Lars Michael Camin

Född:1767-11-03 – Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län
Död:1829-04-18 – Klara församling, Stockholms län

Apotekare


Band 07 (1927), sida 252.

Meriter

Camin, Lars Michael, f. 3 nov. 1767 i Gävle, d. 18 apr. 1829 i Stockholm.[1] Föräldrar: skomakaren i Gävle Anders Camin och Magdalena Törnberg. Elev å apoteket Svanen i Stockholm; provisor å apoteket Korpen; inköpte apoteket Morianen 26 juni 1797; avlade apotekarexamen 3 aug. 1797; amiralitetsapotekare 1797; änkedrottning Sofia Magdalenas hovapotekare 1803; ledamot av apotekarsocietetens direktion 1809; erhöll assessors titel 11 maj 1818; sålde apoteket till akademieapotekaren i Uppsala Karl Carlson 1820; ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1823 och av Allmänna barnhusinrättningens direktion 1825; ledamot av Svenska läkaresällskapet.

Gift 1) 8 okt. 1798 med Margareta Magdalena Nyberg, f. 27 aug. 1770, d. 24 apr. 1803, dotter till urmakaren Johan Nyberg; 2) 28 okt. 1804 med Sofia Katarina Enebom, f. aug. 1779, d. 3 aug. 1808, dotter till överhovpredikanten, kyrkoherden i Leksand, prosten Gustav Enebom.

Biografi

C: s namn har gått till eftervärlden huvudsakligen på grund av hans donationer till Allmänna barnhuset och Strandbergska läkareinrättningen i Stockholm. I sitt testamente förordnade han nämligen, att hans kvarlåtenskap frånsett vissa legat bl. a. till Klara högre lärdomsskola skulle delas mellan de bägge nämnda stiftelserna. De till barnhuset testamenterade medlen bokfördes 1830 till 18,997 rdr b:ko, en donation som var en av de mest betydande, barnhuset erhöll under detta skede, då det i dittills osedvanlig grad riktades med gåvor och testamenten. Barnhuset styrdes från år 1812 av överståthållaren och en honom biträdande direktion, i vilken C. var ledamot. Även åt den Strandbergska läkareinrättningen hade C. tidigare ägnat filantropiskt intresse. År 1812, på kronprinsen Karl Johans födelsedag, utfäste han sig att så länge han innehade apoteket, årligen till läkareinrättningen skänka medikamenter för 100 rdr b: ko. Redan före nämnda år hade han brukat dit lämna medicin från sitt apotek till blott två tredjedelar av det vanliga priset. När 1809 apotekarso-¦cietetens första säkert kända direktion utsågs, blev C. ledamot därav. Till bildandet av societetens kassafond bidrog han med 1,000 rdr b: ko och understödde även dess nyinrättade bibliotek.

Det ovan sagda vittnar om C: s medborgerliga och filantropiska sinnelag. Bilden kan emellertid kompletteras med mera robusta drag, lånade från det egendomliga kvasibiografiska aktstycke, som apotekaren K. A. F. Kjernander år 1847 anonymt utgav under den lätt genomskinliga titeln »Den putslustige apothekaren assessor L. M. Rymins upptåg samt lefnad och lefnadsvanor». Författaren till detta skäligen plumpa och som litterär produkt enkla alster, vilket närmast har karaktären av smädeskrift, hade varit anställd hos C. på Morianen. Kjernander erkänner, att Morianen under C:s ledning var känt för de »bästa och ädlaste droguer», något som även intygas i andra källor, och själv skildras den originelle C. som en grandios och myndig storborgare, då han om morgonen inträder i apoteket, »hållande under vänstra armen den bok, varuti han själv införde dagens konto, och i handen sin hatt, med kullen vänd inåt kroppen, måhända av orsak, att den voluminösa penningbunt, han däruti förvarade, skulle bemärkas. Hatten hade ännu icke fått vidröra hans av den skicklige friseringskonstnären Risberg elegant ordnade, belockade och pudrade huvud. Med högburen panna och avmätta steg trädde han inom skranket av det gebit, där hans minsta vink fordrade ögonblicklig åtlydnad. Vikande åt vänster, fram till fönstret, som vette åt Drottninggatan, med glättig min och vänliga böjningar på huvudet samt artiga åtbörder med den lediga handen hälsade han sina provisorer med en ljuv: 'God morgon, mina herrar!'.» Men allt efter som dagen framskrider, avslöjar sig C. i Kjernanders pamflett som en suput och grälmakare, vilken städse överförfriskar sig och därunder hemfaller till ständiga, med ett ideligt »hva» interfolierade lynnesutbrott. Hur mycket av det personligt nedsättande i detta porträtt bör skrivas på förtalets och smädelsens konto, undandrager sig vår prövning, men obestridligt är skildringens värde som tidsbild, då den tecknar dryckesvanorna inom vissa bättre lottade kretsar under början av Karl Johanstiden.

C. innehade i hörnet av Drottninggatan och Nya Kungsholmsbro-, numera Jakobsgatan egendomen n:o 6 i kvarteret Loen, vilken han inköpte för 25,000 rdr b: ko och på vilken han erhöll fasta, 1813.

Författare

E. Vennberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Just.-rev. utslagshandling 5 sept. 1798 samt collegii medici prot. 1797, RA; fastebrev (konceptregistratur), Stockholms rådhusarkiv;, P. R. Ferlin, Stockholms stad i juridiskt, administrativt, statistiskt och borgerligt hänseende, 1 (1858); fJ. F. Fröléen], Om Stora barnhuset i Stockholm, dess stiftelse donationer, förvaltning m. m. (1843); [K. A. F. Kjernander], Den putslustige apothekaren, assessor L. M. Rymins upptåg samt lefnad och lefnadswanor . . ., saml. och utg. af Krushufvud. .. (1847); J. F. Sacklén, Sveriges apotekarehistoria (1833); A. Levertin & C. F. V. Schimmelpfennig, Sveriges apotekarehistoria. 1 (1910—18).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Felaktiga födelse- och dödsdatum i tryckta utgåvan (se bd 7, s 252), här rättad.2011-09-21

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lars Michael Camin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16341, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Vennberg.), hämtad 2023-05-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16341
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lars Michael Camin, urn:sbl:16341, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Vennberg.), hämtad 2023-05-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se