Arvid Ehrenmalm

Född:1720
Död:1745-02-17 – Hovförsamlingen, Stockholms län

Reseskildrare


Band 12 (1949), sida 295.

Meriter

2. Arvid Ehrenmalm, den föregåendes son, f. 1720, d. 17 febr. 1745 i Stockholm (Hovförs.; själaringn. i Klara 23 febr.). Student vid Åbo univ. 1735; auskultant i Åbo hovrätt 9 juni 1737; e. o. kanslist i Justitierevisionsexpeditionen 18 dec. 1739; notarie hos Vetenskapsakademien 30 jan. 1740–43; tillika arkivarie på ett år hos akademien 20 jan. 1742; notarie vid borgrätten i Stockholm 11 okt. 1743. – Ogift.

Biografi

Redan vid unga år kom E., som var kusin till en av Vetenskapsakademiens stiftare C. W. Cederhielm, att indragas i akademiens arbeten. Han blev sålunda efter brytningen mellan akademien och L. Salvius utsedd nyåret 1740 till akademiens notarie, d. v. s. protokollförare. Akademien upptog på sitt program även resor i fäderneslandet, bl. a. genom ett uppmärksammat bidrag av J. Faggot i Handlingarna 1741. Genom landshövding G. Gyllengrips resa i Tornedalen 1736 och hans förslag om uppodling av Västerbotten entusiasmerades Cederhielm för saken och företog jämte kusinen E. sommaren 1741 en färd till Lappland, varvid de passerade Sollefteå, Resele, Junsele och Åsele och besågo Malgomajsjöns stränder, där de planerade nybyggena skulle göras. Den av E. författade reseskildringen trycktes 1743, med däri inryckt rekommendation av Vetenskapsakademien. Att E., som var tjuguett år, när resan företogs och tjugutre, när boken publicerades, framstår som en ganska omogen reseskildrare, kan ej förvåna, men arbetet förtjänar uppmärksamhet såsom det första praktiska resultatet av akademiens verksamhet på hithörande område. De torrt sakliga notiserna och välmenta rönen ha därtill för den icke bortskämda samtiden haft mera nyhetsvärde, än man nu föreställer sig. Som notarie kvarstod E. ännu under andra kvartalet 1743 men omtalas sedan som bortrest och dog redan i början av 1745.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Resa igenom Wäster-Norrland til Åsehle lappmark, anstäld uti julii månad 1741. Sthm 1743. 144 s., 1 karta. Tyska övers.: Reise durch West-Nordland . .. (tr. tills, med P. Högström, Beschreibung der Crone Schweden gehörenden Lapplandes. Copenh. & Leipz. 1748, s. 293—422); Reise durch Westnordland nach Lappland . . . (Bibliothek der neuesten Reise-beschreibungen, Bd 3, 1781, s. 239—302).

Källor och litteratur

Källor: Biographica, RA; Hovförs:s och Klara förs:s kyrkoarkiv, Stockholms stadsarkiv; Vetenskapsakademiens prot. och verifikationer, VA. – Svenska Vetenskapsakademiens protokoll för åren 1739, 1740 och 1741, utg. af E. W. Dahlgren, 1–2 (1918). – E. W. Dahlgren, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Personförteckningar 1739–1915 (1915); B. Hildebrand, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Förhistoria, grundläggning och första organisation (1939)

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Arvid Ehrenmalm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16687, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-05-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16687
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Arvid Ehrenmalm, urn:sbl:16687, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-05-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se