Fagerlund, släktBand 14 (1953), sida 754.

Biografi

Fagerlund, släkt, härstammar från prästmannen Petrus Fagerlund (f. omkring 1714, d. 15 sept. 1776 i Långlöt, Kalm.), som var torparson från Fagerhults sn (Kalm.). Han var fader till handlanden i Karlskrona Carl Peter F. (f. 1763, d. 1813), varigenom släkten länge blev blekingsk. Bland dennes söner i första giftet var handlanden i Karlskrona, vice konsuln Peter Fredrik F. (f. 1795, d. 1835), vars son Edvard Zacharias F. (se nedan) gjorde sig känd som skriftställare rörande bl. a. topografiska och religiösa ämnen. En P. F. F:s helbror Carl Ernst F. (f. 1796, d. ogift 1823) var också handlande i Karlskrona; en annan helbror var Gustaf Wilhelm F. (f. 1799, d. 1867), som blev kyrkoherde i Mörrum (Blek.). Halvbror till dessa (son i C. P. F:s andra gifte) var Johan Adolf F. (f. 1807, d. 1882), handlande i Karlskrona; den sistnämnde drog sig vid 1860-talets början från affärerna och bosatte sig på sin egendom Ragnhildsborg (vid Södertälje), där han hade tegelbruk (kallas ibland brukspatron). Bland G. W. F:s söner var Carl Theodor F. (f. 1840, d. 1921), fil. doktor, docent i praktiska filosofiens historia vid Lunds univ. 1868, läroverksadjunkt i Kristianstad från 1869.

J. A. F. var i gifte med Jenny Emilia Vogt fader till Carl Adolf Johan F. (f. 1842, d. 1903), som tog hovrättsex. i Uppsala 1865, blev vice häradshövding 1868, länsnotarie i Gävleborgs län 1870 och landssekreterare där från 1883. När landshövding V. L. Groll i Kalmar blivit statsråd, förordnades Adolf F. som tf. landshövding där 18 dec. 1889 och blev ordinarie landshövding i Kalmar län 6 okt. 1896, en av de första högre landsstatstjänstemän som nådde även länschefsposten. Från 1900 var han även led. av riksdagens andra kammare, där han förutom för det egna länets angelägenheter särskilt intresserade sig för försvarsfrågan. Adolf F. var en dugande länschef, därtill personligen omtyckt för sitt varmhjärtade och vinnande sätt. Han befordrade mycket tillkomsten av järnvägarna Kalmar–Torsås och Kalmar–Berga. A. J. F. äktade 1872 Amelie Carolina Ekström (f. 1848, d. 1914), dotter av landshövding C. H. R. Ekström (SBL, 13, s. 198). Bland deras barn är Carl Adolf Vogt F. (f. 1884), verkst. direktör i Carl Setterwall & Co. a.-b. 1922–50, ordf. i dess styrelse och fullmäktig i Stockholms handelskammare.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Lärovärks-matrikel... 1892–1S93, utg. af g. G. Dahl (1894); B. Olsson, Kalmar stifts herdaminne, 1 (1951); C. Sjöström, Blekingska nationen 1697–1900 (1901); dens., Kalmar nation i Lund 1670—1914 (1915); O. Svenson-Graner, Landshövdingarna och länsstyrelsen i Kalmar (1935); O. F. Ulff, Biografiska anteckningar om juris kandidater och till rättegångsverken examinerade vid Upsala universitet 1839—1881 (1SS3). – Meddel av arkivarien N F Holm, Stockholm.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fagerlund, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15601, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15601
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fagerlund, släkt, urn:sbl:15601, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se