Forssell, släktBand 16 (1964-1966), sida 340.

Biografi

Forssell, släkt, härstammande från bonden Olof Andersson (1633–1717) i Ede, Järvsö (Gävl), vars sonson, korpralen Olof Jonsson F (1684–1713) i Ulvsta, Järvsö, deltog , i Magnus Stenbocks tyska fälttåg och dog i Tönningen. Dennes son, komministern i Delsbo Hans Olofsson F (1712–73), blev far till professor Olof Hansson F (F 1), av vars söner Johan Erik F (1802–77) blev kyrkoherde i Torstuna (Vm) 1844, prost 1845 och teol dr 1860. Han var riksdagsman 1847–48, 1850–51, 1853—54 och 1862–63. Hans bror Otto Herman F (1818–1901) blev expeditionschef i finansdepartementet 1861, hovrättsråd 1867 och jur hedersdr 1877 samt var led av FK 1880–88. En tredje bror Carl Adolf F (1807–69) blev magister 1833, lektor i matematik vid Gävle gymnasium 1837 (vik från 1832), rektor där 1841, såsom äldste lektor kyrkoherde i Hille prebendepastorat (Gävl) 1852, prost 1853 och kyrkoherde i St Mellösa (Ör) 1860, där han blev känd genom sin konflikt med baptisterna. Under sin gävletid anlade han 1850 ett tryckeri. En son till honom var presidenten Hans Ludvig F (F 2), som blev far till praktiserande läkaren i Sthlm med dr Olof Hansson F (1868–1935), författarinnan och målarinnan Astrid Maria F Gullstrand (1874–1952, g 1895–1922 m justitierådet Edvin Gullstrand) och auditören, bankiren Hans Otto F (1880—1960). Presidenten H L F:s bror, försäkringsmannen och journalisten Johan Bernhard F (1856–1920), skrev bl a »Örebro och dess utveckling. Kulturhistoriskt utkast i ord och bild», 1–2 (1912–16), »Örebro stadsfullmäktiges minnesskrift för första halfseklet åren 1863–1912» (1915) och »Handskomakeriet i Närke» (1920–21).

Bror till H L F och J B F var Carl Abraham F (1848–1937), som 1866 avlade studentexamen i Örebro och 1868 utexaminerades från Alnarps lantbruksinstitut. Han var förvaltare på Gäddeholm och Hällby (Vm) 1869–74, föreståndare för Kopparbergs läns lantbruksskola i Vassbo 1875–80, intendent vid Lantbruksakademins experi-mentalfält 1881—86, lärare, i agronomi vid Skogsinstitutet 1886–1906, verkst direktör i Källskärs trävaruab i Söderhamn 1903–16, i ab Ofotens malmfält 1903–11 och i ab Keros i Södertälje 1911–12. Ar 1893–1906 var Abraham F sekreterare i Svenska Kennelklubben och utgivare av dess tidskrift samt 1906–12 ordförande i ab Sveriges apotekares kreditkassa. Han publicerade bl a lantbruksekonomiska skrifter och tidningsartiklar. Bland hans nio barn märks radiologen professor Carl Gustaf (Gösta) Abrahamsson F (F 3), industrimannen direktören Carl Fredrik Jakob F (f 1877, d 1968), väg- och vattenbyggaren professor Carl Abraham F (f 1881, d 1973), veterinären professor Carl Ebbe Gerhard F (F 4), arkivrådet, sedermera stadsarkivarien i Sthlm fil dr Carl Arne F (f 1887, d 1974) och lektorn fil dr Carl Nils Olof F (f 1889, d 1969). Son till Arne F är författaren Lars Hans Carl Abraham F (f 1928, d 2007).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Regementsräkensk före 1723: Inf: Hälsingl: Regementsslut 1713, KrA; SvD:s klippsaml. – A Alm, I Torstuna prästgård 1845–1878 (1926); S Andersson, Alnarps matr (1935); A Anjou, K Svea hof-rätts presidenter samt embets- o tjenstemän 1614–1898 (1899); A Forssell, Carl Adolf F:s prästhem (Från gamla prästhem i Södermanland o Närke, 1931); H Juhlin-Dannfelt, LA 1813–1912 (1913); G E Klemming o J G Nordin, Sv boktryckeri-hist 1483–1883 (1883); Linnström; B Lundstedt, Sveriges periodiska litt, 1–3 (1895–1902); C Lönroth, Ur väckelserörelsernas hist i Närke (1936); G Löw, St Mällösa i äldre tider, 1 (1922), s 268–72; Matr öfver Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811–1912, ed H Palmgren (1913); Matr över Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811–1961, ed G Thimon (1963); Min släkt. Släkthist saml från Järvsö sn (1953); N S Norling, De stora folkrörelserna (Ur Gävle stads hist, 1946); C Sjöström, Alnarps matr 1862–1912 (1912); SKL; SMoK; U Stenström, Julfriden blev uppsagd 1905 (SvD Julläsn 1955); Strengnäs stifts herdam, 4 (1901); Sv författarlex 1900–40, 1 (1942); Sv porträtt-gall, 13 (ny uppl, 1911), 23 (1896), 25:1 (1904), s 182; Sv släktkal 1943; Sveriges läkare-hist, 3: suppl (1897), 4:2 (1932); T Truvé o A Drake, Det gamla vittnet (1902), s 58 ff; Upsala ärkestifts herdam, 1, 3–4 (1842–93); Vem var det? (1944); Vem är vem inom handel o industri? (1944); Vem är vem: Stor-Sthlm (2 uppl, 1962); F Winblad von Walter, Den berömda släkten F från Järvsö (Ljusdals-Posten 6 april 1950); Väd 1953, 1963.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Forssell, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14368, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14368
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Forssell, släkt, urn:sbl:14368, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se