Sven Månsson Rospigg (Eketrä)

Död:1626-01

Ståthållare, Ämbetsman


Band 12 (1949), sida 716.

Meriter

1. Sven Månsson Rospigg, adlad Eketrä, d. jan. 1626. Föräldrar: Måns (Helgesson?) och Barbro Sigfridsdotter. Fogde över Linköpings län 1597–98, på Kungsbrogård (Ög.) 20 dec. 1597 samt i Gullbergs m. fl. härader 1597–1600; fogde på Stockholms slott 1601–07; befallningsman där 12 dec. 1604, i slottsloven 16 dec. s. ä.; tillika fogde i Sollentuna m. fl. härader (Uppl.) 1601–04 och 1607; jämväl befallningsman på Svartsjö 13 jan. 1606; häradshövding i Boberg jämte Godegårds bergslag med Tjällmo sn (Ög.) 1604–07, i Åkers och Värmdö skeppslag (Uppl.) nov. 1606 (ny fullrn. 11 juni 1613); adlad 1 april 1607; ståthållare på Stockholms slott 24 febr. 1608–12; generalfältproviantkommissarie 2 okt. 1612; kommissarie jämte Jöran Ulfsson (Snakenborg), över Älvsborgs lösens uppbärande i Uppland 1613–14; biträdande ståthållare på Kalmar slott och över dess län 2 jan. 1617 (intr. 14 april 1618); ståthållare på Viborg och Nyslott saint över dess län 10 jan. och 5 april 1620. Gift, men hustruns namn är ej känt.

Biografi

Sven Månsson Rospigg har länge i litteraturen förväxlats med sin samtida namne frälsemannen Sven Månsson (Somme) till Västerby(holm) i Ög., som var hovjunkare och ryttmästare vid Östgöta ryttare samt användes i diplomatiska uppdrag i Polen. Den verklige Sven Månsson Rospigg var tydligen närmast bondson från Kimito sn (Finl.), där hans mor ägde skattehemmanet Påvalsby; jfr släktart. ovan. Namnet Rospigg tyder väl på, att E. på något sätt under sin uppväxt varit knuten till Roslagen. Han skriver sig själv så och ett hans ofrälse sigill (1600) visar initialerna SMR över en sköld med ett störtat ankare. E. är tidigast belagd i källorna 1597. Av ett brev till Hogenskild Bielke 23 jan. 1598 framgår, att E. var bekymrad för ställningstagandet mellan konungen och hertig Karl. Sven tvangs dock snabbt över på hertigens sida. Denne gav i skrivelse 20 sept. 1598 honom och Nils Larsson order att broar skulle sprängas och bråtar anläggas på alla vägar, som förde från Stegeborg till Kalmar, för att hindra Sigismunds återresa. Enligt J. Messenius i Scondia samt efter honom Werwing greps E. av konungens knektar och skulle blivit hängd, om ej Thure Bielke lagt sig ut för honom. Historien är icke källbelagd men har inre kriterier på att vara riktig. Hertigen hade 13 dec. 1597 befallt Sven Månsson att indraga gods från herr Thure, men Sven och andra fogdar synas ej ha förhastat sig härmed, vilket ju bör ha uppskattats av Bielke. Därtill finns en order av Sigismund, daterad Stegeborg den 17 sept. 1598, till Joen Larsson att tillfångataga fogden på Kungsbro Sven Månsson.

Att E. intog en alltmer betrodd ställning hos Karl IX framgår även av, att han satte sitt sigill under ständerdomen i Linköping 1600 och att han befordrades till fogde på Stockholms slott året därpå. Än mer ryckte han fram, då han i början av 1608 blev ståthållare där. Efter tronskiftet 1611 blev E. liksom andra av Karl IX:s lågbördiga förtroendemän avlägsnad från huvudstadsförvaltningen. Man anställde t. o. m. en rättegång mot E. i samband med hans avgång 1612, varvid hans ämbetsgärning granskades inför kommunalt forum, på rådstugan, men i närvaro även av herrar som Axel Oxenstierna. Många klagomål riktades mot E., som begärde fortsatt handläggning av målet i borgrätten på slottet och snart lyckades fria sig. E. hade jämte Erik Jöransson Tegel deltagit i plundringen av Arnold Grothusens efterlämnade och upphittade bohag samt. blev därför indragen i den uppseendeväckande processen mellan Messenius och Tegel i saken. Sin andel av rovet fick E. lämna ifrån sig till N. Chesnecopherus. E. tjänstgjorde efter avskedet, från Stockholm som ståthållare i Kalmar och från 1620 i sitt gamla hemland Finland, där han satt på Nyslott.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från E. finnas till hertig Karl, till konungen (Karl IX) och till Axel Oxenstierna; skrivelser från Karl IX till E. som ståthållare 1610–11 ingå i Strödda historiska handlingar, vol. 22 1/2, allt i Riksarkivet.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: ovan anförda handskrifter samt Riksregistr, RA. – Samling af instructioner för högre och lägre tjenstemän vid landt-regeringen i Sverige och Finnland, utg. af C. G. Styffe (1852), s. 110; Svenska riksdagsakter, ser. 1, avd. 1, del 4, utg. gm T. Höjer o. L. Sjödin (1909–38). – J. A. Almquist, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630, 4 (1922–23); J. E. Almquist, Domsagor och häradshövdingar i Stockholms och Uppsala län (Personhist. tidskr, 44, 1946); B. Hildebrand, Förväxlings- och identifieringsproblem. 1. Sven Månsson Rospigg, adlad Eketrä, och Sven Månsson (Somme) till Väs-terby (Personhist. tidskr, 46, 1948); S. Ljung, Erik Jöransson Tegel (1939); J. Messenius, Scondia illustrata, 8 (1702), s. 70; S. U. Palme, Sverige och Danmark 1596–1611 (1942); S. Tunberg, Sigismund och Sverige 1597–1598, 1 (1917) och 2 (1918), bl. a. s. 119, 126 f.; F. Wernstedt, Ståthållaren Chris-toffer Wernstedt 1542–1627 (1929); J. Werwing, Konung Sigismunds och konung Carl den IX:des historier,.., (1746); Överståthållarämbetet 163416/10 1934 (1934). s. 30 f. – Meddel. av don. S. U. Palme.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven Månsson Rospigg (Eketrä), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16842, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-02-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16842
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven Månsson Rospigg (Eketrä), urn:sbl:16842, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-02-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se