Ehrenheim, von, släktBand 12 (1949), sida 264.

Biografi

von Ehrenheim, släkt, härstammar frän en till namnet ej känd borgmästare i Stettin, vars son Peter Paliche som svensk generalkrigskommissarie i Livland och Kurland adlades 1705 med namnet von Ehrenheim (E. 1); borgmästarens fader uppges ha på grund av religionsförföljelse utvandrat från byn Paliche nära Lublin i Polen. Av hans söner blev kammarherren Carl Gustaf von E. (f. 1704, d. 1766), brukspatron på Malingsbo bruk i Söderbärke sn (Kopp.), stamfader till ättens äldre, ännu levande gren. C. G. von E:s sonson hovmarskalken Reinhold Fredrik August von E. (f. 1784, d. 1858) var fader till statsmannen Pehr Jacob (von) E. (E. 3), som var delägare i Malingsbo från 1858 till 1861, då det försåldes, och ägde Grönsöö med Utö i Kungshusby sn (Upps.), de senare gårdarna mödernearv efter P. J. (von) E:s morfar, kanslirådet Jacob von Engeström. Släktgodsen Grönsöö och Utö ägdes från 1918 av P. J. (von) E:s son kammarherren Fredrik Carl Erik von E. (f. 1854, d. 1930). Denne Erik von E. hade liksom fadern stora intellektuella intressen, var en kunnig konst- och litteraturexpert, amanuens vid Svenska akademiens Nobelbibliotek 1901–18 och ordförande i Upplands fornminnesförening 1899–1904. Erik von E. har utgivit en godshistorik om Grönsöö (1891–94) – illustrerad med etsningar av brodern Fredrik Per August von E. (f. 1859, d. 1931), som även var akvarellmålare – samt i Upplands fornminnesförenings tidskrift, bd 3 (1894–96), skrivit om Arnö kyrka, om Utö och om Grönsöö under 1600-talet. Den sedan 150 år ovanligt orörda hemmiljön på godset, vårdades väl och dess föremål förtecknades utförligt av hans intresserade maka Alice Sigrid Henrietta von E., född Blomstedt (f. 1858, d. 1943), vilken tillsammans, med sina barn 1937 skänkte Utö medeltida stenhus till Vitterhetsakademien; egendomarna Grönsöö och Utö äro alltjämt i familjens ägo. Alice von E. blev 1937 hedersled, av Upplands fornminnesförening; hon hade även stora pomologiska intressen. – Från stamfadern Peter von E:s yngste son, assessorn Johan Ludvig von E. (f. 1707, d. 1761), stammade en yngre, nu utdöd gren. Assessorn var fader till bl. a. Johan Ludvig von E. d. y. (f. 1748, d. 1834), som blev hovrättsråd i Svea hovrätt 1791, och, såsom klient till G. A. Reuterholm, tillika ledamot av Högsta domstolen 1795–96 samt var vice president i Svea hovrätt 1805–26 men hade ej anseende som jurist. Hans bror var den kände politikern Fredrik Wilhelm von E., som 1805 blev friherre Ehrenheim (E. 2), men som ogift själv slöt sin ätt.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: J. A. Almquist, Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637–1857 (1909); E. Hullmark, Carna Hultmark & C. D. Moselius, Svenska kopparstickare och etsare 1500–1944 (1944); O. Rabenius, Kring drottning Kristinas klocka (1942); N. Sonesson, Alice von Ehrenheim in memoriam (Sveriges pomologiska fören:s årsskr, 44, 1943, s. 242–243); N. S[undquistJ, Alice von Ehrenheim (Uppland, Årsbok 1943); B. Wedberg, Konungens högsta domstol 1789–1809 (19221.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ehrenheim, von, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16672, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2024-04-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16672
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ehrenheim, von, släkt, urn:sbl:16672, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2024-04-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se