Falkman, släktBand 15 (1956), sida 261.

Biografi

Falkman, släkt, ursprungligen från Falkenberg, men vanligen kallad Malmösläkten F., enär den i många generationer varit bosatt i Malmö och är nära förbunden med denna stads historia. Den härstammar från kronobefallningsmannen Johan Larsson (d före 1680), som 1676 tjänstgjorde som sådan i Halmstads, Årstads och Faurås' härader i Halland, och hans hustru Elisabeth Persdotter (d 1704), enligt kyrkoboksanteckning vid deras son Jacob Falkmans död (begravningsbok i Malmö Petri för 6 juli 1704). Någon släktskap med den andra släkten F. från Falkenberg (se nedan s. 284) är icke känd (olika släkter F. äro förblandade av K. F. Werner i Personhist. tidskr., 5, 1903, s. 53 ff.).

Kronobefallningsmannen Johan Larssons barn, födda i Falkenberg, antogo namnet Falkman (i äldre tid ibland stavat Falckman). Av dessa barn, till antalet fem, var dottern Helena (Lena) F. (f. 1661, d 1758), g. 1) m. översten och kommendanten i Landskrona Jean de Corroset (d 1704), 2) (senast 1708) m. tullinspektören Baltzar Lorich (Isberg, Bidrag, s. 387). De fyra sönerna voro: 1) Petter Falkman (d 1720), stadsbokhållare i Malmö 1687 (Isberg, Bidrag, 2 b, s. 360 ff.), sedan även guvernementskyrkobokhållare till 1711. Han flyttade detta år, troligen för pestens skull, till sin s. å. inköpta egendom Ramsjöholm i Svarttorps sn (Jönk.) och dog där. Änkan gifte om sig med majoren Ambjörn Beeth, varigenom gården kom till hans brorsons släkt, Adlerbeth; 2) tull- och stadskontrollören Jacob F., se nedan; 3) ryttmästaren Elias F., vilken som fänrik var, jämte brodern Jacob, 1687 inblandad i ett uppträde i vintapparen Johan Grieses hus i Malmö; 4) Johan F. (f. 1674, d 1709), kyrkoinspektor i Malmö 1697. Med sin hustru Sophia Sörensdotter hade han flera barn, men grenen tycks ha utdött med hans son handlanden i Malmö Johan Fredrik F. 1744.

Stamfar för den fortlevande släkten blev den ovan nämnde Jacob F. (f. 1 maj 1665 i Falkenberg, d 30 juni 1704, begr. i Malmö Petri). Han blev tullkontrollör vid Stora sjötullen i Malmö 1689 och stadskontrollör där 1703. Han var gift två gånger och hade i första giftet flera barn. Med sin andra hustru Sophia Glöerfelt, av känd malmösläkt, hade han två barn, varibland sonen Henric (I) F. (F. 1), som blev justitieborgmästare i Malmö och riksdagsman. Bland dennes barn med Maria Elisabeth Stein, likaledes av känd malmösläkt, märkas kyrkoherden i Everlöv och Slimminge magister Jacob F. (f. 1729, d 1781; Carlquist, 4, s. 241), dottern Anna Catharina F., gift Schartau och moder till den efter sin morfar uppkallade bekante kontraktsprosten Henric Schartau, samt handlanden i Malmö, tobaksfabrikören, rådmannen och titulärborgmästaren Henric (II) F. (F. 2), också riksdagsman, genom sitt första gifte styvfar till den berömde Frans Suell. I sitt andra gifte med Lovisa Borgström hade Henric (II) F. fem söner: a) handlanden i Malmö, diskontdirektören Henric (III) F. (F. 3); b) borgmästaren i Malmö, tituläre lagmannen Hans Aron F. (F. 4), också riksdagsman, vars gren utgick med dottern Lovisa (Louise) F., gift Sjöcrona; c) Niclas F. (f. 1778, d 1853), handlande (burskap 26 sept. 1804) och tobaksfabrikör i Malmö, som där 1804–21 drev den tidigare Morsing-Fremlingska tobaksmanufakturen (Hantverkare etc, s. 223); d) Jacob F. (f. 1780, d 1845), färgerifabrikör (burskap 3 juli 1799, uppsade burskapet 1809) i Malmö, sedan driftig lantbrukare och godsägare på Vanstatorp och Södertou samt känd som välgörare för den unge Henrik Reuterdahl, den senare ärkebiskopen (se dennes Memoarer); e) den sistnämndes tvillingbror Frans F. (f. 1780, d ogift 1835 i Köpenhamn), handlande i Malmö och sedermera affärsanställd i Köpenhamn. Såväl Niclas som Jacob F:s släktgrenar fortleva (se Sv. släktkalendern, 14, 1950, s. 259 f.). Sonson till Niclas F. var ortnamnsforskaren och läroverksläraren fil. doktor Axel F. (f. 1847, d 1883). Dennes bror bokhandlaren i Malmö Magnus F. (f. 1853, d 1915) grundade där 1879 den ännu existerande Falkmans bokhandel. En sonsons son till Niclas F., överstelöjtnanten Johan Henric F. (f. 1900, d. 1989), äger den gamla släktegendomen Axeltorp vid Everöd i Skåne.

Den fortsatta huvudgrenen – släktens äldre linje – utgår från handlanden och diskontdirektören Henric (III) F. (F. 3) – se ovan – som med Louise Magdalena Gadd hade flera barn. Dit hörde bl. a.: a) kammarrådet Johan F. (f. 1806, d 1872), vars släktgren lever; till denna hörde sonsonen marindirektören av 1. graden Ivar Johan F. (f. 1872, d 1937), vars äldste son kommendörkaptenen av 1. gr. Carl Henrik Mogens Borch F. (f. 1904, d. 1976); b) generaldirektören och historikern Ludvig Berckhan F. (F. 5) och c) rådmannen i Malmö, kommissionslantmätaren August Robert F. (f. 1811, d 1890). Den originelle August F. var en verksam kommunalman, även riksdagsman, samt revisor av stats-, banko- och riksgäldsverken. Han är skildrad dels i släktmonografien (1901, s. 38 ff.), dels av sin dotter Alma F. i Malmö fornminnesförenings årsskrift 1934 (s. 28–40). August F:s gren fortlever dels i Sverige, dels utrikes. En hans son Carl Holger Rossini F. (f. 1846, d 1886) blev sockerfabriksföreståndare på Java liksom dennes son August Walter F. (f. 1884, d 1929); om båda se Arnes nedan anförda arbete. A. W. F:s son Sebastian Carl Jacques F. (f. 1910) åter är praktiserande läkare i Stirling, Skottland.

Efter generaldirektör Ludvig B. F. kvarleva släktgrenar, utgående från tre av hans söner: a) Henrik Peter Amatus F. (f. 1837, f 1905), handlande i Soerabaya på Java och österrikisk konsul där, men återflyttad till Sverige 1885; b) Carl Fredrik F. (f. 1840, d 1907), grosshandlare i Stockholm; och c) Johan Ludvig August F. (f. 1849, d 1908), överste och sekundchef för Göta livgarde. Ludvig B. F. hade även andra barn, bl. a. sonen Oscar Waldemar F. (f. 1843, d1923), överste och chef för Norra skånska infanterireg. En son till Carl F. F. är arkitekten Ludvig Carl Harald F. (f. 1882, d. 1956); Harald F. har tillika varit opera- och konsertsångare. Söner till överste J. Ludvig A. F. äro generalmajoren Patrik Ludvig Teodor F. (f. 1876, d 1954), under sina senare år av hälsoskäl tidvis bosatt i Portugal, och den framstående industrimannen, fd. verkställande direktören för Bolidens gruv a.-b., ingenjören teknologie hedersdoktorn Oscar Carl August F. (f. 1877, d. 1961).

Släkten är monografiskt behandlad, efter anteckningar av generaldirektör L. B. F., av hans son grosshandlare Carl F. F. 1901 (se nedan).

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Kyrkoböcker för Pelri och Caroli församlingar, Inneliggande handlingar till magistratens protokoll, burskapslängd, bouppteckningar, A. U. Isbergs samling, allt i Malmö stadsarkiv; generaldirektör L. B. Falkmans handskr. Biografisk-historisk ättartafla öfver ätten Falkman, hos ingenjör O. Falkman, Stockholm. – T. J. Arne, Svenskarna och österlandet (1952); I. A. Bonnier, Anteckningar om svenska bokhandlare, 1 (1920); Alma Falkman, Några minnen om rådman August Robert Falkman och hans föräldrar (Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1934); C. Falkman, Malmö-slägten Falkman 1665–1900 (1901); Hantverkare och fabriker inom svensk tobakshantering 1686–1915 (1950); A. U. Isberg, Bidrag till Malmö stads historia, 2 b (1900); H. Reuterdahl, Ärkebiskop Henrik Reuterdahls minnen (1920), s. 4, 20 ff.; C. Sjöström, Skånska nationen före afdelningarnes tid (1682–1832) (1897); Sv. släktkalendern, 14, 1950, utg. av Ulla Elgenstierna; K. F. W[erne]r, [recensioner] (Personhist. tidskr., 5, 1903, s. 52–56); [V. Örnberg], Svensk slägt-kalender, 1, 1885 (tr. 1884). – Meddel. av bl. a. stadsarkivarien L. Ljungberg, Malmö.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Falkman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15099, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2024-05-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15099
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Falkman, släkt, urn:sbl:15099, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2024-05-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se