedish cancer society. Riksföreningen mot cancer. Year book 1963— 1965, Sthlm (tr Upps) 1966, s 172—174; tills med Per Å Jakobsson). — Vesicoureteral reflux after intracavitary irradiation of the urinary bladder (ibid, s 387—389; tills med J Einhorn o A E Nilson). — Bidrag i: Acta radiologica, Sthlm, vol 24, 1943, 25, 1944, 27, 1946, 32, 1949, 33, 1950, 39, 1953, 41, 1954, 43, 1956, 47, 1957, 58, 1962, N S, vol 2, 1964, 3, 1965; Acta radiol, Supple-, mentum, 188, 1959, 250, 1965; Nordisk medicin, Sthlm, 4:o, vol 49, 1953, 57, 1957, 59, 1958, 63, 1960, 71, 1964; Svenska läkartidningen, Sthlm, årg 45, 1948, 47, 1950, 50, 1953, 58, 1961.

Källor och litteratur

Källor o litt: E Berven, nekr i DN 25 april 1965; F Jacobsson, nekr i SvD 25 april 1965; dens, S H (Nord med, 74, 1965, s 667); [E Lindgren,] S H in memoriam (Acta radiol, N S, vol 4, 1966: 1).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven W Hultberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13867, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Lindgren), hämtad 2020-06-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13867
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven W Hultberg, urn:sbl:13867, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Lindgren), hämtad 2020-06-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se