Caroc, släktBand 07 (1927), sida 605.

Biografi

C ar o c, pommersk släkt, av vilken tvenne medlemmar, far och son, under svenska väldets tid efter varandra beklätt landsyn dicusbefattningen hos de vorpommerska ständerna. Som titeln anger, var denne ämbetsman ständernas sekreterare och juridiska rådgivare, i vilken egenskap han hade att uppsätta deras skrivelser, föra protokollet hos ridderskapet och vårda ridderskapets arkiv. Den äldre av de båda syndici, Alexander C. (f. 1643, d. 1711), som var prästson från Lassau i Vor-Pommern, blev efter studier vid flera universitet och vidsträckta resor 1674 e. o. och 1678 ordinarie professor i juridik vid universitetet i Greifswald samt erhöll tillika ett assessorat vid hovrätten i Greifswald och landsyndicusämbetet. Som skriftställare har han framträtt med ett antal smärre juridiska skrifter. I sin egenskap av landsyndicus företrädde han upprepade gånger sina principaler i Stockholm och tillvaratog även sina egna intressen, särskilt i åtskilliga tvister med kollegerna vid Greifs-walds universitet, som synas ha ansett, att hans arbete och intresse genom syndikatet alltför mycket drogos från professuren. År 1704 nödgades han avstå från sin lärarbefattning vid universitetet. Under reduktionstiden ansågs han på ett mycket verksamt sätt understödja den pommerska adelns försök att motarbeta godsindragningen. — Mera känd än Alexander C. är hans son Georg Adolf C. (f. 1679, d. omkr. 1730), vilken efter studier i Greifswald och Tübingen blev juris doktor vid sistnämnda universitet 1704 och juris adjunkt vid universitetet i Greifswald 1705 samt 1711 efterträdde fadern som landsyndicus. I sistnämnda egenskap var han medlem av den deputation till Stockholm, som deltog i de betydelsefulla förhandlingarna under 1723 års riksdag rörande landets återupprättande efter krigsårens lidanden. Han torde sålunda ha ägt en betydande andel i utverkandet av resolutionerna på ständernas gemensamma och särskilda ansökningar i febr. 1724, vilka sammanfattade resultatet av de föregående överläggningarna och i mycket blevo grundläggande för den följande utvecklingen. Särskilt brukar det framhållas, att det var C., som gav det första utkastet till en för ridderskapet fördelaktig ordning vid avlösandet av godsens under kriget iråkade skulder. — Redan under sin adjunktstid ådagalade Georg Adolf C. i sina föreläsningar djupa kunskaper i folkrätt och pommersk länsrätt och vann snart anseende som juridisk och historisk skriftställare. Han intager sålunda ett aktat rum bland de lärde, som under 1700-talet genom samlingar och bearbetningar lade grunden till en mångsidig kännedom om Pommerns endast så småningom utbildade, aldrig kodifierade författning och rätt. Bland C:s hithörande arbeten namnes särskilt hans »Specimen introductionis in notitiam Pomeranias suecicse» (1710), en närmast för den akademiska undervisningen avsedd lärobok, som ofta åberopas. Anmärkningsvärda äro även »Commentatio academica de Svecorum in Pomeraniam, cum primis citeriorem, meritis» (1710), som präglas av lojalitet mot den svenska, på en gång verksamma och milda styrelsen, samt en intressant »Begrtindete deduction von land-ständen, derselben befugnissen, pflichten und rechten...», vilken C. 1718 anonymt utgav som svar på ett angrepp på ständerväsendet. I det sistnämnda arbetet klagar han över att landständerna i många länder, där enväldet segrat, utropas som idel »unmitze und uberflussige dingen» men fritager å andra sidan sig själv från alla monarkomachiska, aristokratiska och demokratiska principer. I motsats mot ytterlighetspartierna av olika färg prisar han den modererade eller tempererade monarkien, vars väsen säges bestå däruti, att landständernas rättigheter lämnas okränkta. I enlighet med sin ställning som ständernas förtroendeman hyllar han den dualistiska ständerstaten, vars traditionsmättade idyll konkret och verkningsfullt kontrasteras särskilt mot den monarkiska monismens påstådda överlägsna effektivitet. Georg Adolf C: s krafter brötos i förtid genom en sinnessjukdom, som ansågs vara följden av överansträngning. En stor del av hans produktion kom därför att stanna i handskrift, däribland en »Methodischer und umständlicher bericht vom jetzigen staat des schwedischen Pommerlandes und fürstenthums Rügen», ett verk, som enligt T. H. Gadebuscli genom sin grundlighet förtjänar det stora anseende, det alltjämt åtnjutit hos eftervärlden. — Georg Adolfs C: s skriftliga kvarlåtenskap tillhör Greifswalds universitetsbibliotek.

Författare

B. BOËTHIUS.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Skrivelser från Alexander och Georg Adolf C., Pomeranica, RA; J. Chr. Adelung, Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinen Gelehrten-Lexicon, 2 (1787); Allgemeine deutsche Biographie, 4 (1876); G. von Essen, Alienationer och reduktioner i f. d. svenska Pommern (1900); T. H. Gadebusch, Pommersche Staatskunde, 1 (1786); Chr. G. Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon, 1 (1750); J. G. L. Kosegarten, Geschichte der Universität Greifswald, 1 (1857); O. Malmström, Nils Bielke såsom generalguvernör i Pommern 1687—1697 (1896), s. 103; Th. Pyl, Dr j. u. Augustin Balthasars. .. Leben und Schriften (Pommersche Geschichtsdenkmäler. 5 1875); M. Wehrman, Geschichte von Pommern, 2 (1906).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Caroc, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16458, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. BOËTHIUS.), hämtad 2019-02-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16458
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Caroc, släkt, urn:sbl:16458, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. BOËTHIUS.), hämtad 2019-02-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se