Falkenholm, släktBand 15 (1956), sida 251.

Biografi

Falkenholm, släkt från Norrköping. Klockaren i S:t Olai församling i Norrköping Andreas Gregorius Falck (f. omkr. 1673, d. 30 mars 1734) var gift tre gånger. Samtliga hans barn antogo namnet Falkenholm. A. G. Falcks son i första giftet Christoffer F. (f. omkr. 1703, troligen i Norrköping, d. 1 (ej 7) april, begr. 4 april 1750 i Stockholm, Maria), tjänstgjorde som hovrättsadvokat i Stockholm och drev även en silkesväverifabrik där. Jonas F. (d. 11 juli 1740), son i A. G. F:s andra gifte, blev efter hovrättstjänstgöring landssekreterare i Hallands län. A. G. F:s son i tredje giftet med Apollonia Rudberg Johan Jacob F. (f. 1729, d. 1789) etablerade sig som färgare i kvadraten Berget vid V. Kungsgatan i Norrköping. Dennes äldste son Anders F. (d. 1793) slog sig fram inom färgeribranschen, medan andre sonen Jonas Fredrik F. (d. 1807) blev bryggare i hemstaden och slutade som ålderman i bryggarämbetet. I sitt första gifte med Anna Catharina Rehnberg, änka efter bryggaråldermannen Petter Götberg, blev J. F. F. fader till överinspektören vid tullen, den kände musikern Jonas F. (se nedan). Dennes syster blev moder till klädesfabrikören, godsägaren och riksdagsmannen Isak Jonas Asklöf. Carl Fredrik F. (f. 1805, d. 1855), Jonas F:s halvbror, förvärvade fastighet i kvadraten Kroken i Trångsundsområdet i Norrköping. Han började såsom färgare men öppnade senare klädesfabrik. Den sistnämnda sysselsatte 1850 ett tjugotal arbetare och nådde ett tillverkningsvärde av inemot 60,000 rdr bko. Dessutom drev han en tidvis ganska omfattande handelsrörelse. En av hans söner Carl Jonas F. (f. 1836, d. 1876) blev 1869 fil. dr och amanuens vid Universitetsbiblioteket i Uppsala.

Ytterligare två av Johan Jacob F: s söner kommo att intaga en bemärkt plats inom Norrköpings hantverkskretsar. Christian F. (f. 1765, d. 1836) övertog faderns färgeri i kvadraten Berget och öppnade som så många kolleger inom färgareyrket en liten klädesfabrik, privilegierad 1801. Efter tio års verksamhet nådde den med fyra anställda ett tillverkningsvärde på något över 10,000 rdr bko. Hans bägge äktenskap voro barnlösa. Yngste brodern Abraham F. (f. 1767, d. 1818) etablerade sig såsom bryggare i kvadraten Krukan i Norra kvarteret, men nådde icke samma framgång som sin äldre broder Jonas Fredrik. Även A. F. dog barnlös. – Namnet F. förekommer även på andra håll, t. ex. hos en släkt i Västergötland, se Sjöström, Göteborgs nation i Lund (1907).

Författare

Björn Helmfrid.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Norrköpings borgarebok, mantalslängder, kronouppbördsjournaler samt bouppteckningar, Norrköpings magistratsarkiv; bouppteckning för Christoffer F. 1750, SSA; S:t Olai ministerialböcker, Landsarkivet i Vadstena; E. Ringborg, Tidsbilder och stämningar från Norrköping under 1800-talets tidigare skede (manuskript), Norrköpings stadsbibliotek. – K. G. Oden, Östgötars minne. Biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900 (1901–02); E. Ringborg, Bidrag till Norrköpings-industriens historia, 2 (1923), s. 97–98; [V. Örnberg], Sv. ättartal, 6 (1890), s. 333.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Falkenholm, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15091, Svenskt biografiskt lexikon (art av Björn Helmfrid.), hämtad 2021-12-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15091
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Falkenholm, släkt, urn:sbl:15091, Svenskt biografiskt lexikon (art av Björn Helmfrid.), hämtad 2021-12-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se