Bratt, släktBand 06 (1926), sida 82.

Biografi

Bratt, släkt, härstammande från väpnaren och fogden i Värmland Nils Brath, vilken skall ha inkommit från Norge och som adlades 1456. Denne uppgives ha tillhört en gammal norsk adelssläkt B. Tvenne ättlingar till honom, bröderna Per Jönsson B. till Vik och Nils Jönsson B. till Höglunda, levde i början av 1600-talet. Från den senare härstammar den nu levande grenen av den 1625 introducerade adliga ätten Bratt av Höglunda. De bägge brödernas fader uppgives ha hetat Jöns Nilsson. Av tiondelängderna framgår dock, att Höglunda i varje fall ännu 1582 ägdes av en Jöns Persson. En broder till Jöns Nilsson B. skulle ha varit Anders Nilsson B. Enligt släkttraditionen skall en medlem av släkten B. vid namn Anders Andersson, handelsman i Brätte, vilken förmodas vara son till denne Anders Nilsson B., ha antagit namnet Bånge. En son till denne uppgives vara Anders Andersson Bånge (d. 1677), vilken ägde Brattfors bruk i Värmland. Denne, som på gravstenen benämnes Bratt, är stamfader för den ofrälse släkten B. från Brattfors. Från en av hans söner, Lars B. (f. på 1640-talet, d. omkr. 1690), härstamma alla svenska grenar av denna släkt och från en annan son, Jonas B., en norsk gren. Den nämnde Lars B:s sonsons, lagmannen och brukspatronen Lars Gustaf B:s (f. 1731, d. 1791) tre söner, brukspatronerna Lars Gustaf. B. (f. 1758, d. 1812), Göran Gustaf B. (f. 1761, d. 1817) och Christian B. (f. 1766, d. 1828), grundade tre ännu fortlevande grenar av släkten. Till den äldsta, Lars Gustaf B:s gren, hör stiftarens sonsons son, direktören Lars Hjalmar Christian B. (f. 1861, d. 1943), känd som grundare och utgivare av tidningen Hvar 8 Dag. En kusin till honom var sångpedagogen, med. lic. Gillis Waldemar B. (se nedan 2). Bland den tredje grenens talrika medlemmar märkes den ovannämnde Christian B:s sonson, översten John Christian B. (f. 1838, d. 1916), bekant för sina inlägg i 1890-talets försvarsdebatter och för iståndsättandet av skansarna Kronan och Lejonet i Göteborg. Han var farbror till med. doktor Ivan B. (se nedan 3). Kusin till John Christian B. är översten Claes Christian August B. (f. 1844, d. 1937), vilken uppträtt som krigshistorisk och militärpolitisk författare.

Till en släkt B., som antagits sammanhöra med ovannämnda släkter och kallats Mariestadsgrenen men vars samband med dessa ej kunnat konstateras, hörde assessorn Johan Jacobsson B. (d. 1735), vilken adlades 22 mars 1720 med namnet von Bratt samt själv slöt sin ätt. Till samma gren hörde kyrkoherden i Fröjered, kontraktsprosten Johan B. (f. 1725, d. 1796), fader till professor Anders B. (se nedan 1).

En släkt B. från Uddevalla anses jämväl äga samhand med de ovannämnda släkterna B.

Författare

C. G. Påhlman.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Adelsbrev 1720, 1786 (ansökan), RA. — Motion n:o 3 av W. Silfversparre till 1896 års lagtima adelsmöte samt riddarhusutskottets utlåtande n:o 4 s. å.; G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1912—19; C. H. Tersmeden, Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, Årg. 2 (1899); J. W. Warholm, Skara stifts herdaminne, 1—2 (1871); L. M. V. Örnberg. Sv. släktkalendern 1886—87; dens., Sv. ättartal 1891; Genealogisk översikt över släkten Bratt (från Bohuslän) (1916).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bratt, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16881, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. G. Påhlman.), hämtad 2021-06-12.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16881
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bratt, släkt, urn:sbl:16881, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. G. Påhlman.), hämtad 2021-06-12.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se