Ericsson och Aaby-Ericsson, släktBand 14 (1953), sida 192.

Biografi

Ericsson och Aaby-Ericsson, släkt, som härstammar från bryggaren och boktryckaren i Göteborg Abraham Ericsson (f. 1782, d. 3 sept. 1834), vilken nov. 1833 erhöll tillståndsbevis att utge Götheborgs Morgonblad. Hans maka (sedan 1814), Christina Jonsson, fortsatte tryckeriet, som nedlades 1837. De voro föräldrar till den originelle provinsialläkaren i Naums distrikt, med. doktorn och kir. magistern Gustaf E. (f. 1817, d. ogift 1867), och till vice häradshövdingen, notarien i Göta hovrätt Johan Wilhelm E. (f. 1831, d. 1909). Denne äktade 1858 Augusta Maria Ribbing, en dotter till häradshövdingen Pehr Arvid Ribbing och syster till målarinnan Sophie Ribbing samt kusin till filosofen professor Sigurd Ribbing i Uppsala. Fru Augusta E., som var starkt religiös samt särskilt intresserad för den danske filosofen Sören Aabye Kierkegaards skrifter, uppkallade efter dennes andra namn sin son, sedermera majoren Aaby Arvid Wilhelm E. (se nedan) på Gåvetorp, känd som lanthushållare och politiker. I sitt gifte med Anna Hay hade denne tre söner, alla döpta med Aaby som sista dopnamn, varför de, och efter dem även den följande släkten, skriva sig Aaby-Ericsson. Son till majoren Aaby E. är majoren i armén, ryttmästaren i fd. Kronprinsens husarreg:s reserv Ragnar Bernhard Aaby-Ericsson (f. 1887), som äger Dansjö (Kron.); han har varit livligt verksam i olika jordbruks- och slakterisammanslutningar. Bror till Ragnar Aaby E. är praktiserande läkaren och godsägaren, med. licentiaten Arvid Wilhelm Aaby-E. (f. 1890), känd även genom sitt verksamma intresse för hästavelns främjande. Han äger numera och bebor Gåvetorp. 

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Hj. Falk, Kungl- Karlskrona grenad järregemente 1902–1927 (1928), s. 243; B. Hildebrand, Släkten Kierkegaard och dess svenska förbindelser (Personhist. tidskr., 34, 1933, tr. 1934), s. 482; G. E. Klemming & J. G. Nordin, Svensk boktryckeri-historia 1483–1883 (1883), s. 482; C. Sjöström, Göteborgs nation i Lund 1669–1906 (1907), s. 390, 418; Sveriges läkare-historia, N. F., utg. af A. H. Wistrand, A. J. Bruzelius & C. Edling. 1 (1873).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ericsson och Aaby-Ericsson, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15355, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2021-12-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15355
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ericsson och Aaby-Ericsson, släkt, urn:sbl:15355, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2021-12-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se