A David Hummel

Född:1778-04-30 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län
Död:1836-10-20 – Finland (i Ekenäs)

Författare, Tjänsteman


Band 19 (1971-1973), sida 486.

Meriter

Hummel, Arvid David, f 30 april 1778 i Gbg, Domk, d 20 okt 1836 i Ekenäs, Finland. Föräldrar: justitieborgmästaren tit lagmannen Hans H o Wilhelmina Carolina Möller. Inskr vid UU 2 okt 92, hovrättsex där 13 juni 94, v auditör vid v Stedingkska reg 8 juni 96, stadsnotarie i Gbg 18 dec 96, auditör vid Göta art:reg 22 sept 01–02, inskr i hovkanslersexp maj 02, tf bokhandels- o boktryckeriombudsman där okt 02, prot:sekr i utrikesexp 9 dec 02, rymde till Ryssland i början av 07, v bibliotekarie vid kejserl bibl i S:t Petersburg 07, lär vid guvernementsgymn där 08–11, tolk vid sv beskickningen där juni 11–13, anställd vid ryska undervisn:ministeriet 14, bibliotekarie vid ryska polisministeriets censur 1 maj 16, sekr vid generalkomm för censuren i ryska inrikesministeriet 21, flyttade till Ekenäs 31 o kallas då assessor. — LVVS 01, Korresp led av vetenskapsakademin i S:t Petersburg, led av Societas pro fauna et flora fennica i Hfors 32.

G 30 april 04 i Sthlm, Jak, m Sophia Magdalena Öhman, f trol 5 dec 85 där, Ad Fredr, d 31 okt 66 i S:t Petersburg, S:ta Kat (begr i Smolensk), dtr till kommissarien Johan Ö o Maria Elisabet Bäck. Uppges av C A Agardh vara fosterdtr, av Crusenstolpe vara naturlig dtr till en frih De Geer.

Biografi

David H var tidigt utvecklad. Fjortonårig blev han student i Uppsala; fyra år senare var han stadsnotarie i sin hemstad Gbg. Redan vid tretton års ålder publicerade han sin första dikt och som sjuttonårig sin första diktsamling. När han på hösten 1801 överflyttade till huvudstaden, kunde han se tillbaka på ytterligare framgångar. Den första diktsamlingen hade följts av en ny och större, som fått goda recensioner; flera pjäser av honom hade spelats, och hans ställning var obestridd som stadens festtalare, trots att han skrivit satirer över landshövding och myndigheter. Han var medlem av två vittra samfund och korresponderade med Gjörwell och andra kulturella notabiliteter. Enligt Agardh var det hovkanslern Zibeth som lockade honom till Sthlm. Han skrevs in i verken och knöt snabbt förbindelser med vad staden hade av litterära ädlingar och borgerliga litteratörer. Om hans goda position rapporterar skalden Choræus 1802 avundsamt: "Han har ton och air av ett stort genié, och han är även ansedd som ett sådant. Leopold gör honom visiter; han säger åt honom vad han vill". Han tävlade i SA, dock utan att få mer än hedersomnämnanden. Däremot belönade VVS 1803 honom med den mindre guldmedaljen för dikten Till en ung vän. H höll stort hus och sammanbragte ett ansenligt bibliotek; boksamlare förblev han livet ut. Hans fåfänga och svaga karaktär förde honom emellertid i olycka. Ohållbara affärer tvingade honom att förfalska sin fars namn. Inför upptäckten flydde han ur landet i början av 1807. Han klandrades särskilt för att han lämnat hustru och två späda barn oförsörjda.

I S:t Petersburg, dit han flydde, fann han en gynnare i sv ministern C von Stedingk, vars regemente H tidigare tillhört. Han blev informator i dennes familj och lärare i ett ryskt gymnasium. När båda tjänsterna upphört, den senare med avsked, blev H sécretaire interpréte vid sv beskickningen. I januari 1812 sändes han som kurir till Konstantinopel, där sv ministern skulle bistå vid fredsmäklingen mellan Ryssland och Porten. Han uppehöll sig där ett år. Vid återkomsten avskedades han ur sv tjänst, beskylld för att ha gått ryssarnas ärenden. Hur befogad misstanken var kan ej avgöras. Han fick sedan ryska befattningar och tjänstgjorde tidvis from 1813 vid den finska kommittén i Petersburg. Hans familj förenade sig med honom 1827 och 1831 flyttade de till Ekenäs.

Som skald är H enbart efterföljare och en produkt av en brytningstid. Han företrädde både det upplysningsmässiga och det känslosamma, han dyrkar Rousseau lika varmt som Voltaire. I sitt exlibris satte han en lyra, på vilken en satyr och en amorin knäpper, en bild av hans diktning. I sina satirer imiterar han Kellgren och de övriga gustavianerna. Han ville också i sin ungdom framstå som fullfjädrad upplysningsman: skeptiker, jakobinskt anstucken, oppositionell samt framför allt en varm anhängare av tryckfriheten — en idealitet som han torde ha fått överge som tjänsteman vid ryska censuren. Den känslosamma stilen trivs han ändå bäst med. Franzén hör här till hans läromästare. Inom den skapade han sitt enda mera spridda poem, Leonard och Tilda, närmast en romantisk skräckballad. Den har många gånger omtryckts som skillingtryck, vanligen betitlad efter sin första rad "Ömt älskade Leonard Tilda". Under sin ryska tid författade H på franska två litterärt obetydliga brevromaner.

Även H:s intressen är tidstypiska. Förutom lyriken ägnades de teatern och insekterna. Han författade och översatte pjäser, spelade stundom själv, recenserade föreställningar och utgav under några månader 1800 en specialtidskrift för teatern efter mönster av Lessings Hamburgische Dramaturgie. Den kortlivade tidskriften, den första av detta slag i landet, torde vara H:s märkligaste insats. Redan 1799 kunde han skänka Gbgs gymnasium 800 insektsarter. I Petersburg genomgick han 1823 en omvändelse (till kalvinismen). Han upphörde nu med utsvävningar; pornografi och mera vågade tavelmotiv utrensades ur samlingarna och skänktes till förtjusta vänner. Nu blev entomologin huvudintresset. Han utgav en skriftserie i ämnet på franska, i vilken bl a även vännen C G Mannerheim medarbetade. — Karakteristikerna av H från olika skeden av hans liv är vanligen bistert eller roat ironiska och tecknar en begåvad men ohjälplig slarver med både älskvärda och löjliga drag.

Författare

Magnus von PlatenSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Åtskilligt av vad H skrivit o översatt, bl a teaterpjäser, har förblivit otryckt. En satirisk skildring på prosa av det s k Björnbergska upploppet i Gbg, i Engeströmska saml, KB, har av H Fröding attribuerats till H (jfr även brev från H till M Chorasus 1799 i dennes Bref, tal o andra skrifter, 1903, s 39). Efter H:s död inköptes av geheimerådet C J Walleen en del av H:s efterlämnade poesier, betecknade som Oeuvres badines (jfr A M Roos, En litterär vagabond). En liten dikt-saml till H:s elever, flickorna v Stedingk, finns i KB. Otr skrifter av H även i VVS:s arkiv, GUB. Brev från H till C C Gjörwell (1798— 1811), o L Hammarsköld (1814—16) samt spridda brev i KB. En saml brev till C von Stedingk (1807—13; Stedingkska arkivet vol 10, 126:2, 129, 130) i RA. Enstaka brev från H i UUB, i VVS:s arkiv, GUB, till E Tegnér i LUB, i VA, till Leopold i Brink-manska arkivet, Trolle-Ljungby, o till R Nyerup i Det Kongel Bibi, Khvn. Brev från H till C G Mannerheim (175 st, 1823—34) o til C R Sahlberg (23 st, 1823—34) i Hfors UB o talrika brev till C J Walleen i Stjern-wall-Walleens saml (1813—18), FR A. Breven ur det Stedingkska liksom ur de danska o finska arkiven i fotostat i KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Tankar vid Carl Christian Hummels graf uti Götheborg den 3 julii 1791, yttrade af en sörjande broder. [Rubr.] U o o å. (1) s. [Anon dikt.] — Ballade på nyårs-dagen 1794, til mina huldaste föräldrar. [Rubr.] [Gbg] u å. (1) s. [Anon.] — Ungdoms-arbeten. Saml 1*. Jönköping 1795. 72 s. [Anon.] — Fruarne eller Förklädet. Co-medie i 3 acter. Af D. H. Jönköping 1797. 54 s. [Sign.] — Beständigheten. Händelse. [Rubr.] Götheborg 1797. (4) s. [Undert D. H.] — Fyra försök af en ung rimare. Götheborg 1798. 4:o. 32 s. [Anon.] — Välgörandet. Ode. Götheborg 1798. 12 s. [Anon.] — Om medlidande. Götheborg 1798. 32 s. [Anon.] — Den 25 junii 1798. [Rubr.] Götheborg u å. (1) s. [Dikt över en Holterman, undert H.] — Berättelse från förra århundradet. Köpenhamn 1798. 24 s. [Anon.] — Fragment af en resa genom B** L* [anon] (Colportören, 1798, Sthlm, 4:o, n:o 17, 23, 28). — Om prinsars danande til goda regenter för sit tide-hvarf. Tal i anledning af. . . kron-prinsen Gustafs födelse; hållet på Götheborgs rådhus den 17 november 1799. Götheborg 1799. 30 s. — Vid Mathilda Darins död; den 12 november 1799. [Rubr.] Götheborg u å. (2) s. [Undert H.] — Nyårs-bref til götheborgska allmänheten, 1800. [Rubr.] U o o å. (2) s. [Undert H.] — Samlade skalde-försök af A. D. H. Götheborg 1800. 106 s. [Sign.] — Flickorna, eller Vänskapen på prof. Comedi uti en akt. Upförd ... 1797. Götheborg 1800. 42 s. [Anon, möjl bearbetn av uti pjäs.] — Vid mamsell Eva Margareta Fundins död, den 15 januarii 1800. Götheborg u å. (4) s. [Undert H.] — Ord, afsungna vid concerten, som gafs uti konungens höga närvaro, af Fri-murare samhället i Götheborg den [ ] februarii [1 mars] 1801. Götheborg 1801. 4:o. (6) s. [Anon.] — Cantate vid concerten, gifven uti konungens och drottningens höga närvaro . . . den [16] september 1801. Götheborg 1801. 4:o. (8) s. [Anon.] — Prolog, i anledning af deras majestäters, konungens och drottningens höga ankomst til Götheborg. Upförd ... [17] september 1801. Götheborg 1801. (8) s. [Anon.] — Samtal [anon] (Götheborgs tidningar, 1801, n:o 95/96). — [Anon genmä-len till C Manderfelt] (ibid, n:o 98, 101). — Nyårs-sång 1802 (Skandinavisk Museum, ved et Selskab. For Aaret 1802, Khvn u å, [h 1,] s 103 f; omtr i Skaldestycken satte i musik [utg av O Ahlström], d 10, Sthlm [1802], s 39—41). — Qvinnan, och Till en ung vän. Tvenne skaldestycken. Sthlm 1803. 20 s. [Bidr till tävl i SA resp WS; jfr nedan.] — Sångstycken, vid minnesfesten efter götheborgska Frimurare-samhällets aflidne mästare . . . friherre Patrik Alströmer. Götheborg 1805. (4) s. — Vid enke-fru Maria Bäcks graf. Den 13 juni 1806. Sthlm 1806. 4:o. (4) s. — Sång, vid götheborgska Frimurare samhällets första sammankomst uti sitt, efter eldsvådan, nybyggda hus, d. 20 december 1806. Förf af A. D. H. Götheborg 1806. (4) s. [Sign.] — Till en ung vän. Skaldestycke (Kongl. Göteborgska vettenskaps och vitterhets samhällets handlingar. [F 1.] Vitterhets afdelningen, Gbg 1806, st 5, s 41—48). — Les femmes. Poéme suédois. [= Qvinnan.] Traduit en vers frangais par le comte [B C] de Santi. Avec quelques notes de 1'auteur. St.-Pétersbourg 1809. 34 s. [Ny uppl:] Les femmes. Stances. Sthlm 1810. (8) s. — Leonard och Tilda [sign A. D. Ff.] (Åbo tidningar, 1809, 4:o, n:o 26; anon omtr i skil-lingtr 1847 ff). — Lärda nyheter från St. Petersburg (Åbo allmänna tidning, 1811, n:o 4). — Elegie. Min son. [Rubr.] [St. Petersburg 1814.] (3) s. [Undert A. D. H.] — Lettres du duc de P*** par madame la prin-cesse de Galitzin née comtesse de Schouvaloff. St.-Pétersbourg ... 1815. 131 s. [Pseud.] — Adélaide, ou Ne jugeons pas sur Tapparence. P 1—2. St. Pétersbourg 1818. 120, 127 s. [Anon.] [Övers:] Adelheid Selbing, eller Döm icke efter utseendet. Öfvers . . . af S. N. Wahr-man. Sthlm, Upsala, Carlstad, Westerås och Örebro [tr Upsala] 1823. 173 s. — Quelques mots å la mémoire de Charles XIII . . . [St. Petersburg] 1818. —Essais entomologiques. T [1]: No 1—6, 2: No 1(7). St. Pétersbourg 1821—29. (Bidr även av B Jäger m fl.) 1. 1821. 18 s. 2. edition [omsl] 1829. 21 s. [Med titelbl: T 1, No 1—6.] 2. 1822. 30 s. 3. 1823. 48 s, 1 pl. 4. 1825. 71 s. 5. 1826. 51 s. 6. 1827. 48 s, 1 pl. 7 = 2: 1. 1829. 38 s. — Supplementum ad faunae Ingricae prodro-mum, sistens insecta nonnulla in agro Petro-politano anno MDGCCXX capta, et a dom. Cederhjelm omissa. Eleutherata. Centuria 1* (Mémoires de la Société impériale des natura-listes de Moscou, T 6, Moscou 1823, 4:o, s 133—159; även sep, 29 s, tills med följ). — Insectum non descriptum ex ordine Dipte.ro-rum et familia Tipulariarum (ibid, s 160 f). — Anon el sign dikter i Götheborgs allehanda 1800, Jönköpings allahanda 1799— 1801, Stockholms posten 1799, 1803, o Åbo (allm) tidn; teaterrec 1797 i Götheborgs allehanda o Götheborgs tidningar samt andra bidrag i Götheborgs tidningar 1799—1800, Inrikes tidningar 1800, Stockholms posten 1803 o Ei blot til lyst 1805, Khvn, nr 5—8.

Utgivit: Götheborgs theater, 1800, n:o [1]—8, febr—mars, 4.'o, 8 nr å (4) s (anon).

Översatt: C P Thunberg, Characteres generum insectorum. Känneteken på insect-släg-terne. Under . . . Carl Pet. Thunbergs praesi-dio utg 1788, af S Törner. Upsala 1793. 18 s. — [D Mallet,] Aurel eller öboerne på Uda. Efter Le solitaire ou Amyntor et Theodore. Jönköping 1795. 63 s. [Anon.] — N de Ro-senstein, Eloge de monsieur le baron Christophe Bogislas de Zibet ... le 23 mai 1809. St.-Pétersbourg 1810. 22 s. — [J Sarrazin d y,] Buonapartes hemliga bekännelse för Cardinal Maury. St.-Petersburg 1813. VIII s, s 1--4, 13—139, 1 pl. [Anon.] [Ny uppl] Sthlm 1813. 94 s, 1 pl. 2. uppl s å. — [B J v Kriidener,] Valérie, eller Gustaf Linars bref till Ernst G***. D 1—2. St. Petersburg 1816. 263, 102 s. [Anon.]

Källor och litteratur

Källor o litt: Biographica, RA; Konkursakt 1808, nr 175, Werners saml, vol 44, SSA; C A Agardh, Autopsia . . . 1809, Värmlands mus, Karlstad; Samuel Grubbe, Anteckningar om min lefnad, LUB.

N Beckman, VVS 1778—1928 (VVS: s handhar, 4:32:1, 1928); W Berg, Antecknar om Gbgs äldre teatrar, 2, 1794—1816 (1899); Y Blomstedt, "Le Vestrogoth H" (Huvudstadsbladet 30 jan 1958); C v Bons-dorff, Gustav Mauritz Armfel t, 4 (SSLF 245, 1934), s 311 f, 596; L G v Bonsdorff, Lars Gabriel v Haartman intill 1827 (SSLF 309, 1946); dens, Vem var "Le Vestrogoth H"? (Hufvudstadsbl 26 jan 1958); H Brulin, Slägten Hummel (1873); Carlander, 3 (1904), s 267—273; M Choraeus, Bref, tal o andra skrifter (SSLF 57, 1903); M J Cru-senstolpe, Anekdoter för både historiens o skämtets vänner (1851), nr 131; F Elfving, Societas pro fauna et flora fennica 1821— 1921 (Acta Societatis pro fauna et flora fennica, 50, 1921); E M v Frenckell, H än en gång (Hufvudstadsbl 6 febr 1958); dens, A D H o hans familj (Genos 1961); dens, A D H (dens, Om teater, 1966, s 25—66); H Frö-ding, Det forna Gbg (1903), s 80—98, 159 f; dens, Berättelser ur Gbgs hist under gustavianska tiden (1922), s 324—334; Gbgs hm; E R Gummerus, Ädelaide eller oskulden (Hufvudstadsbl 22 jan 1958); K. Göta art:reg, 2 (1962); H Him, Gustaf Fredric Stjernvall 1767—1815 (SSLF 222, 1931), s 725; O Holmberg, Leopold under Gustaf IV Adolf. 1796—1809 (1962); T T:son Höjer, Carl Johan i den stora koalitionen mot Napoleon (1935); G E Klemming, Sveriges dramatiska litt t o m 1875. Bibliogr (SFSS 11, 1863—79); G Lext, Bok o samhälle i Gbg 1720—1809 (1950); Lindahl, 7 (1902), s 126; G Ljunggren, Sv vitterhetens häfder . . ., 3 (1881), s 371 ff; A-M Mickwitz, Assessor H (Hufvudstadsbl 1 febr 1958); A M Roos, En litterär vagabond (OoB 1914, s 633 —638); U Saalas, C G Mannerheim (Suo-men Hyönteistieteellinen Aikakauskirja 1954); dens, Carl Reinhold Sahlberg (Historiallisia tutkimuksia, 47, 1956); V Svanberg, Medelklassrealism, 1 (Saml 1943), s 171 f; H Söderstéen, Slägten Hummel 1600—1918 (1918), s 26; C A Tiselius, Gbg under kontinentaltiden (1935); P Tommila, A-D H — un entomologist oublié (Suomen Hyönteistieteellinen Aikakauskirja 1963); dens, Muuan suomalaisten tuttava Pietarissa A-D H (HArk, 59, 1964), s 277—420; Uti diplomaters minnen från sv hofvet (1885), s 236; K F W[erne]r, H — Gjörwell (SAT 1894, s 199 —207); dens, A D H o hans familj (SAT 1895, s 281 f).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
A David Hummel, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13894, Svenskt biografiskt lexikon (art av Magnus von Platen), hämtad 2020-01-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13894
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
A David Hummel, urn:sbl:13894, Svenskt biografiskt lexikon (art av Magnus von Platen), hämtad 2020-01-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se