Peter Ekman

Född:i början av 1660-talet
Död:1716

Affärsman


Band 13 (1950), sida 60.

Meriter

1. Peter (I) Ekman, säkert f. i början av 1660-talet (tidigast 1663), d. 1716. Föräldrar: handlanden och rådmannen i Vänersborg Daniel Jonsson Ekman och Elisabeth Marcus. Handlande i Vänersborg; borgare där 1684; riksdagsman i borgarståndet vid 1697 års riksdag; konstituerad som e. o. rådman där 11 aug. 1706, men valet överklagades och kasserades av K. M:t 9 nov. s.å.; nämnes 1708 som en av stadens äldste samt 1706 och 1709 som kyrkvärd; rådman där 24 febr. 1710–14; var 1714–15 stadskapten. Ägde sågar vid Lilla Edet, Fuxerna sn (Älvsb.).

G. 6 jan. 1695 i Vänersborg m. Regina Lind, som överlevde honom, dotter av handlanden och rådmannen i Karlstad Erik Lind och Anna Eriksdotter Lideman.

Biografi

Oaktat faderns tidiga affärsverksamhet i Göteborg och gifte där fortsatte sonen som handlande i Vänersborg, där fadern utfört sin huvudgärning. Redan Daniel Jonsson E. hade emellertid drivit t. ex. sin järnexport över Göteborg och i varje fall mot slutet av sitt liv hade P. E. eget kontor också där. Han var en kraftkarl med stridbart lynne, duglig affärsman, av samtida både fruktad och beundrad. I Vänersborg inträffade aug. 1706 det märkliga, att en deputation av borgare hos landshövdingen D. Macklier begärde E. till e. o. rådman, vid sidan av de redan fungerande och emot lag och förordning. Landshövdingen tillmötesgick denna hemställan. E. hade emellertid även starka fiender i staden, bl. a. borgmästaren L. Lechander. Denne, som varit i konflikt med landshövdingen, vågade emellertid ej uppträda direkt. I stället ingavs till rådet i Stockholm i sept. en anmälan, i vilken även E:s bror, rådman Anders E. i Vänersborg, och svåger, rådman Erik Lind där, deltogo med besvär över E:s konstituerande som rådman. K. M:t remitterade klagoskriften till Vänersborg, där sinnena kommo i stark svallning både emot och för E: s sak. K. M.t resolverade den 19 nov. s. å., att E. icke finge tjänstgöra som rådman. Stämningen utvecklade sig emellertid senare därhän, att E. 1708 beskylldes för att i fylleri ha slagit borgmästarinnan Lechander med sitt spanskrör, varpå han avstängts från nattvarden. Tvisten med borgmästaren fortsatte ännu 1709. E: s trätlystnad gick ut också över hans bröder och över svågern Lind, hos vilken han en gång begärde utmätning. Allt detta hindrade icke, att E. fick förtroenden som bl. a. kyrkvärd och slutligen verkligen blev rådman 1710. Enligt 1699 års karta över Vänersborg ägde E. bebyggd tomt vid nuv. Drottninggatan där. Han ägde enligt W. Kruses Trollhättekarta 1714 tre sågar vid Lilla Edet, låg i mycket stora affärer och drev bl. a. omfattande trävaruhandel. E: s affärer voro så vidlyftiga, att han ej fick tillräcklig tid över för rådmanstjänsten utan avgick 1714.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Wilhelm Ekmans släkthistoriska saml. (hos fru Martha Ekman, Gävle). – Vänersborgs kyrkas död- och begravningsbok 1690–1700, utg. av B. Hallberg (1925). – K. G. Cedergren, Ur Vänersborgs stads hävder (1928), s. 236; C -F Corin, Vänersborgs historia, 1 (1944) ; E. Hagelin, Striden om Trollhättefallen (Trollhättan, dess kanal- och kraftverk, 2:1, 1916) ; B. Hallberg, Peter Ekman blir rådman. En kulturbild från Vänersborg år 1708 (1937). – Meddel. av rektorn fil. dr Arne Munthe.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Peter Ekman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15886, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-05-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15886
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Peter Ekman, urn:sbl:15886, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-05-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se