Eric Cederbourg

Född: – Göteborgs stad, Västra Götalands län
Död:1758

Rådman, Topografisk författare


Band 07 (1927), sida 768.

Meriter

Eric Cederbourg, f. i Göteborg, d. under förra halvåret 1758 (ej 17591). Son till handelsmannen Anders Germundson. Elev vid Göteborgs katedralskola och gymnasium; inskrevs med namnet Cederberg vid Uppsala universitet 28 aug. 1699 och med namnet Cederborg i Göteborgs nations matrikel 24 nov. 1699; studerade lagfarenhet till 1705. Sökte som studenten E. Cederbourg utan framgång en notariatsyssla vid rådhusrätten i Göteborg 31 jan. 1707; auskulterade i Göta hovrätt och vid rådhusrätten i Göteborg; valdes av borgerskapet i nämnda stad till litterat rådman 1709; tillika preses vid kämnärsrätten i Göteborg 1711 och ordinarie preses 1718, vilken syssla han, utom under år 1719, då kämnärsrätten var indragen, bestred till sin död; uppförd på förslag till borgmästare i Göteborg dec. 1719 och juni 1746.

Gift 1) med Maria Svedmark (enligt bouppteckning 14 dec. 1719 »död för en tid sedan»), dotter till Mattias Hansson och syster till borgmästaren i Göteborg Johan Svedmark; 2) med Katarina Hammarhjelm (ej Mannerhielm!), f. 1 jan. 1680, änka efter landssekreteraren Håkan Rydingstierna.

Biografi

Det var ej på ämbetsbanan, C. vann sin namnkunnighet. När det år 1716 var fråga om val till »äldste» inom justitiekollegiet, ansågs han ej vara nog kvalificerad, och under åren 1719—50 sökte han vid samtliga vakanser ehuru alltid förgäves borgmästarsyssla i sin stad. Hans berömmelse vilar uteslutande på hans år 1739 utkomna beskrivning över Göteborg, vilken får betraktas som den första utförliga skildringen av denna stad. H. E. Setthelius' år 1715 i Uppsala ventilerade latinska disputation, vilken 1927 utgivits på svenska i begränsad upplaga, förtjänar nämligen lika litet denna beteckning som stadssekreteraren Sigfrid Sirenius' på magistratens vägnar utarbetade, tämligen värdelösa opus »Kort berättelse ang. Götheborgs stad» (handskr., dat. 6 maj 1737 i Göteborgs rådhusarkiv, en avskrift, sign. N. 1004 i Uppsala universitetsbibliotek). C:s skrift ingavs 21 dec. 1737 till censurering hos censor librorum Gustav Benzelstierna, vilken i maj följande år återsände den med påminnelse »bland annat i synnerhet, att ingen ritning skulle utgivas på fästningsverken. Item, att dedikationen till H. M:t drottningen borde ändras för någre otjänlige däruti innehållne orde-sätt skull». Man måste fråga sig, om dedikationen innehållit ännu devotare uttryck än de nu befintliga. Sedan C. fått sitt imprimatur, anhöll han enligt magistratens protokoll 17 juni 1738 under åberopande av att han saknade medel till bokens tryckning »om rekommendation hos höglovliga borgerskapet att vinna förbättring av stadens medel, vilket magistraten förmodade, att borger-skapets deputerade i anseende till den heder, som det omförmälda verket denna staden tillbringandes varder, lära finnas benägne att bidraga vad görligt är». Någon hjälp fick dock C. ej, ty i en odaterad supplik, exhiberad på Göteborgs rådhus 22 dec. 1758, klagar hans änka, Katarina Hammarhjelm, att han till »avtryckande» av de 2,000 exemplar, vari boken upplagts, ej blivit »med en enda styver hugnad». Vidare upplyses i samma aktstycke, att vid den strax efter rådmannens död timade »stora eldsvådan» (i juni 1758?) flera exemplar av boken gått förlorade.

C: s »korta beskrivning», där han »sökt att giva ljus i de saker, som kunna tjäna till denna stadsens heder och beröm», har ett betydande värde för stadens historia, trots den »brist av tillgång på de därtill hörande bevis och dokumenter, som en olyckelig vådeld 1690 detta stadsens archivum övergått), såsom förf. uttrycker sig. Boken är resultatet av stor flit och omsorgsfullt studium, om ock rätt ojämn i dispositionen. Så är den synnerligen utförlig beträffande fästningsverken men desto mer summarisk på andra områden. Dess förnämsta fel, en torr och långrandig omständlighet, framträder redan på titelbladet. Dock är det måhända ej fullt rättvist, då den livfulle författaren till »Berättelser ur Göteborgs historia», som underkastar C: s bok en ingående kritisk granskning, framhäver dess formella ofullkomligheter genom en jämförelse med Karl von Linnés »Resor».

Författare

S. Aberstén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: En kort beskrifning öfwer den wid wästra hafwet belägna, wäl bekanta och mycket berömliga siö-, handel- och stapulstaden Götheborg. Utur åtskillige trowärdige historie-böcker, gamla bref. . . sam-manletad. Gtbg 1739. 4: o 4 bl., 231, (5) s., 1 karta, 4 pl. (Även utg. i facsimileuppl., Leipz. 1920.) — Anteckningar ur rådman Eric Cederbourgs beskrifning öfver Göteborg, utg. år 1739, jemte bihang, innehållande upplysningar dertill samt kronologisk förteckning. [Utg. af H. G. Hemning.] Gtbg 1864. 148 s.

Källor och litteratur

Källor: Landshövdingens i Göteborg und. skrivelse 3 jan 1720, 26 apr. och 21 juni 1746 (meritförteckn.) samt biographica, RA; meddelanden av tullkontrollör E. Långström enligt excerpt ur Göteborgs radhusarkiv; Uppsala universitets matrikel, 1 (1900-1911); G. Benzelstierna Censorsjournal 1737-1746 utg af L. Bygden & E. Lewenhaupt (1884-85); W. Berg, Goteborgs släkter (hdskr., Göteborgs stadsbibliotek); Ff. Fröding, Berättelser ur Göte- borgs historia under frihetstiden (1919).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eric Cederbourg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16543, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Aberstén.), hämtad 2023-01-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16543
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eric Cederbourg, urn:sbl:16543, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Aberstén.), hämtad 2023-01-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se