Eketrä, släktBand 12 (1949), sida 715.

Biografi

Eketrä, släkt, härstammar från Kimito sn i Finland, där skattehemmanet Påvalsby av hustru Barbro Sigfridsdotter 1599 överläts till hennes son Sven Månsson, som själv skrev sig Sven Månsson Rospigg och 1607 adlades med namnet Eketrä (E. 1). I Jesper Mattsson Krus' frälselängd 1618, då S. M. E. ännu levde, anges, att han ägde ett skattehemman i Kimito, vilket han »efter sine föräldrar arvt haver». Fadern, vars namn riddarhusgenealogien uppger till Måns Helgesson, men som ej återfunnits i någon källa, bör således ha varit skattebonde. I intyg 2 nov. 1608 av Seved Ribbing och Nils Andersson (Lilliehöök) omtalas Barbros gåva till sonen Sven 1599; den senare tillköpte 3 nov. s. å. annan jord i samma by. Jordrätten till Påvalsby förvärvades 30 maj 1639 av Axel Oxenstierna, i vars friherreskap Kimito räntan redan förut ingick, genom byte med kaptenen Johan Eketrä (d. före 30 maj 1652), Sven Månssons son. Med nämnde J. E. d. ä. blev släkten besutten i Småland, där sonen majoren Johan E. d. y. (f. 1629, d. 1669) efter fadern ägde bl. a. Vartorp i Södra Rottne, Söraby sn (Kronob.) som huvudgård. Släkten höll sig i tre generationer i lägre militära charger. Först med Johan d. y:s sonsons sonson styrmannen i Ostindiska kompaniets tjänst Gustaf Adolf E:s (f. 1779, d. 1831) son Johan Gabriel E. (f. 1808, d. 1889) gick släkten upp i högaristokratisk miljö. Han blev nämligen överste för Västmanlands reg. (1860–70) och kabinettskammarherre (tjänstgörande 1854–59) samt omfattades med stor vänskap av Karl XV. Till hans karriär bidrog utan tvivel hans gifte med den ståtliga, vackra och eleganta Stanislas (Stanni) Tersmeden, dotter av frih. W. F. Tersmeden på Ramnäs bruk. Av barnen var äldsta dottern Jacquette Ingeborg Beata E. (f. 1848, d. 1923) g. m. krigsarkivarien Daniel Theodor Johannes Petrelli, initiativtagarinna till och under 14 år ledare av Vadstena knyppelskola. En annan dotter till J. G. E. var kammarfröken Märta E. (E. 2). Släkten utgick på manssidan 1893 med en hennes broder och på kvinnosidan med en tredje syster änkefru Ebba Mariana von Engeström, född Eketrä (f. 1859, d. 1946). Den sistnämnda testamenterade 1941 till Uppsala universitetsbibliotek en samling av i all huvudsak Tersmedenska papper (således mödernearkivalier) under namnet Tersmeden-Eketräska samlingen.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Om släktens tidigaste led se (utom Källor under S. M. R. E. nedan) J. Gardberg, Kimito friherreskap (1935), s. 171; W. G. Lagus, Undersökningar om finska adelns gods och ätter .. . (1860), texten s. 45 och notavd. s. 225. – Om släktens smålandsbesittningar jfr P. G. Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929). – Om kabinettskammarherre Gabriel E. med maka: F. von Dardel, Minnen från senare år 1888–1898 (1931); [E. af Edholm], Svunna dagar. Ur förste hovmarskalken Erik af Edholms dagböcker (1944). – Om Tersmeden-Eketräska saml. jfr Nord. tidskr. f. bok- o. bibl.-väsen, 30, 1943, s. 127 f.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eketrä, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16840, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2024-06-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16840
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eketrä, släkt, urn:sbl:16840, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2024-06-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se