Johan F Bååth

Född:1870-02-19 – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län
Död:1953 – Helsingborgs Maria församling, Skåne län

Borgmästare, Jurist


Band 07 (1927), sida 62.

Meriter

3. Johan Fredrik Bååth, den föregåendes syssling, f. 19 febr. 1870 i Norrköping. Föräldrar: justitierådmannen, fil. magistern Ture Martin Bååth och Karolina Sofia Matilda Tiden. Elev vid Norrköpings h. allmänna läroverk ht. 1880; avlade mogenhetsexamen därstädes 13 juni 1888; student vid Uppsala universitet 30 sept. 1890; avlade preliminärexamen 13 dec. 1890 och hovrätts examen 15 dec. 1894; har, bl. a. med statens resestipendier för domare, företagit ett flertal utländska studieresor. E. o. kammarskrivare i tullverket i Norrköping juni 1888—sept. 1890; auskultant i Göta hovrätt 19 dec. 1894; e. o. notarie därstädes 20 dec. 1894 och i Svea hovrätt 25 jan. 1895; tingsbiträde i Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings härads domsaga samt i Finspångs läns domsaga jan. 1895—okt. 1899; tf. domhavande 14 jan. 1897—1899 sammanlagt åtta och en halv månader och höll därunder sjutton allmänna tingssammanträden; tjänstgjorde vid protokollet i Svea hovrätt 1 okt. 1899—30 sept. 1901; e. o. notarie i Stockholms rådsturätt 3 nov. 1899; v. notarie och biträdande domare därstädes 15 dec. 1899—dec. 1900; tf. fiskal i Svea hovrätt, första gången 1 okt. 1901; adjungerad ledamot därstädes, första gången 9 febr. 1903; redaktör för tidskriften »På skidor» 1903—08; fiskal i hovrätten 31 jan. 1907; tf. revisionssekreterare 22 mars 1907; assessor i hovrätten 31 dec. 1907; hovrättsråd 17 dec. 1909; konstituerad revisionssekreterare s. d.; ledamot av Djursholms ordningsnämnd 1910—11 och av Djursholms idrottsstyrelse 1911; borgmästare i Hälsingborg 15 dec. 1911; inspektor för Hälsingborgs h. allmänna läroverk 12 febr. 1913; ledamot av kommittén för kommunala nybildningar 5 dec. 1913—21 mars 1918; ordförande i Hälsingborgs stads livsmedelsnämnd 1914—20; ordförande i styrelsen för vanföreanstalten i Hälsingborg 12 nov. 1915; krigsdomare från 1916; landstingsman i Malmöhus län 1916—17; ordförande i livsmedelsstyrelsen och jordbruksrådet för Malmöhus läns norra distrikt 1917—20; en av stiftarna av och ordförande i styrelsen för a.-b. Hälsingborgs konserthus 9 juni 1917; ordförande i styrelsen för Hälsingborgs rättshjälpsanstalt 1920; sakkunnig inom justitiedepartementet rörande krigsdomstolars avskaffande i fredstid 28 maj 1920 och ordförande i den för utredningens fullföljande tillsatta krigslagstiftningskommittén 31 aug. 1920—17 okt. 1922; ledamot av fiskerinäringskommittén 10 aug. 1920—31 mars 1922; ordförande i styrelsen för statens tvångsarbetsanstalt för kvinnor samt vårdanstalt för kvinnliga alkoholister i Landskrona 31 dec. 1920; ordförande bland 1922 års krigslagstiftningssakkunniga 15 juni 1922. -31 aug. 1923. RNO 1912; KV02kl 1920; KDD02gr 1926.

Gift 15 dec. 1903 med friherrinnan Jane Elsa Axiane Posse af Säby, f. 9 aug. 1880, dotter till kaptenen i flottan, friherre Konrad Oskar Sperling Posse af Säby.

Biografi

I början av år 1920 offentliggjorde B: i Svensk juristtidning; en uppsats om önskvärdheten av krigsdomstolarnas avskaffande i fredstid. Inlägget väckte betydande uppseende och torde väsentligt hava medverkat till att 1920 års riksdag anhöll om xitredning i frågan. I den kommitté, som föranleddes härav, blev B. ordförande Kommitténs arbete resulterade i ett år 1922 framlagt betänkande, enligt vilket under fredstid rannsakning och dom i militära brottmål skulle läggas under de allmänna domstolarna. Innan detta avgivits, hade B. tillkallats för att inom justitiedepartementet såsom ordförande leda en sakkunnigutredning rörande fullständig omarbetning av krigslagstiftningen med särskilt syfte att humanisera dess bestämmelser. De sakkunniga framlade i aug. 1923 sina lagförslag, som avse en mildring av de gällande stadgandena; strafflagens för krigsmakten, tillämplighet skall inskränkas, sträng arrest (mörkt enrum) borttages, villkorlig straffdom komma till större användning m. m. Varken 1922 eller 1923 års förslag ha emellertid ännu (1926) föranlett ny lagstiftning.

Författare

Åke Holmbäck.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källa: Just.-dep. handl. 15 dec. 1911 (meritförteckn.), RA.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan F Bååth, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16253, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Holmbäck.), hämtad 2024-02-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16253
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan F Bååth, urn:sbl:16253, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Holmbäck.), hämtad 2024-02-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se