Eneskjöld, släktBand 13 (1950), sida 535.

Biografi

Eneskjöld, släkt, härstammar från borgaren i Filipstad Nils Håkansson, vars son generalguvernementskamreraren i Finland Engelbrekt Nilsson år 1653 adlades med namnet Eneskjöld (begr. 1664 i Åbo domkyrka); namnets stavning har varierat (Eneschiöld, Enesköld, Enskiöldh). Hans son översten och chefen för Åbo och Björneborgs läns kavallerireg. Gustaf E. (d. 1719), som deltog i slaget vid Narva, blev tillfångatagen vid Erastfer 1701 och deltog sedan livligt i förhandlingarna om fångutväxling 1703–07. Hösten 1707 sändes G. E. till Novgorod, fick på hedersord resa hem, ankom till Viborg 2 dec. s. å. och fick kvarstanna, då ryske översten Alexander Gordon i febr. 1708 i stället frigavs. Emellertid blev G. E. vid Poltava 1709 åter rysk fånge. Hans sonsons son majoren Carl Constantin E. (f. 1767, d. 1803) var allvarligt komprometterad som  medlem av Anjalaförbundet, fördes fången till Fredrikshov och mottog den 23 aug. 1790 med mycken styrka sin dödsdom; han benådades emellertid och kvarbodde sedan i Stockholm samt blev officer vid Göta livgarde. Hans fars kusin var sjöofficeren Carl Fredric E. (f. 1738, d. 1813). I slaget vid Högland 17 juli 1788 var denne divisionschef och chef å skeppet »Enigheten». Han befordrades för tapperhet till överste s. å. och var chef å skeppet »Fäderneslandet» 1789. I slaget vid Ölands södra udde 26 juli s. å. blev C. F. E., som utmärkte sig, divisionschef efter P. Lilliehorn, när denne vid stridens slut fråntagits befälet. Följande år blev G. F. E. chef å »Lovisa Ulrica» och för Göteborgseskadern. Han var med vid den svåra olyckan, då nämnda skepp jämte många människoliv gick förlorat utanför Vinga den 9 aug. 1790. För underlåtenhet att ha hållit skeppsråd dömdes han till sex månaders suspension. Från 1793 var han konteramiral. Han byggde 1794 i Karlskrona eget hus (nu Blekinge museum). C. F. E. gjorde testamente till sin illegitime son löjtnanten vid Kronobergs reg. Carl Fredrik Skjöld (f. 1802, d. 1863). Medan ätten E. utdog på manssidan i Sverige 1823 och i Finland 1874, fortlever släkten Skjöld.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: a) Om G. E.: Carl Pipers och Carl Gustaf Rehnschiölds koncept... 1709–1715 (Hist. handl., 21, 1011); H. Almquist, Ryska fångar i Sverige och svenska i Ryssland 1701–1709, 1–2 (Karol. förb:s årsb. 1942-43). – b) Om C. C. E.: H. Alrnquist, Anjalamännen på Fredrikshov (Nord. familjeboks månadskrönika, 2,1939) ; E. L. Birck, Fredrikshovsprotokollen som historisk källa (Hist. tidskr. för Finland, 24, 1939). – c) Om C. F. E.: Hedvig Elisabeth Charlotta, Dagbok, 3 (1907) ; Blekingeboken, 22, 1944, s. 145, 148; Hj. Börjeson, Biografiska anteckningar om örlogsflottans officerare 1700–11799 (1942); Göteborgs eskader och örlogsstation 1523–1870, utg. av Försvarsstabens krigslust, avd, (1949); C. Sjöström, Blekingska nationen 1697–1900 (1901), s. 421, 431, 440.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eneskjöld, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16105, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-07-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16105
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eneskjöld, släkt, urn:sbl:16105, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-07-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se