Daniel Hansson Hund

Född:1541 troligen
Död:1611

Historieskrivare


Band 19 (1971-1973), sida 493.

Meriter

Hund, Daniel Hansson, f trol 1541, d 1611. Kammarjunkare i hertig Karls tjänst, adl 27 mars 90.

G 1) 81 m Emerentia Bengtsdtr (Örnflycht); 2) före 02 m Constantia; 3) m Margareta.

Biografi

H är trol identisk med den Daniel Hansson i Överselö, som var fogde på Tynnelsö 1573—77 och i ett hertigens brev 1573 kallas hertigens tjänare. 1576 erhöll H som donation Runsö på 2 mtl i Överselö sn, som han inrättade till säteri med namnet Romelberg. Han fick senare även andra egendomar, vilket visade, att hertigen var honom välbevågen.

H är mest känd som författare till en rimkrönika om Erik XIV, som i handskrift varit spridd i en mängd exemplar, varav åtminstone 20 finns kvar. Originalet, som omfattat 492 sexradiga verser, är ej bevarat. Krönikan har tillkommit i början av 1600-talet och enligt författaren avslutats nyårsdagen 1605. På grundval av en avskrift (D 512, KB), som gjorts mellan 1605 och 1607, utgavs krönikan 1847.

Till sitt innehåll sönderfaller krönikan i två olikartade delar. Den förra, v 1—338, behandlar Erik XIV:s regering, främst krigshändelserna i kronologisk ordning. Den är hållen i en gentemot kungen objektiv ton. Den senare delen utgör en samling av tillvitelser mot kungen och uppräknar alla brott som denne gjort sig skyldig till mot Sveriges folk och land. Krönikan har länge ansetts vara baserad på H:s egna minnen. Den har ingått bland källorna till tidsskedets historia alltifrån Messenius till slutet av 1800-talet och har i hög grad bildat underlag för uppfattningen om Erik XIV.

Rimkrönikan synes ha tillkommit på uppdrag av hertig Karl. Samtidigt med H var Erik Jöransson Tegel på hertigens uppdrag sysselsatt med ett verk om Erik XIV, avslutat 1612. Tegels material härrörde huvudsakligen från de excerpter och krönikesammanställningar som hopbragts och åstadkommits av Rasmus Ludvigsson och dennes efterföljare Olof Klasson. Även H:s källor för krönikans första del är hämtade från dessa samlingar. Materialet till den senare delen kom möjligen från olika håll men fick sin färgläggning från de anklagelseskrifter mot Erik XIV som Johan III i slutet av 1560- och början av 1570-talet låtit sammanställa och utsprida. I rimkrönikan har för första gången en sammanslagning skett av de två viktigaste källtyperna, som legat till grund för de närmaste århundradenas uppfattning om Erik XIV och hans tid.

Krönikan innehåller även material av dagspolitisk betydelse med tendensen riktad mot hertig Karls fiender, framför allt, utan namns nämnande, mot Hogenskild Bielke. Denne befann sig i fängelse sedan 1599 och avrättades efter högmålsprocess 1605. För dessa avsnitt är det hertigen själv som levererat materialet. Krönikan var avsedd att bli ett redskap i hertigens politiska maktkamp. Dess betydelse har numera förskjutits från att vara en källa till 1560-talets historia till att utgöra ett exempel på metoderna i detta maktspel.

Författare

Hasse PetriniSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Avskrifter av H:s krönika i KB, UUB, LSB o Det Kongel Bibi i Khvn.

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Konung Erik XIV:s krönika, på rim eller uti en visa författad. Efter äldre handskrifter utg af F A Dahlgren. [Jämte: Ein lustige Historie tho lesen . . . samt Ein newes liedt.] Sthlm 1847. XIV, 193 s. (SFSS, d 3, h 3 (= h 10 [omsl]) [= ser 1, bd 8].)

Källor och litteratur

Källor o litt: RR, fogderäkenskaper, RA.

Frälseg 2 (1934—35); S Ljung, Erik Jö-ransson Tegel (1939); H Petrini, Källstudier till Erik XIV:s o nord sjuårskrigets hist (1942); Schlegel o Klingspor; E Söderlund, Har Tegels krönika om Erik XIV legat till grund förD H:s krönika? (HT 1935).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Daniel Hansson Hund, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13898, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hasse Petrini), hämtad 2022-12-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13898
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Daniel Hansson Hund, urn:sbl:13898, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hasse Petrini), hämtad 2022-12-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se