Henricus Florinus

Död:1705-04-12

Riksdagsledamot, Präst


Band 16 (1964-1966), sida 216.

Meriter

Florinus, Henricus, f omkr 1633, d 12 april 1705. Föräldrar: kh Matthajus Erici F o Elisabeth Henriksdtr. Inskr vid Åbo akad 1650, orerade på latinsk vers 15 dec 1652, stipendiat 1654—60, respondent 1654 o 14 maj 1656, fil mag i Åbo 11 maj 1661, rektor vid Tavastehus skola 1664, kh i Pemar 1671, kh i Kimito o prost 3 april 1689, återtog Pemar pastorat 1699. Led av prästeståndet vid riksdagen 1680.

G 1) m Beata Gyllenbögel, begr 4 april 1675 i Pemar, dtr till majoren David Sigfridsson, adl G; 2) m Kathinka Pihl, som levde 1708 o antagl var dtr till egendomsägaren Erik P o Karin Eriksdtr samt trol förut g m kapellanen i Halikko Laurentius Germundi Leerman.

Biografi

Henricus F, som tillhörde en av Finlands största prästsläkter, fick sin akademiska utbildning i Åbo. Efter att ha varit skolrektor i Tavastehus övertog han fädernepastoratet Pemar, men då detta blev prebende under Åbo akademi, flyttade F till det stora pastoratet Kimito 1689. Här satt han tio år, tills han överlät Kimito till sin son Henrik och själv återtog Pemar, som han fick tillåtelse inneha för sin son Samuel, som då var utrikes. Vid riksdagen 1680 var F representant för Åbo stifts prästerskap.

Sin egentliga betydelse fick F på det språkliga området; särskilt gjorde han sig förtjänt om finska språket. Då bibeln 1685 utgavs på finska i ny upplaga, redigerades den huvudsakligen av F, som korrigerade den tidigare upplagan så väl i fråga om ortografi som språkriktighet i övrigt. Han försökte också närma den finska texten till grundtexten i den mån detta med dåtida hjälpmedel var möjligt. Upplagan utgavs med rikligt stöd av Karl XI och på biskop J Gezelius d ä:s föranstaltande. F utgav även bl a en latinsk-svensk-finsk ordbok och en samling ordspråk främst från Åbo och Nylands län.

F:s död uppges ha påskyndats av sorgen över den misslyckade sonen Henrik, som efter äktenskapsbrott och två lönnmord halshöggs i Åbo 1706. Den ovannämnde Samuel adlades Blomfelt.

Författare

Bengt HildebrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Oratio metrica de poesi ... Aboae 1652. (16) s. — Epitome theolo-giae e sacris literis, libro concordias, aliisque orthodoxorum theologorum scriptis . . . col-lecta ... Aboa: u.å. [dedik. 1673]. (131) s. Ed. secunda rev. & aucta, cum indice duplici. Aboa; 1682. (16), 134, (10) s. [3. uppl.] Hol-mise 1700. (115) s. — Nomenclatura rerum brevissima, latino-sveco-finnonica, in usum juventutis patriae, ordine naturse in certos ti-tulos digesta, & publici juris facta. Aboae 1678. (4), 148 s. Ed. secunda ab authore rev. Aboa: 1683. — H. F. Vocabularium Iatino-sveco-germanico-finnonicum, in usum juventutis, ordine naturse, in certos titulos diges-tum, & publici juris factum. En kort orde--book på latin, swenska, tyska och finska, til ungdomens nytta, efter en naturlig ordning, uti wissa titlar författad, och på trycket utgången. Sthlm 1695. (8), 239 s. [Sign.] [Även tyskt-finskt titelbl.] [2. uppl.] 1708. Nu på nytt uplagd o. förbättr. Sthlm 1733. 217 s. — Vanhain Suomalaisten tavaliset ja suloiset sananlascut . . . Turusa 1702. (62) s. [Föret] [Omtr. :] Suomi, 4: 5, Helsingissä 1907, (64) s. [Urval övers. 1706:]; Någre af finska på swenska öfwersatte ordspråk af Eflias] Bren-ner. [Rubr.; äv. finsk tit] Helsingissä 1888. 18 s. (Vähäisiä kirjelmiä, julkaissut Suomalaisen Kirjallisuuden seura, 5.) — H. F. Vocabularium latino svecum, in usum juventutis, ordine natura=, in certos titulos digestum, & publici juris factum. En kort orde-book, på latin och swenska, til ungdomens nytta, efter en naturlig ordning, uthi wissa titlar författad, och på trycket uthgången . . . Sthlm 1706. (4), 116 s. [Sign.] [Senare uppl.:] Strängnäs 1720. Lund 1728. Sthlm 1733, 1740. Götheborg 1755, 1770. Sthlm 1771. — Reviderat finska bibeluppl. Åbo 16[83—]85.

Källor och litteratur

Källor o litt: Acta ecclesiastica, 79, Åbo konsistoriums und skriv 5 okt 1699, RA. — Consistorii academici Aboensis äldre protokoller, 1—2 (1884—87); Finska presterska-pets besvär o Kongl M:ts derpå gifna resolutioner från slutet af 1620-talet intill stora ofredens slut (SSLF, 22, 1892); Handl rör finska kyrkan o presterskapet, 5, 7 (1902— 07); Handl rör finska skolväsendets hist, ed K G Leinberg, 3 (1889); Kyrkoherden Henrik Florinus' brottmål 1705, medd af K G Leinberg (Finska kyrkohist samf:s prot o medd, 6, 1905—06, tr 1907); PrRP 4, 1680 —1714, utg av L Thanner (1962). — I Collijn, Sveriges bibliografi, 1600-talet (1942 —46); FBH 1 (1903); G-R Gardberg, Boktrycket i Finland intill freden i Nystad (1948); I A Heikel, Filologins studium vid Åbo univ (Åbo univ:s lärdomshist, 5, 1894) ; Kansallinen elämäkerrasto, 2 (1929); V La-gus, Åbo akad:s studentmatr, 1 (1891); K O Lindeqvist, Kaupungin historia Ruotsin vallan aikana (Hämeenlinnan kaupungin histo- ria 2, 1926); R A Renvall, Fört öfver filoso-fie-magistrar promov vid Univ i Åbo 164-3— 1827 (1882); M G Schybergson, Finlands hist, 1 (1903), s 650; Släktbok, utg av A Wilskman (1918—33; SSLF 138); J Suo-lahti, Finlands prästerskap på 1600—1700-talen (1927), s 390; J J Tengström, Biskopen i Åbo stift Johan Gezelii den äldres minne (1825); dens, Gezelii den yngres minne (1833).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Henricus Florinus, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14263, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2019-02-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14263
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Henricus Florinus, urn:sbl:14263, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2019-02-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se