Ehrenborg(h), släktBand 12 (1949), sida 233.

Biografi

Ehrenborg (Ehrenborgh), släkt, urspr. från Jylland. Den där födde Jens Mikkelsen (vars fader uppgives ha varit tingsfogden Mikkel Sorensen) uppges själv ha varit räntmästare hos. Kristian IV. J. M. fick ekonomiska intressen i Skåne, där han först lånade pengar till bröderna Frans och Patrik Dumbar mot pant i Spannarp (Ausås sn, Krist.). I maj 1658 avlade J. M. med tvekan ed till svenska regeringen. Sedan panten i Spannarp inlösts av Jacob Grubbe 1663, fick J. M. tillåtelse att kvarbliva i Skåne, där han småningom tillöste sig godset Hovdala (Brönnestads sn, Krist.) vid Finjasjön av Christofer Gedde och Lave Bille. Sedan Jens Mikkelsen (Jöns Michelsson) blivit kommissarie vid skattläggningen i Skåne 1670, adlades han 1687 med namnet Ehrenborg (f. 1621, d. 1690). Äldste sonen Richard Gjedde E. (f. 1655, d. 1700) blev, efter en tioårig utrikesvistelse i Holland, Frankrike och England 1674–84, e. o. juris professor vid det nyinrättade universitetet, i Lund 1687 och ordinarie 1696 samt dess rektor 1699; hans gren utdog på manssidan 1780. Från J. M. E:s yngre son kyrkoinspektoren Michael E. (f. 1659, d. 1722) härstammar den nuvarande ätten, som alltjämt innehar Hovdala gods som fideikommiss. M. Ers son ryttmästaren Casper E. (f. 1700, d. 1769) är också stamfader för samtliga senare grenar. Casper E. hade på Hovdala ett stuteri av för sin tid hög kvalitet. Av Casper Ers söner, bröderna, majoren Jöns E. (f. 1734, d. 1794) och kaptenen Johan Daniel E. (f. 1744, d. 1815), var den förre fader till justitieombudsmannen Casper Isaac Michael E. (E. 2), medan J.D.E. var fader till presidenten Casper Wilhelm Michael E., som 1817 blev friherre (enligt 37 § RF) med namnet Ehrenborgh (E. 1). Den. friherrliga linjen utgick på manssidan 1930. Justitieombudsmannen Casper I. M. E. var g. m. författarinnan Anna Fredrika E., född Carlqvist (E. 3). Bland deras barn märkas ena dottern, författarinnan friherrinnan Elisabeth (Betty) Catharina Posse, född E. (f. 1818, d. 1880; se Posse), och ena sonen, Richard Michael E. (f. 1821, d. 1887), som blev fil. doktor i Uppsala 1845. Vid inträde i andra kammaren 1870 slöt sig R. E.,. själv godsägare och förut ledamot av fem ståndsriksdagar, till Lantmannapartiet, där han var en välkommen förstärkning, som genast placerades i konstitutionsutskottet. Då striden om försvars- och grundskattefrågorna 1871 flammade upp, visade han sig, liksom åtskilliga andra herremän, vara ur partisynpunkt mindre lämplig. Vid lagtima riksdagen s. å. gick han mot sitt parti, vid den urtima försökte han lansera en slags mellanståndpunkt. Trots detta behöll han sin utskottspost. Men vid en utrensning, som på grund av skärpta partimotsättningar företogs 1874, insattes E. i stället i ett tillfälligt utskott. Han var visserligen 1875 ledamot av lagutskottet, men 1877, då försvarsfrågan åter blivit brännande, ratades han av sitt parti, som han vid de stora frågornas behandling motarbetade. Han och hans hustru Martha Sparre voro båda starkt religiöst intresserade och påverkade av rosenianska väckelsen. R. E. var även översättare av religiösa skrifter. – Den adliga ätten fortlever.

Författare

Bengt Hildebrand med bidrag av Edv. Thermaenius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Om Jens Mikkelsen (Jöns Michelsson) E.: Skånska åtkomstakter, nr 12, KA. – K. Fabricius, Skaanes Övergång fra Danmark til Sverige, 1 (1906), s. 71, och 2 (1906), s. 53, 76 f., 94, 142. – Om R i c h a r d G]" ed de E.: T. Kleberg, Engelskspråkig diktning i stormaktstidens Sverige (Lychnos, 1942), s. 154; M. Weibull & E. Tegnér, Lunds universitets historia, 1–2 (1868). – Om C asp er E. (t 1769): C. G. Weibull, Skånska jordbrukets historia intill 1800-talets början (1923), s. 173. – Om Richard Michael E.: E. Thermaenius, Lantmannapartiet (1928); dens., Riksdagspartierna (Sveriges riksdag, 2:1 /, 1935).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ehrenborg(h), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16658, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand med bidrag av Edv. Thermaenius.), hämtad 2024-05-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16658
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ehrenborg(h), släkt, urn:sbl:16658, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand med bidrag av Edv. Thermaenius.), hämtad 2024-05-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se