Georg Henning Ecklef

Född:1671-10-03 – Danmark (i Tönder)
Död:1732-12-04 – Tyskland (i Kiel)

Holstein-Gottorpskt etatsråd


Band 12 (1949), sida 43.

Meriter

1. Georg Henning Ecklef, f. 3 okt. 1671 i Tönder, Slesvig, d. 4 dec, 1732 i Kiel. Föräldrar: häradsfogden i Tönder Henrik Eckleff och Catharina Trinick. Inskriven vid univ. i Kiel 17 jan. 1682; krigssekr. i holstein-gottorpsk tjänst; kassör och räkenskapsförare vid den goertzska finansförvaltningen i Sverige 1716–18; kvarhållen i Sverige 1719–27 för revision av sin förvaltning under denna period; holstein-gottorpskt etatsråd 1728.

G. 29 april 1722 i Stockholm (Hovf.) m. Ingeborg von Stenhagen, dp 27 okt. 1688 där, begravd 2 juni 1764 där (Tysk.), dotter av hovintendenten Carl Müller Stenhagen, adl. von Stenhagen, och Anna Peringer (syster till K. sekr. Gustaf Lillieblad och kanslirådet Johan Peringskiöld).

Biografi

Om E: s liv före hans inträde i svensk tjänst är föga bekant. Själv synes E. ej ha saknat förmögenhet; han uppgives sålunda ha haft en egendom i Slesvig. Som ett slags erkännande av hans duglighet måste det nog anses, att han fick en framskjuten plats bland de holsteinare, som i början av 1716 anställdes vid den goertzska finansförvaltningen i Sverige. E. intog en ställning, som knappast någon underordnad svensk ämbetsman varken före eller efter honom innehaft. Att, som man vanligtvis gjort, kalla honom kassör vid Upphandlingsdeputationen, torde icke vara fullt korrekt. Kassaförvaltningen, vid vilken E. var anställd, lydde nämligen under Goertz ensam eller i hans frånvaro under hans vikarie, G. von Dernath (se denne). Allteftersom praktiskt taget alla rikets inkomster ställdes till Goertz' disposition, växte E: s arbetsbörda, och han fick snart eget kontor med en personal, som till stor del bestod av hans egna landsmän. Lika litet som Goertz var E. svensk undersåte, ed till konungen eller kronan avlade han aldrig och fick aldrig någon K. fullmakt. Han skulle efter sina båda förmäns skriftliga eller muntliga order utbetala medlen och kontrasignera deras kvitton och anvisningar på kontanter eller varor. Han skulle även föra räkenskaperna, vilka enligt Goertz' instruktioner icke uppsattes på det i Sverige vanliga sättet. Med rätta konstaterade man efter Goertz' fall, att E. icke kunde betraktas som en »persona publica» utan måste anses som Goertz' »particulier betient». Faktum är i varje fall, att under 1716–18 sammanlagt nära 80 millioner dlr smt i redbart mynt, obligationer, sedlar av olika slag och mynttecken passerade genom hans händer. Utan att egentligen missbruka sin ställning visste E. att tillgodose sina egna intressen vid flera tillfällen, bland annat vid omsättning av obligationer. Som arbetschef säges han ha varit mindre omtyckt på grund av sitt myckna kommenderande. Till skillnad från sina förmän vistades han ständigt i huvudstaden,

Det väl förberedda slag, som hessiska partiet efter Karl XII:s död riktade mot sina holsteinska antagonister, drabbade även E., som 5 dec. 1718 arresterades jämte alla sina i Stockholm varande landsmän. I hessamas propaganda samt under förhören med E. inför den över Goertz och hans medhjälpare 1719 tillsatta kommissionen insinuerades mer eller mindre öppet, att E. gjort sig skyldig till förskingring av kronans medel, men dessa anklagelser kunde aldrig bestyrkas, trots att E. till och med hotades med tortyr. Han hölls dock i fängsligt förvar 2 1/2 år och fick först 1727 tillstånd att lämna Sverige. Efter Goertz' avrättning 1719 och von Dernaths avresa från Sverige 1721 var E. nämligen den ende, som hade någon närmare kännedom om och möjlighet att överblicka den invecklade goertzska finansförvaltningens alla detaljer, om vilka den segrande byråkratien var högst ofullständigt underrättad. Han måste därför biträda den över Upphandlingsdeputationens förvaltning 1719 tillsatta kommissionen med dess revisionsarbete. För E: s egen del blev resultatet tillfredsställande. Han förklarades av ständerna vid 1726–27 års riksdag fri från allt ansvar för kassaförvaltningen, eftersom han endast var att betrakta som Goertz' ombud utan egen beslutanderätt, och tillerkändes en gratifikation på 6,000 dlr smt som erkänsla för sitt arbete med revisionen. Påstötningar från holsteinskt håll ha måhända medverkat till denna för E. gynnsamma utgång. Han kunde 1727 lämna Sverige och återvända till Holstein. Av hertig Karl Fredrik, som – säkerligen av politiska skäl – 1719 avskedat honom ur sin tjänst, blev han nu väl mottagen. Han utnämndes till etatsråd och bodde under sina få återstående levnadsår i Kiel.

Författare

Gösta Lindeberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Upphandlingsdeputationens arkiv, Görtzska saml., Kommissionens över upphandlingsdeputationen handl., i RA; Protokoller öfver den på K. M:ts befallning av d. 11 dec. 1718 verkstälde inventering af penningar, bref och akter hos holsteinske sekreteraren G. H. Eckleff, KB (sign. D 838). – Riksdagen i Stockholm år 1719. Med ett bih. ... hörande till actionen emot baron v. Görtz [utg. af P. G. Cederschjöld] (Sv. riksdagarne imellan åren 1719 och 1772, 1*, 1825); Sv. riksdagsakter, Ser. 2, 1719–1800, 1–3 (1909–31). – G. Lindeberg, Några politiska visor mot Görtz (Karol. förb. årsbok 1936); dens., Svensk ekonomisk politik under den görtzska perioden (1941); [F. Mo-ser], Rettung der Ehre und Unschuld des ... Georg Heinrichs, Freyherrn von Schlitz, genannt von Goerz (1776); T. Rudbeck. Kanslirådet Karl Fredrik Eckleff (1930).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Georg Henning Ecklef, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16580, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Lindeberg.), hämtad 2023-02-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16580
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Georg Henning Ecklef, urn:sbl:16580, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Lindeberg.), hämtad 2023-02-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se