Edvard Zacharias Fagerlund

Född:1823-06-13 – Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län
Död:1894-01-18 – Nättraby församling, Blekinge län (i Gredby)

Topografisk författare


Band 14 (1953), sida 755.

Meriter

Edvard Zacharias Fagerlund, f. 13 juni 1823 i Karlskrona, d. 18 jan. 1894 i Gredby, Nättraby sn (Blek.). Föräldrar: handlanden, vice konsul Peter Fredrik Fagerlund och Johanna Maria Danielsson. Student vid Uppsala univ. 16 mars 1841; hovrättsexamen 4 dec. 1845; e. o. notarie i Svea hovrätt 10 jan. 1846; inköpte 2 okt. 1848 1U mantal i Gredby, Nättraby sn (Blek.). Innehade kommunala uppdrag; topografisk författare. – Ogift.

Biografi

F. tillhörde en välbärgad köpmanssläkt i Karlskrona. Fadern hade en tid bedrivit grosshandel i Stockholm, där han 1818–21 hade burskap. Han återvände emellertid till sin hemstad, där han på 1820-talet ägde den s. k. Thörnska gården, och avled i Karlskrona 1835. Påföljande år ingick F:s moder nytt äktenskap med den kände Kalmarlektorn Jacob Berggren – medicine doktor, lärare i naturvetenskap och specialist på antik mytologi.

F., som tidigt visade ett påfallande studieintresse, blev vid 17 års ålder inskriven vid Uppsala universitet för att läsa juridik. I likhet med många samtida ägnade han sig emellertid åt flera olika discipliner, intresserade sig särskilt för historia och topografi och lyssnade till lärare som C. J. Boström och E. G. Geijer. Efter avlagd hovrättsexamen var F. en tid e. o. notarie i Svea hovrätt men tycks ej alls ha funnit sig till rätta med storstadslivet. Han återvände snart till hemstaden Karlskrona för att på hösten 1848 slå sig ned i Nättraby, där han stannade återstoden av sitt liv. F. hade efter sin fader ärvt en mindre förmögenhet, som satte honom i stånd att ägna sig åt studier och författarskap utan att alltför mycket bekymra sig om skötseln av den lilla gård han inköpte i Gredby.

Sina värdefullaste insatser gjorde F. otvivelaktigt som topografisk författare. Efter omfattande forskningar, varvid han fick god hjälp av C. G. Styffe och av sin vän från studentåren G. E. Klemming, utgav F. under 1860-talet ett flertal topografiska arbeten om Blekinge, bland vilka särskilt märkas sockenbeskrivningarna över Nättraby (1861) samt över Lösen och Augerum (1865).

F:s lokalhistoriska arbeten vittna om stor beläsenhet och metodisk grundlighet. Även om de ej alltid hålla måttet inför modern källkritik, ge de många värdefulla uppgifter, inte minst om den uppväxande kommunalförvaltningen, som F. själv tog livlig del i. Från lokalhistorien leddes F:s intresse över på rikshistorien, och 1870 utgav han »Svenska folkets historia» i syfte »att meddela en kort men innehållsrik skildring av svenska folkets öden, sedligt bildande och till gagn för samfundslevnaden». Boken är en redig och koncis men skäligen torr kompilation av tryckta källor och bearbetningar.

F. behandlade i sina skrifter också juridiska, ekonomiska, pedagogiska och politiska (tullfrågan) ämnen men under slutet av sitt liv kom han att alltmer syssla med de religiösa frågorna. Under inflytande av framför allt Viktor Rydberg, som han brevväxlade med, och den frisinnade teologen N. Ignell publicerade F. flera småskrifter riktade mot kyrkans dogmer och mot allt slags samvetstvång. Särskilt vände han sig mot prästeden, i vilken han såg ett hinder för den personliga och fria förkunnelsen av Guds ord.

Blygsam och tillbakadragen sökte F. aldrig någon belöning eller berömmelse; sina skrifter utgav han under signaturen Edv. F. Han beskrives som ytterst originell i sitt personliga uppträdande, välvillig och vänfast men något torr i umgänget.

F. efterlämnade en fin boksamling, huvudsakligen förvärvad under en tid, då begränsade ekonomiska resurser icke utgjorde något hinder för den kunnige bokälskaren att tillfredsställa sin passion. F. biträdde också sin vän Klemming med att uppspåra och för billigt pris inköpa åtskilliga rariteter, varom F:s brev till Klemming bära vittnesbörd.

Författare

Nils F. Holm.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Av F:s otryckta arbeten förvaras i Uppsala universitetsbibliotek en samling teologiska manuskript (F 40 o) och en avhandling »Det nya tullsystemet och dess verkningar» (F 932). I övrigt ha F:s papper, däribland brev från V. Rydberg och Klemming, förstörts.

Brev från F. finnas i Riksarkivet till A. Fryxell samt i K. biblioteket till G. E. Klemming (Ep. K 3: 5) och till V. Rydberg (Rydbergska samlingen).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Beskrifning om Xettraby socken i Blekinge. Af Edv. F. Karlskrona 1861. (2), VI, 96 s. – Ecklesiastika upplysningar om Blekinge, jemte förslag till grunder för ordnande af presterskapets aflöning å blekingska landsbygden. Af Edv. F. Carlshamn 1863. 20 s. – Beskrifning om Lösens och Augrums socknar i Blekinge. Af Edv. F. Karlskrona 1865. (6), IV, 125 s. – Anteckningar om Ronneby köping och dess omgifningar. Af Edv. F. Karlskrona 1866. 24 s. – Beskrifning om landskapet Blekinge. I sammandrag af Edv. F. Karlskrona 1866. 28 s. – Om folkundervisningen inom Nettraby församling (Hushållnings-sällskapets i Blekinge tidskr., 1867, H. 2, s. 35–51; undert.: Edv. F.; även sep.). – Några ord i anledning af en del af blekingska befolkningens betryck (ibid., 1868, H. 3, s. 104–120; även sep.). – Erinringar i anledning af en del af svenska folkets betryck (ibid., 1868, H. 4, tr. 1869, s. 123–152; föret, undert.: Edv. F.) – Svenska folkets historia. Af Edv. F. Lund 1870. 155 s. – Biblisk historia eller andlig läsebok? Karlskrona 1871. S s. (Undert.: Edv. F.) 2: a tillökta uppl. 1872. S s. — Några sanningsord angående folkundervisningen. Af Edv. F. Karlskrona 1871. 10 s. 2: a tillökta uppl. 1871. 16 s. 3: e tillökta uppl. 1872. 22 s. – Ur svenska folkets historia under Karl den femtondes regering (Hushållnings-sällskapets i Blekinge tidskr., 1872, H. 3, s. 3–23; undert.: Edv. F.; även sep.). – En evangelisk trosbekännelse. Karlskrona 1878. 16 s. (Föret, sign.: F.) – Önskningsmål rörande svenska kyrkans lära, gudstjenst och författning. Karlskrona 1880. 23 s. (Undert.: F.) – Kyrkliga eder eller boja och bröd. Karlskrona 1883. 11 s. (Undert.: F.) – Förslag till reglemente för folkundervisningen inom N[ättraby] skoldistrikt. Karlskrona 1S89. V, 22 s. (Föret, undert.: F.).

Källor och litteratur

Källor (utom F:s brev och skrifter): Biographica, Acatlemica: Uppsala, studentlistor 1840–43, RA; Handskriftsavdelningens korrespondens 1937, Uppsala universitetsbiblioteks ämbetsarkiv; Borgarböckerna, SSA; Nättraby förs:s dödbok 1894. – C. Blackstadius, Stockholms i Upsala studerande nations medlemmar 1800–1881 (1882) ; O. Sjöström, Blekingska nationen 1697–1900 (1901) O. F. Ulff, Biografiska anteckningar om juris kandidater och till rättegångsverken examinerade vid Upsala universitet 1839–1881 (1883); nekrolog (av Nils E. Holm) i Karlskrona Weckoblad jan. 1894.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Edvard Zacharias Fagerlund, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15603, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils F. Holm.), hämtad 2021-03-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15603
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Edvard Zacharias Fagerlund, urn:sbl:15603, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils F. Holm.), hämtad 2021-03-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se