Carl Cederström

Född:1774-10-24
Död:1842-12-30 – Karlstads domkyrkoförsamling, Värmlands län

Arméofficer


Band 08 (1929), sida 156.

Meriter

6. Carl Cederström, de båda föregåendes broder, f. 24 okt. 1774, d 30 dec. 1842 i Karlstad. Sergeant vid Västerbottens regemente 1781 och vid Blå och gula gardet 1791; sekundadjutant vid livgardet 16 nov. 1791; löjtnant därstädes 10 apr. 1796; kapten 27 okt. 1802; regementskvartermästare 20 okt. 1804; kompanichef 1 dec. 1806; förste major vid Närkes och Värmlands regemente 7 mars 1808; brigadchef vid västra armén under kriget 1808—09; överstelöjtnant i regementet 29 juni 1809 och vid regementet 27 nov. 1810; tf. chef för Värmlands regemente 7 juni 1812; överste och chef för detsamma 17 nov. 1812; generaladjutant i generalstaben för armén 5 nov. 1821; generalmajor 14 mars 1824; erhöll avsked 27 apr. 1840. RSO 1808; KSO 1822; LKrVA 1832; KmstkSO 1837.

Gift 22 sept. 1809 med grevinnan Augusta Löwenhielm, f. 3 apr. 1788, d 3 juni 1869, dotter till kaptenen greve Karl Gustav Löwenhielm.

Biografi

Redan vid sjutton års ålder anställd vid livgardet, deltog C. med detta i vakthållningen hos Gustav III under riksdagen i Gävle 1792 och tjänstgjorde senare som regementskvartermästare och kompanichef vid gardet under Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1805 och följande år. 1808 förflyttades C. som major till Närkes och Värmlands regemente, med vilket han sedan deltog i den västra gränsens försvar mot danskarna. C. fick där äran av ett par av de få framgångar, som under detta fälttåg vunnos vid den norska gränsen, intagandet av skansen vid Lier (18 apr.) och den för svenskarna segerrika träffningen vid Mobäck (18 maj). Att de fåtaliga svenska trupperna här i fem timmar lyckades uthärda och till sist avvisa fiendens upprepade försök att återtaga de förlorade befästningarna, berodde huvudsakligen på C: s stora personliga tapperhet och förmåga att leda sina soldater. Framgången fick emellertid ingen betydelse, då konungen, som under tiden övergivit tanken på ett inträngande i Norge, gav den västra armén order att draga sig tillbaka på andra sidan gränsen.

Under den följande tiden förde C. tidvis befälet över en brigad och anslöt sig sedan till Adlersparres uppror. Såsom förutvarande officer vid det degraderade gardesregementet ansågs han tydligen som särskilt pålitlig och fick under marschen mot huvudstaden leda avantgardet. — Efter krigets slut ledde C. någon tid de militärkommenderingar, som deltogo i arbetet på Göta kanal, och erhöll av B. von Plåten vackra lovord för det sätt, på vilket han fullgjorde detta uppdrag. Då det stora regemente, C. tillhörde, 1812 delades, fick C. befälet över det ena, Värmlands regemente, deltog med detta i det korta fälttåget mot Norge 1814 och behöll sedan chefskapet över detsamma till sitt avskedstagande 1840, under denna tid för det mesta bosatt på sin egendom Bråte i Segerstads socken. C: s långvariga verksamhet som regementschef har likväl på det hela gått tämligen spårlöst förbi. Utan någon egentlig organisatorisk förmåga synes han huvudsakligen ha strävat efter att genom regelbundna övningar underhålla truppens manöverduglighet.

Författare

Herbert Ltjndh.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

— Riksarkivet för- varar ämbetsskrivelser av C. samt brev från honom till Karl Johan, A. von Hartmansdorff och G. F. Wirsén.

Tryckta arbeten


Källor och litteratur

Källor: Militaria: ansökn. och meritförteckn., krigsexpeditionens diarier och registr. samt skrivelser från Göta kanals direktion, RA; Cederströmska släktpapper (sign. X. 255 bg), UB. — Andre styresmannens .. . anmälan... om afgångne och tillkomne ledamöter (KrVA Handl., 1843, s. 349); C. O. Nordensvan, Värmlands regementes historia, 1—2 (1904); W. Ridderstad, »Gula gardet» 1526—1903 (1903).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Cederström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14737, Svenskt biografiskt lexikon (art av Herbert Ltjndh.), hämtad 2024-05-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14737
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Cederström, urn:sbl:14737, Svenskt biografiskt lexikon (art av Herbert Ltjndh.), hämtad 2024-05-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se