Johan M F Theophil Bring

Född:1863-01-01 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1925-11-13 – Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län

Präst


Band 06 (1926), sida 273.

Meriter

6. Johan Magnus Fredrik Theophil Bring, den föregåendes son, f. 1 jan. 1863 i Stockholm, d. 13 nov. 1925 i Linköping. Elev vid Katarina läroverk vt. 1873 och vid Stockholms gymnasium ht. 1876; avlade mogenhetsexamen vid h. allmänna läroverket å Södermalm 18 maj 1880; student i Uppsala 1 febr. 1881; fil. kand. 27 maj 1884; avlade dimmissionsexamen 15 dec. 1886, praktisk teol. examen 28 maj 1887 och prästexamen 18 juni s. å.; prästvigd 19 juni s. å.; företog med statsunderstöd en studieresa till tyska universitet sommaren 1902. E. o. amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek 16 maj 1885–14 sept. 1887; pastorsadjunkt i Katarina församling 19–26 juni 1887; v. komminister i Klara församling 27 juni–14 aug. s. å.; ånyo pastorsadjunkt i Katarina församling 15 aug. s. å.–11 jan. 1889; v. komminister i Norberg 12 jan.–30 apr. 1889; v. pastor i Lundby 1 maj s. å.–30 apr. 1893; tillika v. pastor i Västerås Barkarö 7 juli–31 aug. 1890; komminister i Sala stad 1 maj 1893–30 apr. 1902; tf. regementspastor vid Västmanlands regemente 6 maj 1898; regementspastor därstädes 27 maj s. å.; ledamot av Sala stadsfullmäktige och av dess kyrko- och skolråd 1899–30 apr. 1902; ledamot av Sala fattigvårdsstyrelse 1900–30 apr. 1902; tf. teol. assistent vid Uppsala universitet 4 mars–31 aug. 1901; teol. assistent därstädes från 1 jan. 1902 (förordnande av 25 jan. s. å.) och tillika domkyrkoadjunkt i Uppsala från 15 jan. 1907; ledamot av Allmänna svenska prestföreningens centralstyrelse 1903; redaktör för Svensk kyrkotidning 1905–10; erhöll avsked från regementspastorsbefattningen med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 24 juli 1905; förordnad att under ht. 1909 leda de kyrkorättsliga övningarna vid universitetet 16 juli s. å. samt att t. v. jämte de kateketiska jämväl leda de homiletiska övningarna 10 okt. 1910; domprost i Linköping 31 mars 1911 (tillträdde 1 maj s. å.); ledamot och v. ordförande i Linköpings stads folkskolestyrelse 1911–16, dess ordförande från 1916; inspektor för folkskoleseminariet i Linköping 2 aug. 1911–1925; ordförande i styrelsen för Linköpings stifts ungdomsförbund 1911–25 och i styrelsen för Linköpings stifts teol. sällskap 1911–25; av K. M:t efter biskop H. Totties död förordnad att fullfölja det av denne påbegynta arbetet med revision av svenska kyrkans evangeliebok 28 juni 1913 (bet. 21 apr. och 10 juni 1915); ordförande i styrelsen för Vadstena folkhögskoleförening 1916–25; ledamot av Linköpings stadsfullmäktige 1 jan. 1917–26 maj 1925; ledamot av kommittén för revision av svenska kyrkans evangeliebok 31 jan. 1919–20 okt. 1920; preses vid Linköpings stifts prästmöte 1920; prästerligt ombud för Linköpings stift vid kyrkomötet s. å.; ledamot av evangelieboksnämnden 31 dec. s. å. Ledamot av Samfundet pro fide et ¦christianismo; LNO 1912; av K. M: t utnämnd till teol. doktor i Uppsala 31 okt. 1917.

Gift 11 sept. 1889 med Anna Maria Kristina (Kerstin) Edling, f. 14 juni 1867, dotter till fördelningsläkaren Nils August Edling.

Biografi

I sina olika prästerliga befattningar gjorde B. med sina gedigna kunskaper, sin stora arbetsiver och sina mångsidiga intressen värdefulla insatser på det religiösa, sociala och kulturella livets områden inom olika styrelser och organisationer. Såsom predikant var han måttfull, lugn, klartänkt och varmhjärtad. Såsom teolog och kyrkomän intog han en moderat konservativ ståndpunkt. Han utövade även ett betydande författarskap på det homiletiska, kateketiska och kyrkohistoriska området,*mest i form av populära småskrifter, var redaktör för Svensk kyrkotidning 1905–10 och för Linköpings stifts julhälsningar (julbok) 1913–24 samt en flitig anmälare av nyutkommen teologisk och kyrklig litteratur i tidskrifter och tidningar. Utom talrika egna predikningar och predikoutkast utgav B. predikningar av sin fader, J. Kr. Bring, och predikoutkast av professor S. L. Bring. Han var även en gärna hörd föreläsare och föredragshållare i kyrkliga och religiösa frågor. Såsom ledare för de praktiska övningarna vid Uppsala universitet 1901–11 lade B. vikt vid att lära prästkandidaterna att åt sina predikningar-giva både en klar, värdig och väl disponerad form och ett fulltonigt evangeliskt, för nutiden avpassat innehåll. Såsom preses vid Linköpings stifts prästmöte 1920 försvarade han en mycket uppmärksammad avhandling om konfirmandundervisningen. För revideringen av vår kyrkas evangeliebok har B. utfört ett mycket värdefullt arbete. Särskilt älskade han de unga och såsom ordförande för Linköpings stifts ungdomsförbund var han ledare för åtskilliga kyrkliga ungdomskurser. Även i Linköpings domkapitel och i Allmänna svenska prästföreningens centralstyrelse samt såsom seminarieinspektor m. m. har han gjort betydelsefulla insatser.

Författare

Nils Jacobsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om koncentration vid konfirmandundervisningen (Skrifter-i teol. och kyrkl. ämnen, tillägn. C. A. Torén, Upps. 1903, s. 21—29). — Kristendomsundervisningen och lifvet (Berättelse öfver Kalmar stifts 16 :e folkskolläraremöte, Kalmar 1905, s. 80—87; även sep. Kalmar 1905. 8 s.). — Hvilka önskemål böra uppställas för den nya kateketiska läroboken med afseende. på innehåll och form? Inledningsföredrag (Allm. sv. prästfören:s förhandl. vid dess första allm. möte, Örebro 1904, s. 93—103; även sep. Örebro 1905. 13 s.). — Texter och tankar. [1.] För konfirmationstal. Upps. 1906 . 48 s. 2. För betraktelser vid årsskiftet. Upps. 1908. 29, (1) s. 3. För jordfästningstal. Upps. 1910. 48 s. 4. För vigseltal. Upps. 1915. 39 s. 5. För tal och föredrag om Luther och reformationen. Upps. 1917. 27, (2) s. 6. För skriftetal. Upps. 1918. 92, (2) s. (Delvis ur J. C. Brings kvarlåtenskap.) — Paul Gerhardt, hans lif och diktning. Upps. 1907. 12: o 23 s. — Församilingslifvet och prästbristen. Föredrag. Upps. 1908. 16 s. — Prästen som människa (Mössebergskonferensen, Upps. 1908, s. 41—66; även sep. Upps. 1908). — Församlingslif och offersinne. Upps. 1909. 16 s. — Kyrkoårets evangelier. Vinkar för deras homiletiska behandling. Upps. 1909—10. (4), 398 s. — Olof Rudbeck d. ä. Upps. 1910. 32 s. 2: a uppl. Upps. 1911. 32 s. (Biblioteket Sveriges vår, 1.) — Kyrkligt lif och arbete. Föredrag och uppsatser. Nytt och gammalt. Upps. 1910. (8), 206 s. — Svenskt troslif i gångna tider. Föredrag (Kyrkl. tidskr., Årg. 16, 1910, s. 526—539). — Lars Landgren. Upps. 1912. 29 s. (Sveriges kristl. studentrörelses folkskr., 4.) — Jesper Svedberg. Upps. 1912. 24 s. (Ibid., 6.) — Nutidskraf i fråga om predikan. Föredrag. Upps. 1912. 31 s. — Konfirmationsundervisningens planläggning (Kyrkl. tidskr., Årg. 18, 1912, s. 189—202). — Hvad hafva Jesu liknelser att säga oss. Linköping 1912. 14 s. — Våra konfirmander och Sveriges kyrka (I församlingens tjänst, Upps. 1912, s. 11—20). — En ny folkhögskola. En . uppgift för den kyrkliga ungdomsrörelsen. Linköping 1913. 13 s. (Tills, med C. A. Hallström.) — Kyrkoårets högmässotexter (den s. k. första nya årgången). Vinkar för deras homiletiska behandling. Upps. 1913[—14]. 321 s. — Vi kristna och kriget. Ett föredrag. Linköping 1914. 17 s. — Förslag till komplettering och revidering i vissa hänseenden av nu gällande evangeliebok. Enligt nådigt uppdrag utarb. Linköping 1915. VII, 265 s. — Ledande grundsatser vid evangeliebokens revision (Bibelforskaren, Årg. 32, 1915, s. 202— 209). — Ur lifvet — för lifvet. Tankar och bilder för kristen svensk ungdom. Upps. 1915. 130 s. — Luthers maka och hemliv. Sthm 1917. 29 s. —Några märkesord för luthersk kristendom. Linköping 1917. 14 s. — Bland människor och inför Gud. Två Lutherföredrag. Sthm 1918. 48 s. — Om konfirmationsundervisningen med särskild hänsyn till svenska förhållanden. Studier och tankar framlagda som grundval för meningsutbyte vid Linköpings stifts prästmöte. Linköping 1920. (5), 119 s. (Handl. rör. prästmötet i Linköping den 24, 25 och 26 aug. 1920. Linköping 1920.) — Vägvisning till bön efter »Fader vårs» mönster med korta inledningsord. Linköping 1916. 16: o 8 s. — Haqvin Spegel. Sthm (tr. Upps.) 1923. 25 s. (Sveriges kristl. studentrörelses folkskr., 40.) — In i helgedomen I Där bor Gud. Predikningar, hållna i Linköping åren 1911—1924. Linköping 1925. 133, (2) s. — Dessutom ett stort antal predikningar, betraktelser och andliga tal (till största delen förtecknade i J. A. JWesterlund & J. A. Setterdahl, Linköpings stifts herdaminne, 1, 1919, s. 224— 225), en serie biografiska och kulturhistoriska skildringar i Läsning f. hemmet (1886—98), artiklar i Febe, Korsblomman och Ledstjärnan samt i Nordisk familjebok (2: a uppl.), artiklar i teologiska och kyrkliga ämnen samt bokanmälningar i Kyrkl. tidskr., Bibelforskaren, Kyrkohist. årsskr., Nord. missions-tidskr., Pastoral tidskr., Olivebladet, Ny ecklesiastik tidn., Svensk kyrkotidn., [Finsk] Teolog, tidskr., Vårt land, Östgöta Correspondenten m. fl.

Utgivit: J. C. Bring, Vid Jesu fötter. En årgång högmässopredikningar. Sthm 1898—1900. 754 s. — Dens., Fatta det eviga lifvetl Sthm 1899. 86 s.— Dens., Se Guds lamml Sthm 1900. 116, (1) s. — Dens., Stilla stunder. Sthm 1900. 218 s. — Dens., Vid diakonissanstaltens högtider. Sthm 1901. — S. L. Bring, Predikoutkast öfver första [och] andra årgångens högmässotexter. Upps. 1907—09. (6), 573, (2) s., 1 portr.; 573, (2) s. — Prästvalslagen. Lag angående tillsättning af prästerliga tjänster, försedd med upplysande anmärkningar. Upps. 1911. 32 s.

Redigerat: Svensk kyrkotidning (f. d. Ny ecklesiastiktidning). Meddelanden från kyrka, läroverk och universitet. Årg. 1—6. Upps. 1905—10. — Julhälsningar till församlingarna från präster i Linköpings stift. Årg. 9—19. Linköping 1913—24.

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 31 mars 1911 (meritförteckn.), RA. sonliga meddelanden av B.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan M F Theophil Bring, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16960, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Jacobsson.), hämtad 2024-04-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16960
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan M F Theophil Bring, urn:sbl:16960, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Jacobsson.), hämtad 2024-04-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se