Axel Fersen, von

Född:1798-08-04 – Klara församling, Stockholms län
Död:1838-03-24 – Italien (i Pisa)

Arméofficer, Godsägare


Band 15 (1956), sida 758.

Meriter

11. Axel von Fersen, son av F. 10, f. 4 (ej 10) aug. 1798 i Stockholm (Klara), d 24 mars 1838 i Pisa, Italien (enl. bouppteckn.). – Fanjunkare vid Svea livgarde; kornett vid Livgardet till häst 20 juni 1815; andre löjtnant där 9 dec. 1817; förste löjtnant där 15 dec. 1819; ryttmästare där 18 dec. 1821; adjutant hos konungen 1 april 1822; avsked med tillstånd att kvarstå som ryttmästare i armén 7 maj s. å.; major i armén 1 dec. 1823. RSO 1824. – Främjare av hästaveln. – Ogift.

Biografi

F. blev vid sjutton års ålder kornett vid Livgardet till häst. I brev från Paris 1819 berättar greve H. Wachtmeister, att F. utvecklats till såväl kropp som själ, »ett oomkullrunkligt bevis på resors nytta» och att han synes ha gott omdöme och takt. Han »liknar sin kära pappa», men har »en grön löjtnants sätt och skrytsamma jargong». År 1822 meddelar Wachtmeister, att F. kommer »att ta avsked från hästgardet och då utnämnas till kungens adjutant». Detta skulle väckt ond blod, då F. »i hela sitt liv blott två, tre gånger gjort tjänst» och nu som reträttplats skulle få en syssla, »som fordrar större verksamhet än någon annan i hela armén». Valet av F. som adjutant tycks ej ha fallit väl ut. Efter drygt en månad fick han avsked med tillstånd att kvarstå som ryttmästare i armén och blev följande år major. Efter sin fars död 1818 tillträdde F. som fideikommissarie godsen Ljung och Steninge.

F:s stora intresse gällde hästaveln. Genom import av engelska fullblodshästar sökte han förbättra den svenska hästaveln och skapa en inhemsk ädel häststam. Ett medel härtill såg F. även i ordnandet av kapplöpningar enligt exempel från England. Verksamheten omhänderhades i huvudsak av »Patriotiska föreningen för Sveriges hästcultur», som från 1831 begynte ordna kapplöpningar, främst på Ladugårdsgärde vid Stockholm samt invid Hälsingborg. Också s.k. allmogelöpningar anordnades på olika orter. Vid sidan av stödet från F. synes arbetet främst ha uppehållits av dennes broder greve G. Hans von F. (d 1839; se vidare släktart. ovan), vilken fungerade som sekreterare i den nämnda Patriotiska föreningen, samt av sekreteraren i Stuteriöverstyrelsen A. Noring. Den senare utgav 1831–34 »Tidskrift för Hästvänner och Landtmän», i vilkens årgångar det just igångsatta kapplöpningsväsendets händelser återspeglas. Patriotiska föreningens verksamhet belyses genom årsberättelser, tävlingsreferat och upplysningsartiklar. Efter 1835 minskades intresset för den berörda verksamheten, och s.å. som Axel von F. dog, upplöstes Patriotiska föreningen. F. avled i Pisa 1838 och gravsattes i Ljungs kyrka.

Författare

Olof Ribbing.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

F:s papper (bl.a. bouppteckning, testamentariska förordningar, arvskifteshandlingar och räkenskaper) finnas i Stavsundssaml., Riksarkivet.

Källor och litteratur

Källor: F:s ovannämnda papper i RA; Klara förs:s i Stockholm födelsebok 1798, SSA. – F. Martin, Galopplöpningar (Hästen i Sverige, 1939), s. 660 ff.; Ord talade i Ljungs kyrka den 12 october 1838 då de jordiska lämningarne efter . .. grefven m.m. Axel von Fersen nedsattes i fäderne-griften (1838); Tidskrift för hästvänner och landtmän, Årg. 1831–32, 1833–34; [Hans Wachtmeister], Anteckningar och bref från Carl Johanstiden, utg. af Hugo Wachtmeister (1915).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Axel Fersen, von, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15284, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olof Ribbing.), hämtad 2021-03-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15284
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Axel Fersen, von, urn:sbl:15284, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olof Ribbing.), hämtad 2021-03-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se