Caméen, släktBand 07 (1927), sida 234.

Biografi

Caméen, tidigare Camoenius, släkt, härstammande från Jonas i Rangedal (d. 1537), som omkr. 1480 blev kyrkoherde i Älvdalen i Värmland och sedermera antog luterska läran. Han efterföljdes i pastoratet av sonen Ericus Jonae (f. 1483, t 1588) och sonsonen Benedictus Erici (f. 1559, d. 1634), fader till superintendenten i Karlstad Sveno Benedicti Elfdalius Camoenius (se nedan 1), med vilkens söner Daniel, Benedictus och Sven släkten delade sig i olika grenar. Från den äldste av de tre bröderna, A) justitieborgmästaren i Stockholm Daniel Caméen (f. 1625, d. 1692), adlad 12 dec. 1687 med bibehållet namn, härstammar en möjligen i Ryssland fortlevande ätt. En son till honom var kaptenen vid dalregementet Svante C. (f. 1669, stupade 1703 i polska kriget).[1] Den mellersta brodern, B) superintendenten i Karlstad Benedictus Svenonis C. (se nedan 2) blev fader a) till biskopen i Västerås Sven Benedicti C. (se nedan 3), vars barn 14 sept. 1726 blevo adlade Caménsköld men själva slöto sin ätt, och b) till kommerserådet Erland C. (f. 1670, d. 1729), som 6 maj 1720 adlades von Caméen men likaledes själv slöt sin ätt; han hade under en långvarig vistelse i England och Holland förvärvat ingående kännedom om handeln på västra Europa och räknades i sitt kollegium bland de mera framträdande representanterna för den begynnande frihetstidens handels- och industrivänliga näringspolitik. Den tredje av superintendenten Sveno Benedicti Camoenius ovannämnda söner C) Sven Caméen (f. 1658, d. 1708) blev professor i historia vid akademien i Dorpat (sedermera i Pernau) 11 apr. 1689 samt landrichter på Ösel 16 okt. 1701 och v. landshövding därstädes; adlad Caménhielm 7 nov. 1701, slöt han själv sin ätt.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa (ang. Erland von Caméen): E. Ekegård, Studier i svensk handelspolitik under den tidigare frihetstiden (1924), särskilt s. 144.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Tillägg i enlighet med tryckta utgåvan, bd 7. Ang. Svante C, se C. V. Jacobowsky, Svante Caméen. En karolinsk poet (Samlaren, 1924, s. 236—42), 2014-11-28


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Caméen, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16335, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16335
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Caméen, släkt, urn:sbl:16335, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se