F C Sigge Flach

Född:1839-10-02 – Fors församling (P-län), Älvsborgs län (på Högärdet)
Död:1921-10-13 – Skärvs församling, Skaraborgs län

Godsägare


Band 16 (1964-1966), sida 99.

Meriter

1 Flach, Fredrik Christer Sigismund (Sigge), f 2 okt 1839 på Högärdet, Fors sn (Älvsb), d 13 okt 1921 på Prinshaga, Skärvs sn (Skarab). Föräldrar: överstelöjtn Johan Fredrik F o Hillevi Fredrika Zelow. Avgångsex Chalmerska slöjdskolan i Gbg 17 juni 1857, ingenjörselev vid statens järnvägsbyggnader 18 juni s å, nivellör där 1 jan 1859, sergeant vid Västgöta reg 4 sept s å, efter gradpassering vid Göta artillerireg linjeofficersex 10 april 1861, underlöjtn i Västgöta reg 10 sept s å, löjtn 18 sept 1866, kapten 7 mars 1879, v ordf i styr för Skarab läns lantmannaskola i Skara 1888, avsked ur officerstjänsten 17 april 1891, led av Skarab läns hushålln:sällskaps förvaltn: utskott 1878, led av styr för Sv mosskulturfören, verkst dir för Lidköping–Skara–Stenstorps järnväg 1895, erhöll tillstånd att som kapten återinträda i armén 7 juli 1905. LLA 1884, RVO 1885, RSO s å, erhöll Skarab läns hushålln:sällskaps st GM för gagnande verksamhet 1890, KVO2kl 1891, erhöll LA:s st GM 1896, KVO1kl 1901, hedersled i Skarab läns hushålln:sällskap 1903, i Jönk läns hushålln:sällskap 1904, HedLLA 1908. Innehade även utländska ordnar.

G 1) 11 juli 1867 i Vittskövle kyrka (Krist) m Charlotta Augusta Stjernswärd, f 4 maj 1843 på Vittskövle i likanämnda sn, d 30 april 1914 på Prinshaga, dtr av hovmarskalken Rudolf Hodder S o Maria Hagerman, 2) 25 dec 1914 i Huskvarna m Magdalena Louise Elisabeth Planting-Gyllenbåga, f 19 sept 1867 på Remmingstorp, Istrums sn (Skarab), d 17 juni 1951 i Ulricehamn, dtr av kaptenen Claes Gustaf August P o Louise Wilhelmina Freundt.

Biografi

F var systerson till Sophie von Knorring och hade gamla västgötaanor på både fädernet och mödernet. Hans egentliga gärning blev lantbrukarens. F ägde egendomarna Prinshaga och Ökull, båda i Skaraborgs län, nära Axvall, och inriktade sig där särskilt på boskapsskötseln. Hans ayrshirebesättning blev berömd och han hemförde otaliga pris och medaljer från olika lantbruksmöten. Redan 1878 blev han invald i Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott, där han på skilda områden tog en rad initiativ. Vid Valle härads lantbruksklubbs sammanträde 31 jan 1881 framlade F sitt förslag till systematisk kreaturspremiering. Klubben uttalade, att den önskade att F:s förslag snarast möjligt måtte genom hushållningssällskapets försorg bli tillämpat i länet. Lantbruksakademien, där F invaldes 1884, beslöt verka för att systemet, som 1883 börjat användas i Skaraborgs län, skulle bli infört i hela riket.

På civilministerns uppdrag 3 jan 1889 utarbetade F ett förslag till nötboskapspremiering för hela landet, delvis bekostat med statsmedel. Vid 1891 års riksdag begärde K M:t ett årsanslag på ordinarie stat av 50 000 kr för understödjande av premiering av nötboskap, vilket beviljades. Redan vid 1892 års slut hade samtliga hushållningssällskap antingen infört eller beslutat införa nötboskapspremiering enligt eller grundad på »Skaraborgssystemet», d v s F:s system. Skaraborgspremieringen avsåg framför allt de mindre jordbrukarnas kreatur samt de störres handjur, för vilka senare dock icke penningpris utdelades. F ansåg, att premieringssystemets införande även skulle främja jordbrukets utveckling, eftersom ladugårdsskötsel och jordbruk stod i intim växelverkan.

F var även mycket verksam för förbättrade kommunikationer i sin ort och arbetade aktivt för det smalspåriga järnvägsnätets utbyggande i Västergötland.

Författare

Bengt HildebrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Delar av F:s korrespondens finns i Skaraborgs läns hushållningssällskaps arkiv (förtecknat av J Edström 1955).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: De ord hvarmed frågan »Hvilken inverkan har ayrshirerasen visat sig utöfva på vårt lands kreatursafvel?» inleddes vid Kongl. Landtbruks-Akademiens sammankomst den 18 november 1895. Skara 1895. 14 s. (Premieringsnämndens ströskrift, nr. 4). [Ny uppl.] Skara 1896. [Omtr. m. tit.:] Hvilken inverkan . . . ? Anförande vid . . . (Kongl. Landtbruks-Akademiens handl. o. tidskr., 35, 1896, s. 55–63). – Artiklar i Landtmannen, 1890—1920, passim.

Källor och litteratur

Källor o litt: G Bodman, Chalmers tekn inst. Matrikel 1829–1929 (1929); C E Hammar, Kogubben på Prinshaga (Hörde Ni, 5, 1956); [art om F i] H8D, årg 5, s 441 f, årg 21, s 3, 14; C T Kocken, Kungl Västgöta reg. Personhist 1724–1927 (1948); B Nelson, Sophie von Knorring (1927); Skarab läns k hushålln .-sällskap 1807–1907, 1 (1907), s 294, 296 (bild), passim.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
F C Sigge Flach, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14187, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2021-04-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14187
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
F C Sigge Flach, urn:sbl:14187, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2021-04-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se