Ivar Constantin Engelbrekt Fallenius

Född:1866-04-26 – Örebro församling, Örebro län
Död:1951-04-25 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län

Företagsledare


Band 15 (1956), sida 303.

Meriter

2. Ivar Constantin Engelbrekt Fallenius, f. 26 april 1866 i Örebro, d. 25 april 1951 i Göteborg (Domkyrkoförs.). Föräldrar: lasarettsläkaren med dr Constantin Maximilian Fallenius och Ellen Ida Sofia Hjelm. Elev vid Karolinska läroverket i Örebro, mogenhetsex. där maj 1883; genomgick underbefälsskola på Karlsborg 1883–84; anställd i exportfirman Öström & Fischer i Göteborg 1885–89; praktiserade på kontor i Paris och Liverpool 1889–91; etablerade (tills. m. L. Leffler) firman Fallenius & Leffler, Göteborg, 24 april 1891; ensam ägare av firman 20 okt. 1893; grundade i början av 1900-talet Compoboardfabriken, som han innehade ett trettiotal år; generalagent för Johnson-linjen 17 okt. 1904; verkst. direktör för den till aktiebolag ombildade firman Fallenius & Lefflers a.-b. 1908 (styrelsens ordf. 1946–51); norsk vicekonsul i Göteborg 1909–36; ordf. i styrelsen för Wermlands enskilda banks kontor i Göteborg 1919–26; led. av styrelsen för Göteborgs speditörförening från 1906 (vice ordf. från 1927, ordf. 1934–42) och ordf. i styrelsen för Sveriges speditörföreningars riksförbund 1937–42; led. av styrelsen för Svenska mässan från 1923 (ordf. 1933–44); samt ordf. i Svenska mässans verkställande nämnd 1923–43; ordf. i styrelsen för a.-b. Aga-Lux 1931–45; led. av bevillnings- och taxeringsnämnden i Göteborg från 1897 (ordf. 1903–12). RNS:tOO 1920; RVO 1926; RNO 1934; RCXIII:sO 1936; KVO2kl 1941.

G. 22 nov. 1902 i Kristiania m. Sophie Wiborg, f. 16 aug. 1882 där, dotter av skeppsredaren Thomas Johannes Wiborg och Petra Raaum.

Biografi

Ivar F. var läkarson från Örebro. Efter studentexamen och sedan han genomgått underbefälsskolan på Karlsborg ingick han på affärsmannabanan. Hans mormor, kommendören P. G. Hjelms maka, född Kantzow, var dotter till den kände grosshandlaren, järnexportören och skeppsredaren frih. J. A. Kantzow i Stockholm. Till sjöfartsnäringen stod också den unge F:s håg. Efter några års praktik först i en exportfirma i Göteborg, sedan i Frankrike och England, återvände han till Göteborg. I ett rum i Göteborgsbankens gamla fastighet där, Drottninggatan 11, startade han i april 1891 eget företag i speditions- och befraktningsbranschen. Rörelsekapitalet var ett kreditiv på kr. 5 000, hans medhjälpare en springpojke. Redan hösten s. å. hade företaget växt, så att F. flyttade till två rum i Skeppsbron 1. I dec. s. å. upptog han som kompanjon sin vän Leopold Leffler, varpå firmanamnet blev Fallenius & Leffler. Redan hösten 1893 upplöstes emellertid kompanjonskapet, och F. fortsatte rörelsen ensam. Med hjälp av några goda vänner ombildades firman till aktiebolag 1908 (kapital 60 000 kr.). Själv stod F. alltjämt i spetsen för företaget som verkställande direktör och var från slutet av 1940-talet också styrelseordförande. Som närmaste män hade F. från 1897 konsul Ture Jonsson (d. 1923), direktör Philip Bourn 1905–41 och från 1919 direktör Ivar Ahlstrin. Redan från början koncentrerade F. sig på speditionsverksamheten, och företaget växte från en blygsam början ut till en av de mera omfattande transport- och speditionsorganisationerna i landet. Firman ordnade såväl lokala omlastningsuppgifter som transportuppdrag över snart sagt hela världen. Småningom öppnades avdelningskontor i Stockholm, Malmö, Hälsingborg, Trelleborg, Borås, Eskilstuna och Norrköping. För lagring av massgods och styckegods har bolaget uppfört moderna magasin och lagerlokaler. För att rationalisera och effektivisera de stora spannmålsomlaslningarna inköpte F:s företag redan 1918 Sveriges enda flytande spannmålselevator (en s. k. skopelevator, monterad på en flytande pråm och försedd med apparatur för automatisk vägning av den lossade spannmålen). Senare har denna ersatts av den enda i Sverige befintliga s. k. redler-anläggningen av schweizisk tillverkning. Medan lossningskapaciteten för skopelevatorn var omkr. 30 ton i timmen, sker lossning med redler-anläggningen med en kapacitet av 160 ton i timmen.

Omlastningsfrågorna medförde, att F. började intressera sig för transporter av olika slag. Redan på 1890-talet hade firman ett par linjeagenturer, dock utan större omfattning. När Rederi a.-b. Nordstjernan 1904 startade Johnson-linjen, blev Fallenius & Leffler dess representant i Göteborg. Johnson-linjens storartade utveckling medförde en motsvarande utvidgning för F:s firma. En stor del av firmans personal fick småningom specialisera sig på de med agenturen förenade arbetsuppgifterna, såsom bokning av last och passagerare för de olika linjerna till La Plata, Mellanamerika samt Nord-och Sydpacific, liksom med fartygens klarering och expedition. Inrikes igångsatte F. före 1920 kanaltrafik mellan Göteborg och hamnarna i Vänern samt kanalvägen till Stockholm, men denna trafik nedlades 1923 efter avtal med Ångfartygs a.-b. Göta kanal och med delta samseglande rederier. Under namn av Fallenius-linjen bedrevs en omfattande kusttrafik mellan Göteborg, Stockholm och norrlandshamnar, med höjdpunkt 1926–27, då ett 30-tal båtar här sysselsattes. Redan 1918 startade F. en reguljär godslinje Göteborg–Århus, först med ett norskt fartyg. Fallenius-linjen utvidgades 1930 till att omfatta även Ålborg; tre svenska båtar insattes på denna linje.

F:s bolag bedrev även en omfattande befraktningsverksamhet av tramptonnage. På bolagets olika klareringsavdelningar klarerades årligen fartyg på omkr. 3,5 miljoner ton d. w., från de minsta fraktskutor till de största valkokerier. Kusttrafiken upphörde F. alldeles med 1937, bl. a. på grund av järnvägens konkurrens. I stället lät F. bolaget specialisera sig på lastbilstrafik, den s. k. fjärrtrafiken. År 1928 inköptes därför ett lastbilsföretag i Göteborg för trafik mellan Göteborg och Stockholm. Trafiken överläts på ett dotterbolag, Fallenius godstrafik a.-b., under direktör I. Ahlstrin. Denna gren av verksamheten har sedan ytterligare utvecklats och omändrats (se Fallenius & Lefflers a.-b., 1951, s. 10).

Ivar F. hade ingått som delägare i assuransfirman Ankarcrona & Co., vilken 1907 övertogs av Fallenius & Leffler, som småningom bedrev hela assuransaffären i eget namn. På senare tid lät F. sitt bolag även öppna särskilda servicekontor (resebyråer) i Göteborg och Stockholm. Under ett trettiotal år innehade F. även den av honom vid seklets början bildade Compoboardfabriken, som tillverkade ett väggbeklädnadsmaterial med samma namn (föregångare till plywood, masonit o. dyl.). Fabriken var även en av de första fabrikerna i landet, som tillverkade färdiga hus, särskilt mindre sportstugor.

Även på det allmänorganisatoriska området var F. verksam för speditörerna, bl. a. som en av de ledande i Göteborgs speditörförening (ordf. 1934–42), och tog själv initiativet till Sveriges speditörföreningars riksförbund 1937 (ordf. 1937–42). Ett stort arbete nedlade han i styrelsen för Svenska mässan, var ordförande i dess verkställande nämnd 1923–43 och i dess styrelse 1933–44. F. var ivrig frimurare och ledamot av styrelsen för Frimurarbarnhuset i Göteborg 1917–43.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Fallenius & Lefflers a.-b. – 60 år (Fallenius kundtjänst, nr 4, 1951); The Royal BacheIor's Club 1769–1944 (1947); meddel. av konsul C.-A. Fallenius.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ivar Constantin Engelbrekt Fallenius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15121, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-02-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15121
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ivar Constantin Engelbrekt Fallenius, urn:sbl:15121, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-02-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se