Svante U Cronsioe (Cronsjoe)

Född:1817-10-23 – Hällestads församling (M-län), Skåne län
Död:1881-11-25 – USA, Amerikas Förenta Stater (i S:t Paul, Minnesota)

Tidningsredaktör


Band 09 (1931), sida 243.

Meriter

Cronsice (Cronsjoe), Svante Ulrik, f. 23 okt. 1817 i Hällestads församling, Lunds stift, d. 25 nov. 1881 i S: t Paul, Minnesota. Föräldrar: löjtnanten, sedermera ryttmästaren vid skånska husarregementet Hans Ludvig Cronsice och Charlotta Sofia Krook. Flyttade med modem till Ystad 1831; inflyttade från Lund till Linköping 1839; konstförvant därstädes; inflyttade till Jönköping 1843; faktor vid Sandvallska tryckeriet i Jönköping till 6 okt. 1847; inflyttade till domkyrkoförsamlingen i Göteborg 28 okt. 1847; grundade tillsammans med bokhandlaren N. J. Gumpert ett tryckeri i Göteborg under firma N. J. Gumpert & c:o okt. 1847; beviljades burskap å minuthandel 30 nov. 1849; erhöll utgivningsbevis 30 maj 1850 å Göteborgs nya handels- och sjöfartstidning, vilken utgavs 4 juni 1850—2 jan. 1851 och 7 apr.—30 apr. 1851, samt 10 apr. 1851 å Skarpskytten, vilken utkom med fyra nummer 23 apr.— . 7 juni 1851; utflyttade till Amerika hösten 1851 eller 1852; besökte Göteborg sommaren 1853; uppsade burskapet 20 maj 1853; erhöll pass till Tyskland 1 aug. 1853; återvände till Amerika 1853; bosatt i Chicago till sommaren 1856; flyttade till Galva, 111.; redaktör för och senare tillika ägare av Den swenske republikanen i Norra Amerika, utgiven i Galva 4 juli 1856—24 dec. 1857; överflyttade tidningen till Chicago, där den utgavs till 1 juli 1858; liv- och-brandförsäkringsagent; redaktör för Svenska monitoren i S:t Paul, Minnesota, 19 dec. 1871—26 juni 1872 samt för Svenska nybyggaren i samma stad 12 sept. 1872—2 jan. 1873. — Gift.

Biografi

Om C: s liv före utvandringen till Amerika finnas endast några magra data. Då han redan vid ett par och tjugu år är anställd i tryckeri som konstförvant, kan han knappast ha fått någon mera omfattande boklig bildning. Han prövade lyckan på flera, håll, slutligen som meddelägare i Gumpertska tryckeriet i Göteborg. På denna väg kom han också att göra sina journalistiska lärospån. I den Gumpertska officinen trycktes Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Utgivaren, Joh. Sandvall, som en gång i Jönköping, varit C:s arbetsgivare, hade emellertid trassliga affärer, som föranledde ett längre avbrott i utgivningen (maj 1850—jan. 1851). Då därunder tidningen med en lätt namnförändring fortsattes på ett annat tryckeri, började C. för att rädda företaget åt det Gumpertska tryckeriet utgiva Göteborgs nya handels- och sjöfartstidning. Sandvall återvände emellertid och fortsatte med sin gamla tidning men måste på våren 1851 rymma landet. C. trädde då åter in för några veckor (apr. 1851), tills en ny redaktör kunde övertaga utgivningen. Sedan Handels- och sjöfartstidningens angelägenheter ordnats, gjorde han ett försök med en egen tidning, Skarpskytten, men denna självdog efter fyra nummer.

Skarpskyttens olycksöde utgör måhända en antydan om att den ekonomiska framgången ej följde C. i hans verksamhet. I varje fall utvandrade han efter tidningens nedläggande till Nordamerikas förenta stater. Efter ett kortare besök i Sverige (1853) uppehöll han sig i Chicago. Om hans verksamhet under denna tid känner man blott, att han 1855 i Göteborg utgav en vägledning för emigranter. Den lilla boken innehåller goda råd och i det hela riktiga upplysningar. Ej utan intresse äro dess uttalanden om de typer av personer, som hade bästa utsikten att slå sig fram i det nya landet. C. erbjöd sig även att bispringa emigranter i Chicago. Men många synas ej ha begagnat sig vare sig av hans bok eller av hans tjänster. Sedan C. med emigrantbroschyren återupptagit sin litterära verksamhet, framträdde han som utgivare av en svenskspråkig tidning, Den swenske republikanen i Norra Amerika, vilken började utkomma i Galva, Ill., 4 juli 1856. Bladet ägdes av den Erik-Jansistiska kolonien i Bishop Hill men emanciperades från denna, då det i dec. 1857 flyttades till Chicago och kort därpå inköptes av C.

Såsom tidningsutgivare ådagalade C. ej någon förmåga, vilken kunde göra honom berättigad till en plats i främsta ledet bland de svensk-amerikanska journalisterna. Men han har ett visst krav på uppmärksamhet därför, att han utgav den fjärde politiska svenska tidningen i Förenta staterna och alltigenom framträdde som talesman för det mera liberala elementet bland sina landsman.

C. hade ett stridbart lynne, som lätt lockade honom in i polemiker och ofta föranledde tvister med hans egna principaler. Det var honom omöjligt att stanna länge på en plats. Därtill kom, att hans penna saknade förmågan att vinna och binda en större läsekrets. Varken på ledarplats eller eljest förekommo i hans spalter artiklar av samma värde som Hemlandets eller Svenska amerikanarens. Upprättad som ett språkrör för Bishop Hillsekten, fortsatte Den swenske republikanen även sedan tidningen övergått i C: s ägo att vara en bitter motståndare till den svensk-luterska församlingen i Norra Amerika. Dennas organ Hemlandet gjordes i Republikanen till föremål för oupphörliga angrepp på ledarplats, och itidningens spalter öppnades villigt för Gustav Unonius och andra antiluterska och antireligiösa agitatorer. Ur Aftonbladet klipptes artiklar och notiser om religionsfriheten och avtrycktes i Republikanen i syfte att oroa L. P. Esbjörn, T. N. Hasselquist, Erland Carlsson och dé övriga ledande luterska pastorerna. I politiken omfattade Den swenske republikanen som redan namnet antyder det republikanska partiets åsikter.

Redan på sommaren 1858 måste C. lägga ned sin tidning av brist på prenumeranter. Efter en period av tolv år, under vilken hans öden äro okända (enligt tradition i släkten skall han ha del- tagit i nord-amerikanska inbördeskriget), återfinnes han som liv-och brandförsäkringsagent i Chicago men måste samtidigt bättra på sina inkomster genom att åtaga sig översättningar till engelska och svenska. Under denna period uppträdde han även som politisk agitator. Ett nytt försök som journalist slog ej lyckligt ut. Under åren 1871—73 redigerade han i S: t Paul, Minnesota, Svenska monitoren och Svenska nybyggaren. Den sistnämnda tidningen tillkom i samband med presidentvalet 1872. C. anslöt sig under valstriden till det s. k. liberala republikanska partiet, som kämpade för Ulysses G ränts motkandidat Horace Greeley. Sedan denne fallit igenom, upphörde C. snart att redigera tidningen. Därefter försvinner han åter. Den nästa uppgift, man äger om honom, är notisen om hans död åtta år senare. Man får där veta, att han hemfallit åt omåttligt bruk av starka drycker.

Författare

G. M. Stephenson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten

Tryckt skrift: Upplysningar från och om nord-amerikanska Förenade staterna. Gtbg 1855. 12: o 23 s.

Utgivit: Göteborgs nya handels- och sjöfarts-tidning. Gtbg 1850 */g— 1851 2/i ?amt 1851 7A—3%- — Skarpskytten. Gtbg 185 1 23/4—Ve- — Den swenske republikanen i Norra Amerika. Galva, 111., 1856 */7—1857 och Chicago, ' 111,, 1858 jan.—1/7. — Svenska monitoren. S. Paul, Minn., 187P 19/i2—1872 2<76. —Svenska nybyggaren. S. Paul, Minn., 1872 12/9—1873 */v

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden ur kyrkböcker; C:s tidningar; Göteborgs handels-och sjöfartstidning 24 maj 1850; Hemlandet; Svenska amerikanaren 7 nov. 1866 och 29 apr. 1868; B. Lundstedt, Sveriges, period, litteratur, 3 (1902); dens. Svenska,' tidningar och tidskrifter, utg. inom Nord-Amerikas förenta stater (1886);,G. E. Klemming & J. G. Nordin, Sv. böktryckerihistoria 1483 —1883 (1-883); K. Warburg,, Viktor Rydberg, 1 (1900); L. M. V. Örnberg, Sv. slägt:kalender för år 1887 (1886). — Se i övrigt: nekrolog i Minnesota stats tidning 1 dec. 1881, samt om släkten Cronsice': Tungbeckska saml, KB; L. M. V." Örnberg, Svensk slägt-kalender för år 1887.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Svante U Cronsioe (Cronsjoe), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15690, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. M. Stephenson.), hämtad 2021-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15690
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Svante U Cronsioe (Cronsjoe), urn:sbl:15690, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. M. Stephenson.), hämtad 2021-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se