Hugo Herman Böcker

Född:1778-04-16 – Göteborgs stad, Västra Götalands län
Död:1823-11-06 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Läkare, Livmedikus


Band 07 (1927), sida 125.

Meriter

Böcker, Hugo Herman, f. 16 apr. 1778 i Göteborg, d. 6 nov. 1823 i Lund. Föräldrar: bataljonspredikanten Karl Kristian Böcker och Birgitta Blomskog. Elev vid Göteborgs trivialskola och gymnasium 1787—96; student i Uppsala 4 okt. 1796;. med. fil. kand. 9 dec. 1801; disp. 10 dec. 1803 (Horti Upsaliensis plantas culta> 1780—1800, p. V; pres. K. P. Thunberg); med. kand. 29 febr. 1804; med. lic. 15 apr. 1805; disp. 30 apr. 1806 (Analysis aquarum Saetraénsium; pres. P. von Afzelius); med. doktor (primus) 13 juni 1806; kir. magister 7 apr. 1808. Ledamot av Collegium medicuni 15 juni 1807; hovmedikus 1810; prosektor vid Karolinska institutet 1811, men tillträdde ej denna befattning; praktiserande läkare i Stockholm från 1812; överläkare vid Serafimerlasarettet 2 dec. 1812; läkare vid K. teatern 1813; erhöll professors titel 11 maj 1814; läkare vid Djurgårdsbrunn 1814; intendent därstädes 12 jan. 1815; uppfördes på tredje förslagsrummet till assessor i sundhetskollegiet 18 nov. 1816; ledamot av Svenska läkaresällskapets stadgekommitté sept. 1818[1]lämnade sina befattningar 1822. — Ogift.

Biografi

B. gjorde i yngre år vidsträckta utrikes resor, varunder lian samlade omfattande, delvis i tryck framlagda erfarenheter på olika områden av läkarvetenskapen. År 1805, innan han vunnit sin medicine doktorsgrad, gjorde han en resa till Ryssland, där han besökte medico-kirurgiska akademien i Petersburg, Vetenskaps-universitetet i Moskva samt andra anstalter, och inlämnade vid hemkomsten till Collegium medicum en utförlig reseberättelse. Efter ett besök i Norge (1807) anträdde han (1808) med understöd av ett kirurgiskt stipendium å 300 rdr en vidsträcktare utrikes resa. Först uppehöll han sig en längre tid i London, där han tjänstgjorde på åtskilliga av de större hospitalen och för övrigt begagnade sig av de förnämsta där boende läkarnas undervisning. År 1811 begav han sig till Paris och därifrån till Italien och tog följande år vägen över Milano, Pavia, Florens och Venedig till Wien; på sistnämnda plats bevistade han — såsom han i ett i Journal för litteraturen och teatern publicerat brev till generaldirektören A. J. Hagströmer berättar — de kliniska medicinska övningarna under hovrådet Hildebrands inseende samt åhörde professor Beers föreläsningar om ögonsjukdomar m. m. Efter hemkomsten förordnades han efter medicinalrådet J. L. Odhelius till överläkare vid Serafimerlasarettet; därjämte ägnade han sig åt enskild praktik, vilken tack vare hans kända skicklighet fick en allt större omfattning, och åt vetenskapligt författarskap, varpå en uppsats om behandlingen av ansiktsrosen (1820) och översättning jämte tillägg av W. Heberdens avhandling om hypokondriska och hysteriska sjukdomar (1822) äro exempel. Hans krafter brötos i förtid av hypokondri, vilken tidvis övergick till sinnessjukdom, och sedan han förgäves sökt bot i Karlsbad 1823, dog han i följd av slaganfall vid endast 44 års ålder. — Brev från B. till J. J. Berzelius finnas i Vetenskapsakademiens bibliotek.

Författare

G. Jacobson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Analysis aquarum Sastraénsium. Upps. 1806. 4: o 2 bl., 14 s. (Diss. pro gradu medico, praes. P. Afzelius, auctor & resp. B.) — Memorial, inlemnadt till Kongl. Collegium medicum (Vetenskapsjournal för läkare och fältskärer, utg. af J. Berzelius & E. Gadelius, Bd 2: H. 1, Sthm 1810, s. 1—27; inneh. medicinska och kirurgiska anmärkningar och rön, gjorda av B. under hans vistelse i England). — 'Utdrag af ett bref. . . till gen.dir. Hagströmer, dat. Wien d. 16 juni 1812' (Journal för litteraturen och theatern, 1812, N:o 179). — Anmärkningar öfwer behandlingen af ansigts-rosen (Erysipelas faciei), uppläste i Swenska läkare-sällskapet d. 14 mars 1820 (Stockholms posten, 1820, N:o 65, 67). — Afhandling om hypo-chondriska och hysteriska sjukdomarna, af William Heberden. Öfversättn. fr. eng.; med tillägg. Sthm 1822. 78 s. — Dessutom uppsatser och översättningar i The Edinburgh medical and surgical journal, Journal de medicine och i Annales de chimie (bl. a. översättn. av J. J. Berzelius, Om bestämda proportioner, 1811).

Källor och litteratur

Källor: Sundhetskollegiets skrivelse till K. M: t 18 nov. 1816 (med B: s meritförteckn.), RA. — B.s tryckta skrifter; Karolinska mediko-kirurgiska institutets historia, 1—3 (1910); J. F. Sacklén, Sveriges läkare-historia, 2: 2 (1824). — Se i övrigt: H. Wachtmeister, Anteckningar och bref från Carl Johanstiden (1915), s. 134.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Tillägg i enlighet med tillägg i tryckta utgåvan, bd 7., 2014-11-28


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hugo Herman Böcker, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16277, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2019-02-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16277
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hugo Herman Böcker, urn:sbl:16277, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2019-02-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se