J Christopher Carlander

Född:1838-03-10 – Hova församling, Skaraborgs län
Död:1926-04-02 – Göteborgs stad, Västra Götalands län

Företagsledare


Band 07 (1927), sida 330.

Meriter

3. Johan Christopher Carlander, broders sonson till C. 1, f. 10 mars 1838 i Hova församling, d. 2 apr. 1926 i Göteborg. Föräldrar: kyrkoherden i Hova, kontraktsprosten Per Olof Carlander och Immanuella Schönherr. Elev vid Skara läroverk ht. 1850—vt. 1856; student i Uppsala 8 sept. 1856; genomgick Rostocks handelsinstitut 1857 —58; anställd å handelskontor utrikes till 1860 och därefter i Göteborg; grundade tillsammans med Johannes Johansson firman Johansson & Carlander 1865; ledamot av handels- och sjöfartsnämnden i Göteborg 1880—1902; biträdande direktör i a.-b. Sjuntorp; ledamot av styrelsen för Svenska ostron-a.-b. 1887 —92; ledamot av styrelsen för Göteborgs handelsinstitut 1890—1904; styrelsesuppleant i Gössäters a.-b. 1890—94 och styrelseledamot i Gössäters bruks a.-b. 18 juni 1894—17 nov. 1898; en av stiftarna av Gamlestadens fabrikers a.-b. 1891 och dess biträdande direktör 15 aug. 1891—31 dec. 1921 samt förste styrelsesuppleant (från 1922) 24 nov. 1921; ledamot av styrelsen för Västergötlands—Göteborgs järnvägs-a.-b. 1896—12 maj 1916 och av styrelsen för Borås— Alvesta järnvägs-a.-b. 29 nov. 1898—29 maj 1916; en av stiftarna av a.-b. Svenska kullagerfabriken 1907 (styrelsesuppleant från 16 febr. 1907) och av a.-b. S. A. des roulements ä billes suédois S. K. F. 1914; ledamot av styrelsen för Carlanderska sjukhemmet från 1916. RVO 1899; RNO 1906; KV02kl 1911.

Gift 3 nov. 1868 med Isabella Vilhelmina Bourn, f. 11 juni 1845, d. 15 febr. 1927, dotter till grosshandlaren Anders Bourn i Göteborg.

Biografi

Efter avlagd studentexamen i Uppsala 1856 sändes den unge C. till utlandet för att där fortsätta sina studier och utbilda sig för den merkantila banan. Uppenbarligen hade han utpräglad praktisk och ekonomisk läggning, eftersom han — fastän prästson — slog in på en sådan väg. Han genomgick till en början handelsinstitutet i Rostock och hade under flera år anställning på kontor, först i utlandet och sedan i Göteborg till år 1865, då han tillsammans med en kompanjon grundade handelsfirman Johansson & Carlander. Det var åt textilbranschen, som C. från början ägnade sin verksamhet, och den nya firman hade bildats för handel i parti och minut med vävnader av olika slag. Firmans affärsverksamhet växte år för år, och snart kände dess innehavare ett behov att själva tillverka de varor, de handlade med. På 1870-talet blevo de också delägare i ett bomullsspinneri i Mölndal, och då 1880 Rosenlunds spinneri a.-b. upphörde med sin verksamhet, inköpte firman Johansson & Carlander dess fabrik i Gamlestaden. Sedan dess utvidgades firmans verksamhet alltmer, och vid dess fabriker kommo alla den nyare tidens tekniska hjälpmedel till användning. Anläggningen omfattar nu bomullsspinneri, väveri, färgeri och appretur-verk samt en för den närboende kustbefolkningen särskilt värdefull fisknätfabrik. Tillverkningsvärdet för år uppgår till omkr. 6 millioner kronor, aktiekapitalet är 10 millioner, och vid fabriken sysselsättas över 1,300 arbetare. Under årens lopp ha Gamlestadsfabrikaten erhållit en mängd prisbelöningar, och både inom och utom vårt land åtnjuta de ett stort anseende. Dess bomullsvävnader med Hercules' välkända fabriksmärke äro överallt högt uppskattade. Då Gamlestadens fabriks a.-b. år 1891 bildades för fabriksrörelsens övertagande, blev C. den ene av bolagets tvenne direktörer och kvarstod såsom sådan till år 1921.

I början av 1900-talet var vid Gamlestadsfabrikerna anställd en uppfinningsrik driftsingenjör Sv. Wingqvist, som där började sina experiment att söka minska slitningen i textilmaskinerna, där friktionsförlusten är särskilt märkbar. Hans stora uppfinning bestod i ett självreglerande, dubbelradigt kullager, som i högre grad än andra dylika typer ägde förmågan att inställa sig efter axelns snedställningar. När för utnyttjande av den nya uppfinningen a.-b. Svenska kullagerfabriken 1907 bildades med Gamlestadens fabrikers a.-b. såsom huvudintressent, var C. en av grundarna av detta bolag, som sedan hastigt utvecklat sig till en storartad och världsomfattande rörelse. Aktiekapitalet uppgår nu till 92 millioner kronor och bolaget äger fabriker i Amerika, England, Frankrike, Tyskland och Ryssland samt har upprättat! filialer och nederlag i alla kulturländer, så att bolagets kontor för närvarande uppgå till nittioen stycken. Antalet i bolagets tjänst inom Sverige anställda personer är över 4,000.

Även i Göteborgs stads kommunala angelägenheter togs C: s arbetsförmåga och intresse i anspråk genom medlemskap i flera styrelser, särskilt sådana, som hade milda stiftelser om hand, för vilka C. speciellt intresserade sig och till vilka han gjort åtskilliga donationer. Den största, av dessa, vilken kommer att länge bevara C: s namn inom Göteborgs samhälle, gäller en ny sjukvårdsanstalt, likartad med Sofiahemmet i Stockholm. Med sitt höga torn reser sig nu byggnaden över omgivningen vid Getebergsäng, där den ligger på en kulle intill Södra vägen. Inrättningen är utrustad med alla moderna sjukvårdsanordningar. Det till sjukhemmet donerade kapitalet uppgår till nära fyra millioner kr., vartill även sonen Axel bidragit. Det »Carlanderska sjukhemmet», som invigdes 10 mars 1927, utgör ett värdigt och gediget minnesmärke över den idoge mannens framgångsrika livsverksamhet.

Författare

R. Röding.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

 

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J Christopher Carlander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16376, Svenskt biografiskt lexikon (art av R. Röding.), hämtad 2024-04-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16376
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J Christopher Carlander, urn:sbl:16376, Svenskt biografiskt lexikon (art av R. Röding.), hämtad 2024-04-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se