Geete, släktBand 16 (1964-1966), sida 771.

Biografi

Geetc (Gethe, Gete), släkt härstammande från sthlmsborgaren Jakob Skinnare (d senast 1586), som utan bevis ansetts vara identisk med en rådman Jakob Larsson. Hans son var den bekante rektorn och professorn vid Uppsala universitet magister Ericus Jacobi Skinnerus (d 1597).

Dennes son Erik Eriksson Tranewård (latiniserat Tranevardus eller Tranevardius; d 1651, ej 1657) studerade i Uppsala, Marburg och Rostock. Han gifte sig 1612 med en syster till Johan Skytte och var sekreterare vid dennes beskickning till Danmark 1615. Han var 1624—31 underlagman i Uppland, blev 1629 sekreterare i Svea hovrätt, 1630 borgmästare i Sthlm, 1637 assessor i Göta och 1639 i Svea hovrätt samt var 1640—45 vice president i Åbo hovrätt. Då han 1627 adlades, fick han upptaga »Geete namn» efter en utdöd medeltida frälseätt Geet (»Geete släktet»). Till denna hade hans farmor Margareta (ej Brita) Larsdotters mormor (ej mor) Margareta Bengtsdotters (ållongren) mormor Elisiv Jönsdotter hört. I samtida handlingar kallas han vanligen Geet, men själv skrev han sig »Gete» eller »Gethe», tydligen i anslutning till den ovannämnda formuleringen i sköldebrevet. Den nuvarande namnformen G användes först från slutet av 1800-talet efter den på sköldebrevet grundade stavningen i adelskalendern. Hans sonsons son, överstelöjtnanten Carl Gustaf Gethe (1688—1764), som sårats vid Ljesna 1708 och därefter vid försvaret av Arensburg på Ösel, blev i äktenskap med en dotter till Olof Hermelin far till 12 barn, bl a 4 konstnärligt begåvade söner, tecknaren och kartografen kaptenlöjtnant Carl Johan Gele (1728—65), som efterlämnat en dagbok från en ostindisk resa 1746—49 (i KB), akvarellisten kapten Adolf Erik (ej Erik Adolf) Gete (1730—95, ej 1791), målaren adjutant Samuel Vilhelm Gete (1733—59) samt målaren och tecknaren Alexander Gete (1736—72). En av deras brorsöner var Adolf Sebastian Gethe (1770—1825), som deltog i krigen i Finland 1789 och 1808, Pommern 1806 och Norge 1814 och blev överste för Svea artilleriregemente 1816.

En av dennes yngre bröder, överstelöjtnanten Sten Erik Gethe (1783—1858), som deltagit i fälttågen i Tyskland och Norge 1813—14 och efterlämnat utförliga släktanteckningar av kulturhistoriskt intresse (se E Geete 1945—46), blev far till Carl Magnus Fredrik Erland Gethe (1830—1906). Carl Gethe var 1869—93 redaktör för tidningen Kalmar, som han mot slutet av denna tid ensam ägde, från 1867 led av Kalmar stadsfullmäktige, där han 1887—94 var v ordf och 1895—1903 ordf, samt 1891—99 led av AK, där han tillhörde Frihandelsvänliga centern och efter dess upplösning 1897 var »vilde». Han är även känd som bibliofil.

En av Adolf och Sten Erik Gethes bröder ryttmästaren Gustaf Casten Gethe (1771—1831), den siste av ätten, som innehade det redan på 1600-talet förvärvade stamgodset Snesslingeberg i Börstil (Sth), blev far till krigshovrättsrådet Sten Porse Gethe (1804— 52). Söner till denne var bl a provinsialläkaren Gustaf Wilhelm G (1841—1916), g m författarinnan Anna Charlotta Hamilton G (G 1), och förste bibliotekarien Knut Robert G (G 2). En av deras bröder blev far till borgmästaren i Falun Gustaf Porse von Hohenhausen G (f 1892, d 1970), en annan till överste Helge Porse Robert G (f 1893, d 1969) och en tredje till jägmästaren Erik Axelsson G (1881—1952), vilken gjorde sig känd som skidledare och publicerade artiklar om skogsvård, naturskydd, turistväsen och idrott samt om medlemmar av ätten G.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: RR 1627, f 193 v ff, Biographica: Gethe, Genealogica 2, p 54, 186, Skoklostersaml I Fol: 57, f 196 v—197, Oxenstiernska saml (E 603), Liber causarum 2, f 313—317, RA; Rålambska saml Fol vol 12, f 195 v—196, KB. — AdRP 1—5: 1, 9, 13—17 (1871—1906); Legatio Joh Skytte senioris in Daniam MDCXV (1786—87), s 6 f, 29; Mårten Pedersson Blixencrons almanacksanteckn:r i UUB (PHT 1929), s 79; STb 1549 —53 (1937), s 42, 1584—88 (1947), s 215; S:t Nikolai kyrkas i Sthlm vigselbok, 1 (1894), s 7. — J A Almquist, Frälseg, 1:2 (1931); J E Almquist, Lagsagor o domsagor i Sverige, 1—2 (1954—55); AK:s män 1891—93 (1893), s 41; A Anjou, Kongl Svea hofrätts presidenter ... 1614—1898 (1899); Anteckna om k Svea art:reg 1794—1894 (1898), s 301 f, 342; T Berg, Johan Skytte (1920), s 271, 281; E Brännman, Frälseköpen under Gustav II Adolfs regering (1950); C M Carlander, Sv bibi o ex-libris, 1—4: 2 (2 uppl, 1904); S Carlsson, Lantmannapolitiken o industrialismen (1953); M Collmar, Strängnäs stifts herdam, 2 (1964—65); P Dahlgren o H Richter, Sveriges sjökarta (1944); E Geete, Adolf Sebastian G (Arte et marte 1945—46); dens, Erik Getes gata i Tranås (Från Som-mabygd till Vätterstrand, 4, 1950); Krok; B Lundstedt, Sveriges period litt, 3 (1902); Lärare o studenter vid N reallärov (1941); [V Millqvist,] AK:s män 1897—99 af Spectator (1899); dens, PK:s matr (1901); [dens o E Thyselius,] Hvilka riksdagsmän böra omväljas? af Tom Jones & Co (1893); NF:s sportlex, 3 (1940); L Pettersson, Hårleman o Sveaborg (Fornv 1946), s 322 f, 325 ff, 336, 338 ff, 342 ff, 346; Sthlms rådhus o råd, 2 (1915—18), s 33 f; SKL; SMoK; Sv portr:-gall, Generalreg (1913); [E Thyselius,] AK:s Nye Män o 1890 års valrörelse af Gil Bias (1891); A W Westerlund, Åbo hovrätts presidenter ... 1623—1923, 1—2 (1923); [H Victorin,] AK:s män 1893 (1893); Väd 1965.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Geete, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14689, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14689
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Geete, släkt, urn:sbl:14689, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se