Hultman, släkterBand 19 (1971-1973), sida 472.

Biografi

Hultman, släkter.

1 Handlanden i Norrköping Lars Hemmingsson (d 1688), som sannolikt var bror till stamfadern för släkten Forelius (bd 16), Jöns Hemmingsson, hade flera söner som kallade sig H. En av dem var storköpmannen o rådmannen Hans H (d 1707) i Norrköping. En annan son var handlanden Lorentz H (d 1702) i Norrköping. I sitt första gifte var han far till ryttmästaren Johan H (1690—1729), som 1719 adlades Adelswärd (bd 1), o i sitt andra till protokollssekreteraren, sedermera landshövdingen Carl H (1699—1788), som 1743 adlades Carlskiöld (bd 7). Hans änka gifte om sig med prof Petrus Schyllberg i Uppsala, sedermera biskop i Skara. Johan Adelswärds helbror Lorentz H (1692—1753) var delägare i tobaksspinneriet Krönta Morian o sockerbruket Gripen i Norrköping, stadens skeppsvarv o Gusums mässingsbruk i Ringarum, Ög. Son till honom var grosshandlaren Johan H (1734—77) i Norrköping. Med dennes brorson överstelöjtnant Gustaf H (1747—1802) torde den ofrälse släktgrenen ha utdött.

2 Erik H (levde 1724) var kornett först vid Smålands kavalleriregemente o sedan vid Livregementet till häst. Efter sitt avsked 1720 bodde han i Solvalla, Faringe, Sth. Han var far till rådmannen Carl H (1712— 88) i Ekenäs, som fick burskap där 1743 o var rdgm 1769—70. Söner till honom var rådmannen i Ekenäs Fredrik H (1737—84) o köpmannen Carl H (1763—1820), den ende köpman i stort format, som dittills verkat i Ekenäs, o stadens centralgestalt på handelns o rederinäringens område. Han lyckades med nästan allt han företog sig o fick några år före sin död kommerseråds titel. Han var far till danske vicekonsuln i Ekenäs Carl Fredrik H (1795—1856), vars son tyske konsuln i Ekenäs Frithiof H (1831 —90) under mer än tre decennier var den främste och mest inflytelserike bland stadens borgare. Hans son Oskar Fredrik H (1862—1929) disputerade 1905 på en avhandling om Hälsingelagen o Upplandslagens ärvdabalk i Cod Ups B 49. Oskar H blev 1907 docent i nordiska språk samt fick 1909 en personlig eo professur i sv språket o litteraturen, allt i Hfors. Han publicerade bl a även en grundläggande framställning om De östsv dialekterna (1894), utgåvor av Jöns Buddes bok (SSLF 31, 1895) o Upplandslagen (SSLF 127, 1916) samt skrifter om vissa ljudförhållanden i de nordiska språken, om finlandssvenskarnas härkomst, om uppkomsten av den bildade talsvenskan i Finland o om Ekenäs historia.

3 Gårdsfogden Gustaf Simonsson (d 1743, 72 år gammal) i Bohult, Karlskoga, var far till bergsmannen o gästgivaren Petter H (1718—1801) i Källmo, Karlskoga, som var rdgm 1771—89. Dennes son nämndemannen o bergssexmannen Carl H (1758 —1803) i Källmo var far till bergsmannen Gustaf H (1802—83) i Källmo, som var rdgm 1853—63. Son till honom var rådmannen, häradsskrivaren o brandchefen Christian H (1839—1915) i Lindesberg, som länge var den ledande i denna stad. Carl H:s bror faktor Arvid H (1773—1824) i Kristinehamn var farfar till föreståndaren för Statens järnvägars verkstäder vid Liljeholmen o Tomteboda maskiningenjör Anders Gustaf H (1839—1907). Dennes son Gustaf Henrik H (1875—1952) var efter examen vid KTH ingenjör vid Sthlms gasverk 1896—1914 o efter några års konsultverksamhet överingenjör o chef där 1925— 40. Gustaf H upprättade förslag till gasverk i ett 15-tal sv städer o erhöll ett 70-tal patent, främst för nya metoder för tillverkning av kromalun o oljeframställning ur alunskiffer. Han var 1927—40 ordf i Sv gasverksföreningen o 1931—40 ledamot av den internationella gasverksunionens råd (vicepresident från 1937). 1915—25 var H ledamot av Sthlms stadsfullmäktige, o 1922—33 var han vice ordf i Allmänna valmansförbundet för Sthlm.

Utan påvisbart genealogiskt samband med ovanstående släkter var Henrik Gustaf H (1817—79), som blev docent i kyrkohistoria i Uppsala 1847, eo teologie prof 1858, prof i kyrkohistoria o teologiska prenotioner 1859 o biskop i Växjö 1860. Hans farfar var klockare i Gårdsby, Kron.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: O Kugelbergs slägtant:ar, serie 2, del 1, KB.

Allmänna valmansförbundet för Sthlm 1905—30 (1930); [E Angelin m fl,] Hantverkare o fabriker inom sv tobakshantering 1686—1915 (1950); A Bergholm, Sukukirja, 1 (1901); T Carpelan o L O Th Tudeer, Hfors univ. Lärare o tjänstemän från år 1828, 1 (1925); J Cederlöf, Ekenäs stads hist, 2—3 (1955—64); L Dalgren, Karlskoga hist 1586—1936 (1936); Gasen i Sthlm (Nya dagl alleh 22 febr 1940); Gustaf H (Sthlms-högerns medlemsblad 1940, nr 1); Gustaf H död (SvD 28 april 1952); O F Hultman, Ett litet bidr till "Finska deputa-tionens" hist (SSLF 36, 1898); Lewenhaupt; G Lindberg, Karlskoga bergslag (1895); Mill-qvist; A Nordling, O F H (ANF 3:4, 1932); Norrköpings hist, 6—7 (1968—71); A G Petersson, Släkten H från Karlskoga (1927); H Pipping, Oskar Fredrik H (Societas scien-tiarum Fennica. Årsbok 8, 1929—30); R Pipping, Oskar Fredrik H (SSLF 236, 1933); E Ringborg, Till Norrköpingskrönikan, 5 (1922), s 186 f, 280; S Sola o L O Th Tudeer, Hfors univ. Lärare o tjänstemän från år 1828. Suppl till slutet av år 1938, 1 (1940); Sthlms stads-fullm 1913—38 (1938); A A v Stiernman, Matr öfwer Swea rikes ridderskap o adel, 2 (1755), s 1314, 1419 f; SvTeknF; W Tham, Lindesberg o Nora genom tiderna, 2 (1949); P G Vistrand, Smålands nation i Uppsala, 1 (1894), s 594 f; Växjö hm; örnberg 10, 13.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hultman, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13878, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-10-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13878
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hultman, släkter, urn:sbl:13878, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-10-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se