Sven Fredrik Dahlgren

Född:1849-11-05 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1937 – Skara domkyrkoförsamling, Skaraborgs län

Gymnasielärare, Hembygdshistoriker, Kommunalman


Band 09 (1931), sida 703.

Meriter

3. Sven Fredrik Dahlgren, den föregåendes broder, f. 5 nov. 1849 i Stockholm. Elev vid Klara 1. elementarläroverk ht. 1859 och vid Stockholms gymnasium ht. 1863; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 22 maj 1867; student i Uppsala ht. 1867; fil. kand. 13 sept. 1872; disp. 21 maj 1875; fil. doktor 31 maj 1875;.har företagit utländska studieresor till Italien 1877, 1889 och hösten 1905, till Tyskland 1881, 1883, 1886 och 1888, till Österrike 1881, till England 1886 och till Belgien 1886. E. lärare i latin, tyska och modersmålet vid Uppsala h. elementarläroverk ht. 1872; genomgick provår vid Ladugårdslands l. elementarläroverk och vid Stockholms gymnasium 1873—74; vik. lektor i latin och grekiska vid Stockholms gymnasium ht. 1874; e. lärare i latin och franska därstädes ht. 1875—vt. 1880 och i modersmålet, latin och grekiska vid h. latinläroverket å Norrmalm ht. 1880—vt. 1881; lektor i latin och grekiska vid h. allmänna läroverket i Skara 27 nov. 1880 (tillträdde ht. 1881); ledamot av stadsfullmäktige i Skara 1889—98 och 1903—12 (ordförande 1907—12) och var därunder ledamot av kommunala styrelser och kommittéer, bl. a. ang. anläggning och underhåll av gator 7 febr. 1907—21 mars 1908 och ang. stadsingenjörsbefattning m. m. 17 apr. 1909—18 maj 1912; ordförande i,Skaraborgs läns skytteförbund 1893—1903; ledamot av Skaraborgs läns landsting 1894—99 och var därunder bl. a. ledamot av undervisningsutskottet 1896—99 (ordförande 1897—99); ledamot av Skara stads- och landsförsamlingars skolråd 1895— 1907, av Skara stads taxeringsnämnd 1895—1905 och 1907—16 samt av styrelsen för Skaraborgs läns sparbank 1898—1909; ordförande i styrelsen för Skara folkbiblioteksförening 1906—14 och
i styrelsen för Skara folkbibliotek 1914—29 samt i styrelsen för Skara föreläsningsförening 1910—19; erhöll 12 maj 1916 avsked med pension fr. o. m. 1 juli 1916; utredningsman angående Skara landssockens inkorporering med Skara stad 12 juni—sept. 1917. RNO 1895; erhöll Skaraborgs läns skytteförbunds medalj i guld 1906; fil. jubeldoktor 30 maj 1925.

Gift 15 juni 1892 i Skara med Hedvig Augusta Frölich, f. 2 sept. 1862, dotter till majoren Johan Axel Frölich i Skara och Louise Kristina Charlotta Tham.

Biografi

Då D., som växt upp i en ämbetsmannafamilj i Stockholm med traditioner från Värmlands bästa herrgårdskultur, efter mångårig skolverksamhet i huvudstaden kom att hamna vid det gamla småstadsläroverket i Skara med dess rätt bondska gymnasister och fasta men icke i allo goda traditioner, torde ganska mycket ha förefallit honom främmande, och det måste väcka undran, att han kunde bli staden och skolan så trogen, som han blev. Han hörde icke till dem, som omedelbart taga sina lärjungar med storm. Den humor, som han hade i fädernearv och vid tillfälle kunde giva prov på, ville en äldre läraregeneration icke gärna låta komma till synes i klassarbetet. Och för D:s del måste den dämpas därav, att han ända från unga år gjorde sitt trägna arbete under trycket av en överansträngning, som aldrig helt övervunnits. I mycket representerade han därjämte riktningar och åskådningar, som ej kunde undgå att komma i kollision med inrotade vanor och föreställningar. Främmande verkade sålunda hans fordran, att lärjungarna verkligen skulle förstå vad de läste, även om det var latin, eller uppfatta »situationen», som han brukade uttrycka sig. Då han snart visade sig vara en man med inflytande, fick han också gärna bland läroverkets elever bära skulden för anordningar, som ej föllo dessa i smaken. Sina lärjungars aktning och tillgivenhet vann D. emellertid genom sin stränga rättvisa; det talades aldrig om »medhåll» för honom, och det föll knappast någon in, att han skulle ha gynnat en lärjunge av andra skäl än rent sakliga. Denna hans stränga objektivitet gav jämväl en särskild  pondus åt hans uppträdande i kollegiet, den betingade hans ställning i kommunalstyrelsen, och i förening med en ovanlig författningskunskap gjorde den honom till en oöverträfflig konsistorialis.

Sina vetenskapliga intressen har D. aldrig övergivit. Hans författarskap inom klassisk filologi är icke omfattande, men flera skrifter ha varit ganska uppmärksammade, och en sådan som »Högskolan, i Athen» hade säkert förtjänat ett bättre öde än att begravas i ett läroverks-program. För intresserad ungdom var den en upplevelse. Vetenskapligheten följde honom även i de uppdrag, han erhöll av kommunen. Sålunda blev under hans hand utredningen av frågan om Skara landsförsamlings införlivande med staden icke blott en förträfflig redogörelse för de rättsliga och ekonomiska m. fl. synpunkter, som borde anläggas på frågan, utan även en lokalhistorisk utredning, som är ett mönster av grundlighet och akribi. Ett mycket betydande arbete har D. också nedlagt på förarbeten, som komma andra forskare till godo. Så har han utarbetat sorgfälliga register till Skara domkapitels äldre protokoll (K. brev 19 apr. 1918) och även gjort andra excerpt, som bl. a. varit och komma att bli av oskattbart värde för behandlingen av Skara läroverks historia.

Författare

Nat. Beckman.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: De ^Eschyli metaphoris et similitudinibus a re navali deductis commentatio. Sthm 1875. (1), 35 s. (Gradualavh., Upps.) —- De imaginibus jEschyli. 1*. Sthm 1877. (1), 105 s. (Akad. avh., Upps.) — Lucianus och hans tid. Sthm 1881. 4: o 49, (1) s. (Årsredogörelse för högre latinlärov. på Norrmalm för år 1880/81.) — Högskolan i Athen under fjerde århundradet e. Kr. 1*. Sthm 1883. 4: o (1), 48 s. (Årsredogörelse för högre allm. lärov. i Skara för år 1882/83.) — Cosmographia ^Ethici och Itinerarium Antonini. (Ur Kongl. bibliotekets handskriftsamling, 1.) (Ymer, Årg. 5, 1885, s. 178—182). — Om mytologi (ibid., Årg. 7, 1887, s. 67—115). — Forum Romanum (Ny svensk tidskr., Årg. 11, 1899, s. 177—208). — Kvinnans ställning i det forntida Grekland (Dagny, 1894, s. 200—206, 231 — 238). — Skara 1863—1913. Minnesskrift till 50-årsdagen af stadsfullmäktiges i Skara första sammanträde den 10 oktober 1863, enligt stadsfullmäktiges uppdrag utg. Skara 1913. 4: o 95 s., 1 pl. (-{-2 bl. rättelser). — Skaraborgs enskilda bank 1865—1915. Minnesskrift, enligt uppdrag af bankens styrelse utarb. Eskilstuna 1915. 109 s., 12 pl., 5 tab. — Jaquette Du Rietz lasaretts-och fattigförsörjningsinrättning vid Lundsbrunn 1817—1917 jämte Historik öfver Lundsbrunns hälsobrunn och badanstalt. Minnessskrift, enligt uppdrag af styrelsen... utarb. Skara 1917. 149, (2) s, 1 pl. — Utlåtande angående Skara landssockens inkorporering med Skara stad, enligt uppdrag av stadsfullmäktige i Skara utarb. Skara 1918. 76 s. — Skara domkyrkas byggnadshistoria. Upps. 1928. St. 8: o 170 s. (Tills, med A. L. Romdahl; D. har författat avdelningen om nyare tiden, s. 47—170).

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 21 maj 1915 och 12 maj 1916, KA. — S. G. Dahl, Läroverksmatrikel 1897—99 (1900); S. Dahlgren, Skara 1863—1913 (1913); E. Köhlgren & C. G. Tengström, Läroverks- och seminarie-matrikel 1914—1915 (1915); Skara högre allm. läroverks årsberättelse 1915/16.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven Fredrik Dahlgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15815, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nat. Beckman.), hämtad 2024-04-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15815
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven Fredrik Dahlgren, urn:sbl:15815, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nat. Beckman.), hämtad 2024-04-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se