August Gustaf Reinhold Feilitzen, von

Född:1815-04-06 – Slaka församling, Östergötlands län (på Haddtorp)
Död:1898-04-26 – Skeppsholms församling, Stockholms län

Sjöofficer, Vapentekniker


Band 15 (1956), sida 524.

Meriter

1. August Gustaf Reinhold von Feilitzen, f. 6 april 1815 på Haddorp, Slaka sn (Ög.), d. 26 april 1898 i Stockholm (Skeppsh.). Föräldrar: majoren Olof von Feilitzen och Charlotta Maria Sophia Ehrenborg. Kadett vid krigsakademien på Karlberg 12 febr. 1830; sjöofficersex. 30 april 1838; sekundlöjtnant vid flottan 18 maj s.å.; kommenderad å korvetten Jarramas till Medelhavet 16 juni 1838–11 juni 1839 och å korvetten Najaden till Västindien samt södra och norra Amerika 15 juni 1839–27 maj 1840; disponent för Motala mekaniska verkstad 1 april 1842–15 sept. 1844; tjänstgjorde vid Stockholms örlogsstation från 1844; premiärlöjtnant vid flottan 11 aug. 1846; förste övermästare vid Stockholms stations slagkrutslaboratorium 9 jan. 1847; tf. tygmästare vid Stockholms station 1 sept. 1849; tygmästare 17 okt. 1850–17 sept. 1866; led. av kommittén för omarbetning av skärgårdsflottans exercisreglemente 22 mars 1852; kaptenlöjtnant vid flottan 31 jan. 1855; sekond å korvellen af Chapman till Medelhavet 15 aug. 1856–7 aug. 1857; kapten 15 juni 1858; led. av kommittén för bestyckningsplan för Karlskrona redd 22 mars 1861; led. av kommittén angående ett tidsenligt ordnande av rikets sjöförsvar 5 juli s.å.; chef å korvelten Najaden till Medelhavet 16 juli 1862–30 maj 1863; kommendörkapten 10 maj 1864; led. av flottstationskommittén s.å.; överste vid skärgårdsartilleriet 25 sept. 1866; militär led. av Förvaltningen av sjöärendena 1 okt. s.å.; ordf. i svensk-norska kommittén angående gemensam modell för snabbskjulande bakladdningsgevär 26 okt. s.å.; led. av kommittén angående förändrad organisation av sjöförsvarets ekonomiska förvaltning 30 okt. s.å.; tf. chef för Förvaltningen av sjöärendena 9 juni 1871; kommendör 1 okt. 1873; ordf. i löneregleringskommittén 10 dec. 1875; konteramiral vid flottan 30 nov. 1876; chef för Marinförvaltningens militäravdelning 1 jan. 1878; överflyttad på flottans permanenta reservstat 11 juli 1879; ordf. i kommittén angående nya fartygscerter för flottan 1 okt. s.å.; flaggmans lön 31 okt. s. å.; chef för Marinförvaltningen 1 jan. 1882–1 maj 1883. – Ägde del i Åkerstad, Skeda sn (Ög.), 1868–90. – LÖS 1850, HedL där 1872; sekr. i K. Svenska segelsällskapet 1851–66, dess ordf. 1866–75; LKrVA 1851 (led. av 1. kl. 1876, andre styresman 1877–79, styresman 1885); RSO 1855; KSO 1871; Kmstk SO 1879; innehade även utländska ordnar.

G. 6 april 1844 på Åkerstad m. sin kusin Hilda Amalia von Feilitzen, f. 1 juni 1812 i Västervik, d. 8 mars 1885 i Stockholm (Skeppsh.), dotter av tullförvaltaren Gustaf von Feilitzen och Maria Lovisa Klingstedt.

Biografi

Reinhold v. F. vann tidigt anseende som en dugande artilleriexpert och vapentekniker. Han hade redan som sekundlöjtnant förvärvat praktisk erfarenhet av industriell verksamhet under en tvåårig tjänstgöring som disponent vid Motala verkstad (1842–44); det var under denna tid, som den berömde skeppsbyggaren Otto Carlsund knöts till företaget (1843). F. var 1849–66 tygmästare vid Stockholms örlogsstation och anlitades flitigt, särskilt under denna period, som sakkunnig vid försök med artillerimateriel och vid anskaffning och kontroll av dylik materiel både för arméns och flottans räkning. Han var själv uppfinnare och konstruerade bl.a. flottans kammarladdningsgevär m/1851 (Alm, Flottans handvapen, s. 41 f.), en 9-tums slätborrad fartygskanon, som tillverkades i ett tiotal exemplar (1864), ett tornsikte för monitorer och en revolver (Alm, Eldhandvapen, s. 130).

Utom för dessa tekniska arbetsuppgifter och de periodiskt återkommande sjökommenderingarna – den sista som chef för korvetten Najaden under dess Medelhavsexpedition 1862–63 – togs F:s praktiska och administrativa kapacitet i anspråk för ett antal viktiga kommittéuppdrag rörande sjöförsvarets organisation. Han nämndes 1862 som kandidat till sjöministerposten (Manderström till H. Hamilton 13 nov. 1862, Hallendorff, s. 87). År 1866 inträdde F. som ledamot i Förvaltningen av sjöärendena. Detta ämbetsverk, som 1878 ombildades till Marinförvaltningen, kom han att tillhöra sin återstående tjänstetid och blev vid nyorganisationen 1882 dess förste chef.

Som fartygschef var F. »sträng och fordrande i tjänsten ombord [men] mest fordrande mot sig själv» (v. d. Lancken). I Kungl. Svenska segelsällskapet, där han var sekreterare 1851–66 och ordförande 1866–75, gjorde han en viktig insats och anses ha varit den som »väsentligen åvägabragt Sällskapets omdaning från en förening för nöjessegling till en ledande sammanslutning för kappsegling ... Han spelade en avgörande roll vid tillkomsten av Sällskapets mätnings-regler och respittabeller, Feilitzens skala» (Haglind & Pallin, särskilt s. 431 f.).

På lediga stunder ägnade sig F., som var en händig karl, åt slöjd och snickeri; när han 1844 gifte sig, uppges han ha egenhändigt förfärdigat största delen av bohaget. Hans favoritlektyr var Walter Scott, men hans uppskattning av musik framgår av ett i familjetraditionen bevarat yttrande, att han endast en gång haft glädje av ett piano – som provisorisk säng i ett trångt nattkvarter.

Författare

Olof von Feilitzen.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

F:s papper finnas i släktarkivet hos kapten Victor v. Feilitzen, Linköping, och hans konstruktionsritningar i Statens sjöhistoriska museum. Några brev från F. till H. Palmstierna och L. Manderström finnas i Riksarkivet, till Gustaf E. Hyltén-Cavallius i Lunds univ.-bibliotek.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Anteckningar om de försök, som förlidne sommar gjordes i Norrige med de derslädes byggde nya kanonjollarne (Tidskr. i sjöväsendet,. Arg. 14, 1851, s. 150–160). – Årsberättelse af föredraganden i artilleriet 1857, 1858 (KrVA Handl. 1858, s. 71–132, 1859, s. 125–148). – Årsberättelse af föredraganden i sjökrigs-vetenskapen 1867, 1868 (ibid. 1868, s. 25–42, 1869, s. 69–82). – Anmälan om afgångne och tillkomne ledamöter af Akademiens andre styresman 1877, 1878, 1879 (ibid. 1877, s. 141–164, 1878, s. 197–216, 1879, s. 378–395). – David Ludvig [Silfverstolpe] (Några anteckningar om adliga ätten Silfverstolpe, Sthm 1884, s. 14–17). – Sjöfröken. Skådespel med sång i fyra akter af T», v. F. Dramatiserad efter Lars Arnells öfvers. af Walter Scotts romantiska skaldestycke af samma namn. Sthm 1896. 71 s. (Sign.) – Dessutom en rad kommittébetänkanden undert. som led. och ordf. (delvis med reservationer av F.), rapporter över provskjutningar med kanoner o.dyl.

Källor och litteratur

Källor: Expedilionslista för sjöförsvarsärenden 1866, 1879, 1883, KA. – Flottans rullor. – C. Adelsköld, Utdrag ur mitt dagsverks- och pro diverse-konto, 2. uppl., 2 (1900), s. 388 ff. (om 1864 års flottstationskommitté); J. Alm, Eldhandvapen, 2 (1934); dens., Flottans handvapen (Statens sjöhistoriska museum. Meddel. 2, 1954); II. Haglind & E. Pallin, Kungl. Svenska segelsällskapet 1830–1930 (1930); C. Hallendorff, Från Karl XV:s dagar (1924); L. L. von Horn, Biografiska anteckningar rörande sjöofficerare, 3:2 (1934); Kalender över oinlroducerad adels förening 1944 (1943); J. Kleberg, Amiraliletskollegium-Marinförvaltningen. Biografiska anteckningar 1634–1934 (1934); E. von der Lancken, [nekrolog över R. v. F.] (KrVA handl. 1898, s. 222 ff.); C. P:n Rosensvärd, [nekrolog över R. v. F.] (Tidskr. i sjöväsendet, 61, 1898, s. 394 ff.); Svenska flottans historia, 3 (1945).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
August Gustaf Reinhold Feilitzen, von, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15218, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olof von Feilitzen.), hämtad 2022-10-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15218
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
August Gustaf Reinhold Feilitzen, von, urn:sbl:15218, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olof von Feilitzen.), hämtad 2022-10-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se