Garberg, släktBand 16 (1964-1966), sida 744.

Biografi

Garberg, släkt, härstammande från gruvdrängen, sedermera mjölnaren vid Salberget i Sala Johan Hansson G (d 1720). Enligt bouppteckning efter honom var han knuten till en ort Garberg, som förmodats vara byn Garberg i Älvdalen (Kopp). Johan Hansson G:s son Anders G (1707—67) flyttade 1719 till Gävle, där han omhändertogs av grosshandlaren Fredrik Ennes (bd 13) och 1736 fick burskap som kramhandlare. År 1737 gifte han sig med Barbro Ennes (1712—77), dotter till Ennes i dennes äktenskap med en dotter till gävlerådmannen Petter Folcker (se ovan s 253), och inom kort blev han sin svärfars kompanjon och till sist rådman i staden.

Sonen Per G (1751—1811) var grosshandlare, skeppsredare och rådman i Gävle, en av stadens 24 äldste och en tid ordförande i dess handelssocietet. Hans bror Carl Anton G (1752—1801), som var en synnerligen duglig och energisk man, köpte 1774 en segelduksfabrik i staden. Denna eldhärjades vid Gävle brand 1776 men återuppbyggdes och fick ett kraftigt uppsving tack vare nordamerikanska frihetskriget och leveranser till sv flottan samt kom att äga bestånd mer än ett sekel. Han var även verksam som skeppsredare och grosshandlare samt ordförande i borgerskapets äldste.

Den senares söner, Anders G (1781— 1826) och Anton Fredrik G (1783—1836), fortsatte sin fars verksamhet och tillhörde borgerskapets äldste samt fungerade som drätselkammarens ordningsmän. Då Gefleborgs läns hushållningssällskap bildades 1814, blev Anders G ledamot av dess förvaltningsutskott, där brodern satt 1818—21, 1826 och 1835. Den senare, som för övrigt gjorde sig känd som stor mecenat, grundade 1832 en linnefabrik, som efter hans död leddes av Anders G:s son Wilhelm G (1812— 45) men nedlades redan 1847. Anton Fredrik G var gift med en dotter till grosshandlaren Per Ennes (bd 13), varigenom dessa båda familjer ännu en gång befryndade sig med varandra. Ende sonen i detta äktenskap, Axel G (1827—74), var först fransk och sedan spansk vice konsul i Gävle men ägnade sig sedan åt språkundervisning i stadens elementarläroverk. Hans verkliga intresse var teatern. Ovannämnde Anders G var gift med den mångsidigt begåvade och socialt verk- samma Karin Sehlberg (1787—1859) och hade med henne ett stort antal barn, bland vilka utom sonen Wilhelm märkes dottern Clémentine G (1816—42), som var konstnärligt begåvad och fick lektioner av P Krafft d y under dennes vistelse i Gävle 1832—33 och 1835—36. Hon ägnade sig framför allt åt teckning men även åt måleri både i olja och akvarell och har lämnat efter sig talrika prov på sin konst. Anders G: s yngste son Edvard G (1823—61), som var bruksinspektör vid Gällivareverken, har uppmärksammats som amatörtecknare. Han blev farfar till civilingenjörenmajor Erik Vilhelm G (f 1892, d 1982), som var direktör för Sthlms vattenledningsverk 1946—53 och chef för Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens sakkontroll 1953—59.

Författare

Percy ElfstrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: G B Berggren, Handels-Societeten i Gefle 1738—1938 (1938), s 61, 66, 295; [A Björk,] Skeppare-societeten, nuvarande Sjökaptensfören i Gefle 1776—1925 (1926); [W] C[arl]g[re]n, Brynas herrgård (Medd af Gestriklands fornnv.fören 1916— 17); P Elfstrand, Ur en gammal geflesläkts krönika (Medd af Gestriklands kult:hist fören 1921); dens, En skotsk patriciersläkt i Gefle (ibid 1924), s 11 f, 32, 38, 52; dens, Geflesilhuetter från flydda tider (Gefle-Postens påsknr 1929); dens, Ur gamla släktpapper (ibid 1930); dens, En släktkrets i bild (Från Gästrikland 1964), s 10 f, 13 f, 19 ff, 28 ff; [C A Eneroth,] Gamla Geflesläkter, 3 (Gefle Dagblad 16 juli 1904; sign Gevalien-sis); O Fyhrvall o J O Högwall, Gefleborgs läns k hushålln:sällsk 1814—1914, 1 (1914), s 199; Gävlebor genom tre sekler (1963); G L:son v Horn, Ätten Rettig 1791—1936 (1937), s 64, 69, 75, 79, 154; SKL; Sv-TeknF; Ur Gävle stads hist (1946).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Garberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14656, Svenskt biografiskt lexikon (art av Percy Elfstrand), hämtad 2024-07-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14656
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Garberg, släkt, urn:sbl:14656, Svenskt biografiskt lexikon (art av Percy Elfstrand), hämtad 2024-07-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se