Carlo Carove

Död:1697

Stuckatör


Band 07 (1927), sida 607.

Meriter

Carlo Carove, d. 1697. Stuckatör av italiensk börd, verksam i Sverige från 1666 till sin död. Gift med Katarina---

Biografi

Som ledande konstnär på sitt område vid tidens monumentalarkitektur och som representant för barockens rika konst kom C. att få ett mycket stort inflytande i vårt land. Han var starkt påverkad av Lepautre, och hans verk äro i sin pompösa uppbyggnad franskt betonade. Mest känd är C. för sina arbeten på Hedvig Eleonoras Drottningholm, vid vilket han förblev knuten under hela sin svenska tid. Redan 1667 påbörjade han där ett av sina viktigaste arbeten, det rika och pompösa stucktaket i slottets stora trappa, vilket arbete avslutades 1674. Men samtidigt och senare var han även verksam på andra ställen i slottet. Så förfärdigade han 1671 den eleganta taklisten till övre galleriet därstädes och fullbordade de två närmaste åren Drabantsalarnas dekorering; 1679, 1680—81 och 1694 utförde han diverse arbeten till olika rum. Särskilt en del praktfulla spislar härröra från hans hand. C. var även »fontänör» eller »vattenkonstnär» och anställdes 1690 i denna egenskap fast vid Drottningholm med 700 dlr smt och fri bostad. Bevarade notiser visa, att han sedan arbetat på trädgårdens vattenkonster. Omkring 1675 utförde C. för drottningens räkning några tak på Jakobsdal (Ulriksdal).

Även av de byggnadsintresserade stormännen anlitades C. flitigt ända från sin ankomst till Sverige. Till hans mest praktfulla arbeten hör utsmyckningen av Lars Kaggs gravkor vid Flöda kyrka i Södermanland (1667). Detta verk, som är signerat av C, är kanske det främsta vittnesbörd vi äga om den italienske mästarens konstnärliga fantasi och eleganta förmåga, som särskilt tar sig ett uttryck i den måttfulla och starkt konstnärliga kompositionen. Det vapen- och kartuschförsedda taket samt de i nischer uppställda stora statyerna i detta gravkor stå harmoniskt och säkert mot varandra och bilda en enhet, som gör det lilla kapellet till en av de vackraste barockskapelserna i Sverige. Antagligen har C. även utfört taket i det Stjernsköldska gravkoret i Gillberga i samma landskap, vilket starkt erinrar om det i Flöda. Den store konstmecenaten Magnus Gabriel De la Gardie anlitade gärna C. Redan 1670 arbetade denne vid restaureringen av gravkapellen i Värnhems kyrka. Vidare har han varit verksam vid Vängarn och Kägleholm, och 1675 finna vi honom i De la Gardies tjänst på Karlberg. Följande år arbetade han åt riksrådet Gustav Soop på Mälsåkers slott. Samtidigt fullbordade han troligen det underbara badrummet på Eriksbergs slott för greve Kristoffer Gyllenstiernas räkning. I Stockholm finnas jämväl verk av honom, så tak i nuvarande Stora Nygatan 30, i Frimurarehuset (Seved Bååts palats) m. m. Arbeten av C:s hand äro antagligen att finna även på Sjöö slott i Uppland, på Finspång i Östergötland, i Bondeska gravkoret i Spånga samt möjligen i Uppsala slott. Mot slutet av sitt liv fick C. utföra en del arbeten i Stockholms slott, så t. ex. stucktaket i det nya slottskapellet. Med all rätt sattes C. mycket högt av sin samtid. I Nikodemus Tessin d. ä. ägde han en gynnare, som i hög grad lät honom komma till sin rätt och gav honom tillfälle till självständigt konstnärligt arbete. — Riksarkivet förvarar brev från C. till Magnus Gabriel De la Gardie samt en ansökan till Hedvig Eleonora från hans änka Katarina om begravningshjälp.

Författare

Arvid JuliusSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: J. Bottiger, Hedvig Eleonoras Drottningholm (1897); A. Hahr, De svenska kungliga lustslotten (1903); A. Romdahl & J. Roosval, Svensk konsthistoria (1913); G. Upmark, Seved Bååts palats i Stockholm (S:t Eriks årsbok, 1905); N. G. Wollin, Drottningholms lustträdgård och park (1927).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carlo Carove, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16463, Svenskt biografiskt lexikon (art av Arvid Julius), hämtad 2022-05-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16463
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carlo Carove, urn:sbl:16463, Svenskt biografiskt lexikon (art av Arvid Julius), hämtad 2022-05-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se