Anders Wilhelm P:son Dahlsten

Född:1836-11-07 – Näshults församling, Jönköpings län
Död:1918-03-04 – USA, Amerikas Förenta Stater (i Lindsborg, Kansas)

Präst


Band 09 (1931), sida 766.

Meriter

Dahlsten, Anders Wilhelm Petersson, f. 7 nov. 1836 i Näshults församling, d. 4 mars 1918 i Lindsborg, Kansas. Föräldrar: jordbrukaren och muraren Peter Jonsson Dahlsten och Anna Maria Jonasdotter. Flyttade med föräldrarna från Näshult till Virserum 1837; studerade i hemmet; anställd som skollärare; elev vid Fjellstedtska skolan i Stockholm 1857; avreste på uppdrag av P. Fjellstedt och på hans bekostnad till Amerika 1859; åtnjöt undervisning i församlingsskolan i Immanuelsförsamlingen i Chicago 1859; studerade vid Illinois state university, Springfield, 1859—60 och vid Augustana seminary i Chicago 1860—61; prästvigd inom Augustanasynoden i Galesburg, II., 9 juni 1861. Pastor vid svenska luterska församlingen i Rockford, 111., 1861—64, i Galesburg 1864—69 och i Fremont och Salemsborg, Kansas, dec. 1869—1874; förste president vid Kansaskonferensen 1870; pastor vid svenska luterska församlingen i Salemsborg 1874—88; tillika direktionssekreterare i Bethany college 1882—87; pastor vid svenska luterska församlingen i Georgetown, Golden, och i Idaho Springs, Col., 1888—92, samt i New Andover, Kansas, 1892—1909; medlem av synodalrådet och Kansaskonferensens verkställande kommitté.

Gift med Vilhelmina Esping.

Biografi

Ehuru D. icke tillhörde Augustanasynodens grundläggare — han prästvigdes året efter dess stiftande — är han en av dess pioniärer. Större delen av sitt liv tillbragte han i nytt land och banade där väg för en intensivare, högre organiserad religiös verksamhet. Som personlighet erinrar han om Erik Norelius, A. P. Montén och Andrew Jackson, vilka ej blott voro präster och predikanter utan även organiserade och ledde de samhällen, där de verkade. Deras uppfostran var trång, och deras erfarenheter av umbäranden och fattigdom, av hårdbearbetade immigranter och andra sekters proselyter gjorde dem intoleranta och dogmatiska. Men på samma gång voro de vänliga, hjälpsamma och offervilliga. Och de förstodo de människor, bland vilka de verkade.

D. var en av de sju svenska studenter, som följde den skandinaviske professorn Lars Esbjörn, då denne i apr. 1860 lämnade Illinois state university vid sin bekanta schism med ledningen. På hösten samma år skrev han in sig i det nygrundade Augustanaseminariet i Chicago. Här kom han helt under inflytande av Esbjörn och Erland Carlsson, som i Sverige voro kända som »läsarpräster», och genomsyrades av strängt lutersk ortodoxi, mättad med pietism. Sedan han 1861 blivit prästvigd och kommit ut i praktisk verksamhet, blev han 1864 anställd som pastor i Galesburg. Bland svenskarna i denna stad väcktes just då genom flitig annonsering och korrespondenser i Hemlandet och Svenska amerikanaren ett livligt intresse för bosättning i Kansas, där järnvägsbolagen sålde jord till låga priser och på fördelaktiga villkor. Sommaren 1868 höll D. ett möte, som beslöt att bilda ett Galesburg colonisation company. En kommitté, av vilken D. blev medlem, sändes till Kansas för att undersöka förhållandena och om möjligt köpa land. Då emissarierna kommo tillbaka, åtföljdes de av en agent för Kansas Pacific railway. De hade förvärvat jord, som nu lottades ut bland bolagsmännen. Sedan bolagets ändamål sålunda var uppfyllt, upplöstes det. Genom sin insats i dess tjänst blev D. en av de främsta upphovsmännen till den svenska bebyggelsen i och omkring Smoky Hill Valley, där Lindsborg snart framträdde som den främsta orten. Själv följde han ej genast med de utflyttande till deras nya hem, men i slutet av år 1869 sändes han av Augustanasynoden för att bilda församlingar i det nya kolonisationsdistriktet. Han höll nu organisationsmöten i Fremont och Salemsborg och utsågs omedelbart till pastor i de nya församlingarna. Först efter en tjuguårig verksamhet i denna trakt flyttade han till nya församlingar. Jämte Olof Olsson, som senare blev president i Augustana college, blev han den, som banade väg för Augustanasynoden i Smoky Hill Valley, ja, i hela Kansas. Under nybyggartiden var det ej nog med de vanliga ämbetsplikterna. Ibland fick D. tjänstgöra även som organist. Ofta gjorde han resor till andra församlingar och nybyggen. Han organiserade sju skoldistrikt, grundade ungdoms- och sångföreningar, övervakade byggandet av- kyrkor. År 1873 skänkte Union Pacific railway på D: s och Olssons initiativ jord till ett barnhem i Fremont. Den nya institutionen, i vilkens styrelse D. ingick, kom också till stånd men förlades slutligen till Mariadahl.

D. fick göra vägrödjarnas vanliga erfarenheter. Då han första gången predikade i Fremont, fanns ännu intet golv i kyrkan. Taket utgjordes av trädgrenar, som lagts över takbjälkarna. Penningar voro ännu sällsynta i nybyggena, och pastorns lön utgick delvis i vete! Men D. levde länge nog för att se de svenska nybyggen, vilkas första uppkomst han främjat, växa ut till välmående samhällen. Sina sista år tillbragte han i tillbakadragenhet i Lindsborg, där hela livet koncentrerades kring Bethany college, en institution, som ägdes och styrdes av den nya konferens i synoden, han varit med om att grundlägga.

Författare

G. M. Stephenson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden av D:s son D. W. Dahlsten; Hemlandet och Svenska amerikanaren, 1867—69, särskilt en artikel av D. i Hemlandet 16 nov. 1869; The beginnings of Augustana college and seminary (My church, Rock Island, 1917); A. Bergin, Lindsborg efter femtio år ('Lindsborg 1919); dens, Anders Wilhelm Dahlsten (Korsbaneret, Rock Island, 1919).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders Wilhelm P:son Dahlsten, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15830, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. M. Stephenson.), hämtad 2019-02-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15830
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders Wilhelm P:son Dahlsten, urn:sbl:15830, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. M. Stephenson.), hämtad 2019-02-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se