Karl Viktor Konrad Ekstrand

Född:1854-11-12 – Mariefreds församling, Södermanlands län
Död:1918-11-28 – Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län

Lantmätare


Band 13 (1950), sida 175.

Meriter

Karl Viktor Konrad Ekstrand, f. 12 nov. 1854 i Mariefred, d. 28 nov. 1918 i Stockholm (Kungsh.). Föräldrar: kyrkoherden Per Fredrik Emanuel E. och Johanna Matilda Hellström. Mogenhetsex. i Örebro 5 juni 1873; elev vid Teknologiska institutet 1874–77, avgångsex. från väg- och vattenbyggnadsavdeln. där; lantmäterielev 1877–80; lantmätarex. 1881; lantmäteriauskultant 11 febr. 1881–87 med tjänstgöring i Västmanlands, Jönköpings, Skaraborgs, Blekinge och Kopparbergs län; extra storskifteslantmätare i Kopparbergs län 1887–89; vice kommissionslantmätare i samma län 14 april 1892–94 och ånyo 1897–1907; avvittringslantmätare i Västerbottens län 1894–97; vice kommissionslantmätare i Stockholms län 1907–18.

G. 16 april 1889 i Stockholm (Maria) m. Alma Helena Petterson, f. 13 aug. 1859 i Stockholm (Kat.), d. 29 mars 1932 å Stockholms sjukhem (S:t Göran).

Biografi

Viktor E. utförde ett icke ringa praktiskt arbete som lantmätare, men det var på lantmäteriets historiska fält, som han gjorde sin främsta insats. Han hade under sin tjänstgöring bott först i Falun, sedan i Umeå, men då han 1897 flyttade till Stockholm, fick han tillträde till de arkivaliska samlingarna där.

E. började studera sitt yrkes administrativa historia, utgav 1895 en mindre samling rörande storskiftes- och avvittringsverken samt krononybyggen i Nordsverige utgörande fortsättning (serie 4) av liknande tidigare utgivningsarbeten av C. R. Ekström, A. L. van der Hagen och C. G. Edman. E. fortsatte 1901–05 med sina stora »Samlingar i landtmäteri». Första delen innehöll instruktioner och brev 1628–99, de två övriga dels förteckning över lantmäteriförfattningar 1628–1904, dels »Bilder ur landtmätarnes lif». Personhistoriskt kompletterar han detta med matrikelverket »Svenska landtmätare 1628–1900» (1904), ett i sitt slag och för sin tid utmärkt arbete, även om den möderne personhistorikern gärna skulle sett, att uppgifterna omfattat även data. En »Samling af Kungl. Maj:ts utslag i skiftesmål» (1909–10) samt bibliografi över svensk lantmäterilitteratur 1643–1909 (1910) kompletterade, jämte smärre presensmatriklar över lantmäteristaten, E:s historiska verksamhet. När den stora historiken »Svenska lantmäteriet 1628–1928» utkom (1928) konstaterade förordet, att E: s olika verk varit »av synnerligen stort värde» för dess utarbetande. Till E:s litterära verksamhet hörde också hans utgivarskap av »Tidskrift för landtmäteri», där han svarade för årgångarna 1–4 (1909–12). De två första redigerades på uppdrag av Sveriges landtmätareförening, de två senare på eget initiativ. E. var en fiende till byråkrati och kurialstil samt av naturen kritiskt-oppositionellt inställd. Också visar hans i årg. 3 (1911) tryckta bidrag till tidskriftens historia det besvär han haft med sin styrelse. Att han blev skild från redaktörskapet är »en mörk punkt» i lantmäteriets historia, anser O. Nilsson, som skrev nekrologen över E. i samma tidskrift 1918. Numera råder ingen tvekan om E: s märkliga insats i lantmäteriväsendets hävder. – E. var mycket road av musik, ehuru blott som amatör.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om siffrorna i landtinätarnes egobeskrifningar af Tandem. Umeå 1896. 16 s. (Pseud.) – Svenska landtmätare 1628–1900. Biografisk förteckning. Umeå & Upps. 1896–1903 [1904]. XCIII, (1), 349 s., 1 pl.-bl. (Även utg. i sex häften med egoa titelbl.) [Jämte:] Supplement. Stjhm 1912. 74 s. (Bilaga till Tidskr. f. landtmäteri, Årg. 4, 1912.) – Register öfver landtmätare. Upps. 1898. Smal fol. 1 bl., 34 s., 1 bl. (Anon.) – Matrikel öfver landt-mäteristaten i Sverige jämte pensionerade landtmätare. Upprättad i jan. 1898. Ups. 1898. 2 bl., 38 s. – Förteckning öfver landtmäteri-författningar 1628–1904. Sthm 1905. 385, (1) s., 1 pl.-bl. (Samlingar i landtmäteri, Sami. 2.) (Anon.) [Med forts.:] Landtmäteriförfattningar [1905–1911] (Tidskr. f. landtmäteri, Årg. 1,1909, s. 77–88 ; 3,1911, s. 197–200; 4, 1912, s. 49–52). (Anon.) – Matrikel öfver landtinäteristaten. Utg. i juni 1900. Luleå 1909. 29 s. (Tidskr. f. landtmäteri, Årg. 1, 1909) ; Utg. i juni 1910 af Sveriges landtmätareförening. Sthm 1910. 32 s. (ibid., Årg. 2, 1910. Båda även sep.) (Anon.) – Förteckning öfver svensk litteratur i landtmäteri 1643–1909. Sthm 1910. 84 s. (Tidskr. f. landtmäteri, Årg. 2, H. 4.) – Bidrag till tidskriftens [Tidskr. f. landtmäteri] historia (Tidskr. f. landtmäteri, Årg. 3, 1911, s. 216–229). – Från utlandet (Svensk lant-mäteritidskr., 1914, s. 102–107). – Osignerade artiklar i Tidskr. f. landtmäteri.

översatt: Ferd. Meyer, En lantmätares äventyr. Av Paul Reyme. Sthm (tr. Enköping) 1914. 229 s., 1 bl. (Pseud.)

Utgivit: Samling af kongl. bref och författningar angående storskiftes-och afvittringsverken samt krono-nybyggen i rikets norra län. Ser. 4. Umeå 1895. IV, 89 s. — Samlingar i landtmäteri. Sami. 1—3. Sthm. (Anon.) 1. Instruktioner och bref 1628—1699. 1901. (6), 264 s. 2. Se ovan. 3. Bilder ur landtmätarnes lif. 1902. (10), 267 s., 1 pl-bl. — Tidskrift för landtmäteri. [1—2:] På uppdrag af Sveriges landtmätareförening utg. Årg. 1—4, 1909—12. Sthm (1: tr. Umeå). — Samling af Kungl. Maj:ts utslag i skiftesmål. Utg. af Tidskrift för landtmäteri. Mars—Dec. 1909 & 1910. Sthm 19[09—]10. 1 bl., 13, 220 s.; 8, 144 s. (Tidskr. f. landtmäteri, Årg. 1, 1909; 2, 1910; anon.) — J. Olszewski, Byråkratismen. Bearb. från Bureaukratie ... 1904. Med bidrag av svenska författare. Sthm 1916. 236 s.

Källor och litteratur

Katarina kyrkoarkivs födelseböcker, vigselbok f. Maria förs. 1889; dödlista 1918 och 1932, SSA; E:s tryckta skrifter. – O. N[ilsson], [nekrolog Över E.] (Sv. lantmäteritidskr., 1918); Svenska lantmäteriet 1628–1928, 1 (1928) ¦ Sv. teknologföreningen 1861–1936, red. av G. Indebetou & E. Hylander, 1 (1937) – Meddel. av tullöverkontrollör G. Ekstrand.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Karl Viktor Konrad Ekstrand, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15905, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15905
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Karl Viktor Konrad Ekstrand, urn:sbl:15905, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se