Sven Gudmund Dahl

Född:1833-04-05 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1904-10-23 – Överjärna församling, Stockholms län

Gymnasielärare, Översättare


Band 09 (1931), sida 562.

Meriter

2. Sven Gudmund Dahl, den föregåendes kusin, f. 5 apr. 1833 i Stockholm, d. 23 okt. 1904 i Överjärna församling. Föräldrar: professorn, med. doktorn Sven Abraham Dahl och Inga Brita Wessman. Elev vid Maria 1. elementarläroverk 1841 och vid Stockholms gymnasium 1847; student i Uppsala 10 juni 1851—ht. 1859. Vik. kollega vid Katarina 1. elementarläroverk 3—18 sept. 1859 och vid Jakobs 1. elementarläroverk vt. 1860 (förordn. 20 jan. 1860); e. lärare vid Maria l. elementarläroverk 24 aug. 1860—vt. 1862; vik. kollega därstädes 15 aug. 1862—30 nov. 1863; erhöll ansökningsrätt till kollegabefattningar i Stockholm 3 juli 1863; kollega i tyska, svenska och fysik vid Maria 1. elementarläroverk 13 nov. 1863 (tilltr. 1 dec. 1863); adjunkt i svenska, matematik, historia och geografi vid läroverkets omorganisation till h. latinläroverket å Södermalm ht. 1879; sekreterare i Svenska läraresällskapet 1 okt. 1885—31 aug. 1887; åtnjöt tjänstledighet från ht. 1889; erhöll 16 sept. 1898 avsked från 1 jan. 1899.

Gift 14 febr. 1864 med Edla Matilda Englund, f. 28 aug. 1841, d. 9 apr. 1905, dotter till snickarmästaren Jonas Englund och Kristina Hvass.

Biografi

D. var en skolman av gamla stammen, arbetsam, plikttrogen och studieintresserad. Hans pedagogiska uppfattning var otvivelaktigt främst bestämd av de metoder, som praktiserades inom hans huvudämne, latinet. I icke ringa grad synes han nämligen ha inriktat sig på den mekaniska innötningen av stoffet. Hans befordringsbana hänvisade honom emellertid främst till andra ämnen. I ett av dessa, historien, var hans undervisning livfull och konkret, och hans matematikundervisning var lagd på rätt bog. Men med tiden besvärades han av alltmer nedsatt hörsel. Själv brukade han under sina sista lärareår säga, att han var en ur pojkarnas synpunkt idealisk lärare, då han »varken hörde eller såg». Till sist nödgades han taga tjänstledighet, då det blev honom alldeles omöjligt att upprätthålla disciplinen.

Bekant har D. blivit genom sina utmärkta översättningar av grekiska och romerska författare samt framför allt genom sina noggrant utarbetade matriklar över Sveriges läroverkslärarkår. Åt de sistnämnda skall han ha offrat tid och pengar i en utsträckning, som knappast överensstämde med hans förmögenhetsvillkor. D. efterlämnade en stor boksamling. Han hade uppgjort en värdefull förteckning på svenska, pseudonymer, som rådfrågades av förskare och efter hans död inköptes av K. biblioteket. I yngre dagar var han en verksam medlem av sällskapet S. H. T., och han förblev alltid en gladlynt och jovialisk gurmand, som spridde glädje inom vänkretsen. Han var också en intresserad resenär, som gärna genomströvade olika delar av vårt land, ej sällan till fots. Ibland utsträcktes färderna till utlandet, så till Frankrike 1874 och Bornholm 1898.

Författare

H. Rosengren.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Läroverks-matrikel för år 1874. Sthm 1875. (4), 155, (I:)'s. — Läroverks-matrikel för år 1885. Sthm 1886. VI, 247, (1) s. — Upsala studentbevärings-kompani år 1854. Med biografiska tillägg. Sthm 1889. 1.7. s. — Lärovärks-matrikel för läsåret 1892—1893. Sthm 1894. V, (1), 466 s. — Lärovärks-matrikel för läsåren 1897—1899. Sthm 1900. (4), 696 s. — Redigerat tabellerna till folkskoleinspektörernas berättelser 1864—1866 och 1.86.7—1868.. — Bidrag till tidningar.

Översatt: K. Oppel, Egypten, pyramidernas land. Geogr., hist. och kulturhist. bilder ur Egyptens forntid, dess blomstringsperiod och förfall. Sthm 1863. VIII, 319 s., 10 pl., 1 karta. (Anon.) — C. Sallustius Crispus, Catilinas sammansvärjning samt det jugurthinska kriget. Sthm 1869. (3), 148 s. (Grek. och rom. författare i sv. öfversättning.) [Ny, omarb. uppl. av en tidigare, 1832, utg. övers.] — Cornelius Nepos, Utmärkta fältherrars lefnadslopp. Sthm 1871. VIII, 125, (1) s. (Grek. och rom. författare i sv. öfversättning.) 2: a uppl. Sthm 1881. 112 s. — A. H. Petiscus, Olympen eller Grekernes och romarnes mytologi, jemte egvptiernes, indernes och de fornnordiska folkens gudalära. Bearb. öfvers. fr. tyskan. Sthm 1872. (3), 315, (1) s. 2: a uppl. Sthm 1878. 344 s. — C. Julius Caesar, Galliska kriget. Sthm 1873. XII, 238, (1) s. (Grek. och rom. författare i sv. öfversättning.) 2: a uppl. Sthm 1887. XII, 238 s. 3:e uppl. Sthm 1911. (3), 245 s. — Xenofon, Kyros' fälttåg. Sthm 1876. (8), 222 s. (Grek. och rom. författare i sv. öfversättning.) Stereot. uppl. Sthm 1895. (8), 222 s. — M. Tullius Cicero, Samtalen på Tusculanum. Sthm 1880. 191, (1) s. (Grek. och rom. författare i sv. öfversättning.) — Q. Hora-tius Flaccus, Oden och epoder. Sthm 1883. 88 s. (Grek. och rom. författare i sv. öfversättning.) — Dens., Satirer och bref. Sthm 1887. (3), 175, (1) s. (Grek. och rom. författare i sv. öfversättning.) — M. Fabius Quintilianus, Tionde boken. Lindesberg (tr. Sthm) 1890. 74 s.

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden av lektorerna Frans de Brun och V. Vessberg samt läroverksadjunkten P. A. Fogelberg, Stockholm. — Eckl.-dep. handl. 3 juli 1863, 5 febr. 1869 och 16 sept. 1898 (meritförteckn.), RA._- D:s ovannämnda läroverksmatriklar; Redogörelse för h. latinläroverket å Södermalm läsåret 1898/1899; Tidn. f. Sveriges läroverk 31 okt. 1904.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven Gudmund Dahl, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15782, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Rosengren.), hämtad 2021-03-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15782
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven Gudmund Dahl, urn:sbl:15782, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Rosengren.), hämtad 2021-03-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se