Johan Joakim Flodin

Född:1814-08-27 – Nikolai församling, Stockholms län
Död:1872-01-09 – Klara församling, Stockholms län

Bokhandlare


Band 16 (1964-1966), sida 200.

Meriter

1 Flodin, Johan Joakim, f 27 aug 1814 i Sthlm (Nik), d 9 jan 1872 i Sthlm (Klara). Föräldrar: guldsmeden Joakim F o Sophia Christina Länder. Bokhandelselev o biträde hos boktryckaren o bokhandlaren P G Berg, biträde i W Isbergs bokhandel 1838—42, började egen förlagsrörelse 1840, grundade bokhandel i Sthlm 1843, sekr i Sv bokför- läggarefören o red för Intelligensblad för sv bokhandeln 1853—62, red för bokhandelns årskataloger 1853—59.

G 2-3 maj 1860 i Sthlm (Ad Fredr) m Emma Johanna Lindman, f 9 juli 1831 där (Hovf), d 8 febr 1892 där (Ad Fredr), dtr till premiäraktören Johan Gustaf L o Brita Christina Bark.

Biografi

F hörde till de ännu mot mitten av 1800-talet jämförelsevis fä, som från början yrkesmässigt inriktade sig på bokhandel och förlagsverksamhet. När F vid 28 års ålder öppnade egen bokhandel, förlade han den till Malmtorgsgatan 3 — nedre Norrmalm började nu överta Gamla stans plats som bokhandelscentrum i Sthlm. På denna plats förblev bokhandeln ända till hans död. Som förläggare hörde F aldrig till de betydande. När Sv förlagsföreningen (sedermera Sv bokförläggareföreningen) bildades 1844, beräknades rösterna efter bokhandelsvärdet på ett exemplar av varje förläggares lager. Med en förlagssumma på ej fullt 40 rdr fick F 2 röster. Hans första förlagsföretag var en av de vid denna tid mycket gångbara seriepublikationerna: »Dramatisk salong. Vald samling af äldre och nyare Theaterstycken i synnerhet för Sällskaps-Theatern». Första häftet utkom 1840, det sista (nr 23) 1869. I denna serie medverkade han själv med en komedi »Ålderdom och kärleksyra eller Giftermålskandidaterne» (1841), som upplevde två upplagor och vid flera tillfällen spelades i landsorten. År 1841 författade han en ABC-bok, som gick ut i 5 upplagor (den sista 1865), 1846 under en skämtsam pseudonym en liten skrift om olika sätt att använda spelkort och 1851 ett rimlexikon. År 1866 var han färdig för en realisationskatalog på 180 titlar, planschverk, skönlitteratur, barnböcker m m, däribland flera samlingar av H C Andersens sagor. Men det var också den enda mera märkliga av F:s förlagsartiklar.

Sin största insats gjorde F i Sv bokförläggareföreningen. Efter ett uppmärksammat framträdande vid det första svenska bokhandelsmötet 1852, bl a som en av de båda initiativtagarna till pensionsanstalten för bok-och musikhandlare, blev han följande år föreningens sekreterare, samtidigt som dess 1: e ordförande Z Hæggström efterträddes av L J Hierta. Då denne hade föga tid att ägna sig åt föreningsangelägenheter, fick sekreteraren en för det praktiska föreningsarbetet dominerande betydelse. Protokollföringen, räkenskaperna, den allt vidlyftigare korrespondensen och redigeringen av Intelligensblad för sv bokhandeln föll på hans lott. Detta blad, som under F:s energiska och fullständigt oavlönade ledning utkom med i medeltal två nummer i månaden i tio år fr o m jan 1853, blev inte bara ett annons- och notisorgan utan också ett forum för debatt i bokhandelsfrågor, där redaktören själv bidrog med auktoritativa inlägg om principer för kommissionärstillsättning, om bokhandlares binäringar, om julhandeln m m. Redan första årgången av Intelligensbladet hade som bihang en av F redigerad »Förteckning öfver svenska bokhandelns under år 1853 utkomne böcker, lithografiska arbeten, kartor m m». Från och med 1855 utkom den också separat, men 1860 måste F av tidsskäl avsäga sig redigeringen av denna årskatalog, som följande år fortsattes av annan hand.

Under en period av nydaningsarbete i den svenska bokhandelsvärlden intog F en central ställning som organisatör, impulsgivare och vägledare. Personligen tillbakadragen och anspråkslös framträdde han ej gärna utåt. På grund av ohälsa måste han 1862 dra sig tillbaka från sina värv i bokförläggarföreningens tjänst.

Författare

Sven RinmanSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från F i Sv bokförläggarefören :s handl (dep) samt till firman Lindh i Örebro KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Ny A.B.G.Bok. För små flitiga barn. Med rika staf- och läs-öfningar. Nyköping 1841. 70 s., 9 pl. [Anon.] 2.—5. uppl. Sthlm 1846, 1850, 1856, 1865. — Ålderdom och kärleksyra, eller Giftermålskandi-daterne. Komedi i två akter. Svenskt original. Sthlm 1841. 51 s. [Anon.] (Dramatisk salong, H. 6). 2. uppl. 1858. — En fix idé. Af N. M. N. Nyköping 1843. (4), 68 s. [Pseud.] — Hjertemålaren, eller det nyaste sätt att använda spel- och kamfio-kort, till sällskapsnöje i bildade sällskapskretsar. Af Elna Clementsdotter . . . Sthlm 1846. (6), 84 s. [Pseud.]

— Svenskt rimlexikon. Ett biträde vid vers-skrifning. Sthlm 1851. 224 s. — Gustaf Wasa i Dalarne. Stort skådespel och skuggspel för små direktörer. Sthlm 1854. 12 s., 2 bl. skuggspelsfig. [Omsl.; efter v. Kotzebue.] (Skuggspel, 1). 2. uppl. 1858. 3. uppl. 1875.

— Modejournal för alla snälla dockor. Nr 1—12. Jan.—dec. Innehållande sagor och smärre uppsatser med illustrationer i träsnitt, modeplanscher, mönster, m. m. Utgifven af Lilla Emelie Dockvän. Sthlm 1858. 96 s., 12 pl. [Pseud.] — Allra första läseboken. 100 småbitar, berättelser och versstumpar med endast enstafviga ord för små barn. Med 340 små figurer. Sthlm 1863. 58 s.

Utgivit: Intelligensblad för svenska bokhandeln. Sthlm 1853—62 [provnr 1852]. 4:o. — Förteckning öfver svenska bokhandelns under år 1853[—59] utkomne böcker, lithografiska arbeten, kartor m. m. Sthlm 1854[—60]. [1853—54 ss. bih. t. föreg.]

Källor och litteratur

Källor o litt: Sv bokförläggarefören:s handl (dep), KB. — Cirkulär, inventarier o realisationskatalog från J J F:s förlag. — I A Bonnier & A Ffånell, Anteckntr om sv bokhandlare, 2 (1935); S Rinman, Studier i sv bokhandel (1951); nekr i Sv Bokhandelstidn 13 ian 1872.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Joakim Flodin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14251, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Rinman), hämtad 2019-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14251
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Joakim Flodin, urn:sbl:14251, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Rinman), hämtad 2019-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se